พระคัมภีร์ใหม่ในพระคำ.คอม

มาระโก

มาระโก 1 บุรุษผู้มาเตรียมทาง
มาระโก 2 สี่เรื่องราวในคาเปอร์นาอุม
มาระโก 3 ราชกิจที่ฟาริสีเคือง
มาระโก 4 อุปมาเรื่องดินและเมล็ดพันธุ์
มาระโก 5 อัศจรรย์ท้าชีวิต
มาระโก 6 มหัศจรรย์ที่เกิดแล้วเกิดอีก
มาระโก 7 เหนือประเพณี ใจ เชื้อชาติ โรคร้าย
มาระโก 8 มาตามพระเยซูกันดีกว่ามาระโก 9 ปรากฏพระกายแท้
มาระโก 10 จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้า

ลูกา
ลูกา 1 ทูตสวรรค์มาเยือน
ลูกา 2 พระบุตรพระเจ้าลงมาในโลก
ลูกา 3 ยอห์นผู้ให้บัพติศมา เตรียมทางล่วงหน้า
ลูกา 4 พระราชกิจตอนเริ่มแรก
ลูกา 5 เมื่อคืนจับปลาไม่ได้เลย
ลูกา 6 คำเทศนาบนที่ราบ
ลูกา 7 คนที่ทำให้ประหลาดพระทัย!
ลูกา 8 อัศจรรย์ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ลูกา 9 พระกายจริงของพระบุตร
ลูกา 10 เมตตาสะมาเรีย
ลูกา 11 คำสนทนาพระเยซู-ธรรมาจารย์-ฟาริสี
ลูกา 12 ไม่กังวลต่อไป

ลูกา 13 กลับใจสำคัญ
ลูกา 14 สองอุปมาเรื่องงานเลี้ยง
ลูกา 15 สามอุปมาแห่งความยินดี
ลูกา 16 บทนี้เรื่องเงินกับสองแผ่นดิน
ลูกา 17 อาณาจักรพระเจ้าอยู่ที่ไหน?
ลูกา 18 สองอุปมา
ลูกา 19 คนนี้ไม่มีใครคบ
ลูกา 20 คำถามเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซู
ลูกา 21 พระวจนะบนภูเขามะกอกเทศ
ลูกา 22 จูบพิษ
ลูกา 23 สู่แดนประหาร
ลูกา 24 สู่สวรรค์

ยอห์น
ยอห์น 1 พระเยซูคริสต์คือผู้ใด?
ยอห์น 2 งานสมรสที่บ้านคานา
ยอห์น 3 เพราะพระเจ้าทรงรักโลก
ยอห์น 4 พบที่บ่อน้ำ
ยอห์น 5 พยานทั้งห้าของพระบุตรพระเจ้า
ยอห์น 6 อาหารแห่งชีวิต
ยอห์น 7 เทศกาลอยู่เพิงสุดท้าย
ยอห์น 8 เราคือความสว่างของโลกนี้
ยอห์น 9 แสงสว่างแห่งโลก
ยอห์น 10 ผู้เลี้ยงแสนดี
ยอห์น 11 เพื่อนรักที่ฟื้นจากความตาย

ยอห์น 12 องค์ราชาปรากฏแก่ประชาชน
ยอห์น 13 อาหารมื้อสุดท้ายกับการล้างเท้า
ยอห์น 14 คำสนทนาในอาหารมื้อสุดท้าย
ยอห์น 15 ต้องเข้าสนิทในพระเยซู
ยอห์น 16 ราชกิจขององค์พระวิญญาณ
ยอห์น 17 คำทูลก่อนไม้กางเขน
ยอห์น 18 มอบชีวิตให้ด้วยพระองค์เอง
ยอห์น 19
การตรึงที่กางเขน
ยอห์น 20 ทรงฟื้นขึ้นมาแล้ว
ยอห์น 21 พบกันที่กาลิลี

กิจการ มี 28 บท
กิจการ 1 พระเยซูเสด็จไป พระวิญญาณเสด็จมา
กิจการ 2 กำเนิดคริสตจักร
กิจการ 3 การอัศจรรย์กับขอทานในพระวิหาร
กิจการ 4 การข่มเหงครั้งแรก
กิจการ 5 การเริ่มต้นที่สำคัญ
กิจการ6 แต่งตั้งผู้รับใช้ดูแลพี่น้อง
กิจการ 7 คำอธิบายของสเทเฟน
กิจการ 8 พระวิญญาณ ฟีลิป กับขุนนาง
กิจการ 9 พบผู้ถูกข่มเหงตัวจริง !
กิจการ 10 การแสวงหาของนายร้อย
กิจการ 11 อันทิโอก เปิดโลกคริสเตียน
กิจการ 12 นักโทษที่หายไป
กิจการ 13 ส่งผู้ประกาศออกไป
กิจการ 14 เจอหินเข้าแล้ว
กิจการ 15 พระคุณที่ถูกคุกคาม


กิจการ 16 แลกมาด้วยความยินดี
กิจการ 17 หว่านพระคำในเอเธนส์
กิจการ 18 เพื่อนร่วมงานจากพระเจ้า
กิจการ 19 การต่อสู้ที่แปลกออกไป
กิจการ 20 คงไม่ได้พบกันอีก
กิจการ 21 เยรูซาเล็ม.. ไปดีหรือไม่ไปดี?
กิจการ 22 ขอเป็นพยานอีกครั้ง
กิจการ 23 แผนดักฆ่า
กิจการ 24 ณ ศาลเฟลิกซ์
กิจการ 25 ณ ศาลเฟสทัส อากริปปา
กิจการ 26 คำพยานต่อหน้าอากริปปา
กิจการ 27 เรือแตก
กิจการ 28 จบที่โรม

1 โครินธ์ มีทั้งหมด 16 บท กำลังทยอยขึ้น
1 โครินธ์ 1 พระปัญญาของพระเจ้า พระเยซูคริสต์
1 โครินธ์ 2 สติปัญญาแบบไหนดี?
1 โครินธ์ 3 รากฐานแท้
1 โครินธ์ 4 ยอมโง่เพื่อพระคริสต์
1 โครินธ์ 5 คนที่ต้องเลิกคบ
1 โครินธ์ 6 เราต้องตัดสินกันเอง
1 โครินธ์ 7 ชีวิตสมรสและชีวิตโสด
1 โครินธ์ 8 เนื้อสัตว์ในวิหารเทพ

1 โครินธ์ 9 คนงานของพระเจ้า
1 โครินธ์ 10 ตัวอย่างจากอดีต
1 โครินธ์ 11 อาหารมื้อสุดท้าย
1 โครินธ์ 12 หนึ่งเดียวที่แตกต่าง
1 โครินธ์ 13 ความหมายแห่งรัก
1 โครินธ์ 14 ของประทานแห่งคำพูด
1 โครินธ์ 15 การคืนพระชนม์.. สำคัญ!
1 โครินธ์ 16 คำอำลาฉบับแรก

2 โครินธ์
2 โครินธ์ 1 พระเจ้าแห่งการหนุนใจ
2 โครินธ์ 2 กลิ่นแห่งชีวิต
2 โครินธ์ 3 เสรีภาพในพระวิญญาณ
2 โครินธ์ 4 สิ่งที่ไม่เห็นดำรงนิรันดร์
2 โครินธ์ 5 คนที่ถูกสร้างใหม่
2 โครินธ์ 6 อาวุธของท่านเปาโล


2 โครินธ์ 7 เสียใจให้ถูกวิธี
2 โครินธ์ 8 ให้โปร่งใส
2 โครินธ์ 9 กฎการหว่าน
2 โครินธ์ 10 อวดพระเจ้า
2 โครินธ์ 11 มาแข่งกันอวด
2 โครินธ์ 12 เข้มแข็งด้วยพระคุณ
2 โครินธ์ 13 พิสูจน์ตนเอง

กาลาเทียจดหมายถึงกาลาเทีย 6 บท

เอเฟซัส
เอเฟซัส 1 องค์ผู้สูงสุด
เอเฟซัส 2 มาเป็นหนึ่งเดียวกัน
เอเฟซัส 3 เผยความลี้ลับ
เอเฟซัส 4 ชีวิตที่เปลี่ยนจริง
เอเฟซัส 5 พระคริสต์กับคริสตจักร
เอเฟซัส 6 ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด

ฟีลิปปี
จดหมายถึงคริสตจักรฟีลิปปี 4 บท
ฟีลิปปี 1 จดหมายจากนักโทษผู้มีความสุข
ฟีลิปปี 2 ถ่อมตนอย่างองค์พระคริสต์
ฟีลิปปี 3 ทุกอย่างเพื่อพระคริสต์
ฟีลิปปี 4 พระเจ้าแห่งสันติสุข

โคโลสี
จดหมายถึงคริสตจักรโคโลสี 4 บท
โคโลสี 1 พระเยซูทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง
โคโลสี 2 พระคริสต์เท่านั้น
โคโลสี 3 คนใหม่สนใจเบื้องบน
โคโลสี 4 คำหนุนใจจากท่านเปาโล

1 เธสะโลนิกา 1 ตัวอย่างที่เยี่ยมยอด
1 เธสะโลนิกา 2 การรับใช้ของท่านเปาโล
1 เธสะโลนิกา 3 กำหนดให้ทนทุกข์
1 เธสะโลนิกา 4 คำขอร้องในการใช้ชีวิต
1 เธสะโลนิกา 5 วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2 เธสะโลนิกา 1 ถึงพี่น้องที่ถูกข่มเหง
2 เธสะโลนิกา 2 วันที่จะมาถึง
2 เธสะโลนิกา 3 ชีวิตในชุมชนผู้เชื่อ

1 ทิโมธี 1 จดหมายจากท่านเปาโล
1 ทิโมธี 2 อธิษฐานมีพลัง
1 ทิโมธี 3 คุณสมบัติผู้รับใช้
1 ทิโมธี 4 คนหนุ่มของพระเจ้า
1 ทิโมธี 5 การปฏิบัติต่อพี่น้อง
1 ทิโมธี 6 การมองโลก ชีวิต เงิน ความสัมพันธ์

2 ทิโมธี 1 จิตใจที่กล้าหาญ
2 ทิโมธี 2 คำแนะนำแก่ศิษยาภิบาลหนุ่ม
2 ทิโมธี 3 ยุคสุดท้ายกับปัญญาสู่ความรอด
2 ทิโมธี 4 คำสุดท้ายจากท่านเปาโล

ยากอบ
ยากอบ 1 ความเชื่อกับความยากลำบาก
ยากอบ 2 ความเชื่อกับความสัมพันธ์
ยากอบ 3 ความเชื่อกับลิ้นที่ไม่เชื่อง
ยากอบ 4 เชื่อต้องลงมือ
ยากอบ 5 คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ

1 เปโตร
1 เปโตร 1 ใช้ชีวิตอย่างคนบังเกิดใหม่
1 เปโตร 2 พระเกียรติและหน้าที่ของคนของพระเจ้า
1 เปโตร 4 รับใช้พระเจ้าในยุคสุดท้าย
1 เปโตร 3 ความสัมพันธ์ การทนทุกข์ และพระพร
1 เปโตร 5 คำสั่งให้เลี้ยงดูฝูงแกะ

2 เปโตร
2 เปโตร 1 เริ่มต้นที่ความเชื่อ
2 เปโตร 2 คำเตือนเรื่องครูสอนผิด
2 เปโตร 3 พระสัญญาของพระเจ้าไม่เนิ่นช้า

1 2 3 ยอห์น
1 ยอห์น 1 ความสว่าง ความรัก และชีวิต
1 ยอห์น 2 บัญญัติแห่งรัก
1 ยอห์น 3 ชีวิตที่เหมาะกับการเป็นลูกของพระเจ้า
1 ยอห์น 4 รักพี่น้อง สำคัญนัก
1 ยอห์น 5 เกิดจากพระเจ้า
2 ยอห์น 1 ต้อนรับด้วยความจริง

ยูดา คำเตือนเพื่อรักษาความเชื่อ

คลังพระคำ:ความหมายคำในพระคัมภีร์