สดุดี 123 ขอพระเมตตา

บทเพลงแห่งขึ้น

1ข้ามองขึ้นไปเบื้องบน
ไปยังพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์ในฟ้าสวรรค์
2 ดูสิ สายตาของเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์
มองไปยังมือของเจ้านายของเขา
ในขณะที่ดวงตาของเหล่าสาวใช้
มองไปที่เจ้านายหญิงของพวกเธอ
เช่นกันสายตาของเราก็มองไปยังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จนกว่าพระองค์จะทรงเมตตาเรา
3 ขอองค์พระยาห์เวห์ทรงกรุณาเราด้วยเถิด
เพราะว่า เราถูกเหยียดหยามมามากพอแล้ว
4 วิญญาณของเราได้รับการเยาะเย้ย
จากคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
จากคนที่เย่อหยิ่งมามากแล้ว

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 121:1, 141:8, 2:4 ,25:15

2* สดุดี 130:5-6; บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26, 40:1-3

3* ลูกา 18:11-13; สดุดี 89:50-51; 57:1; อิสยาห์ 53:3

4* สดุดี 119:51; โยบ 12:5; 1 โครินธ์ 4:13

เป็นคำอธิษฐานที่สั้น กระชับ ได้ใจความว่า พวกเขาถูกเยาะหยัน เหยียดหยามมานานมาแล้ว บัดนี้ พวกเขาคอยมองพระเจ้า ตั้งใจรอคอยพระเมตตาของพระองค์
เมื่อมีความทุกข์ใจ ผู้เชื่อของพระเจ้าไม่ตรงแน่วไปหาความช่วยเหลือของมนุษย์ก่อน แต่จะมาหาพระเจ้า ขอพระองค์เมตตาที่จะเปิดทางให้ และนำให้เราได้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์

สดุดี 121 พระองค์ผู้ทรงดูแลปกป้อง

บทเพลงแห่งขึ้นไปยังพระวิหาร

พระผู้ทรงช่วยเหลือ
1 ข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้ามาจากไหน?
2 ความช่วยเหลือของข้ามาจากพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ทรงดูแลเราตลอดเวลา
3 พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของเจ้าลื่นพลาดไป
พระองค์ผู้ทรงดูแลเจ้าจะไม่ง่วง
4 ความจริงคือ พระองค์ผู้ทรงดูแลเหนืออิสราเอล
จะไม่ง่วงหรือหลับไป

พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
5พระยาห์เวห์ทรงดูแลรักษาเจ้า
พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาทางขวามือของเจ้า
6ดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางวัน
ดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางคืน

ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
7 พระยาห์เวห์จะทรงรักษาเจ้าให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง
พระองค์จะทรงดูแลเหนือชีวิตเจ้า
8พระยาห์เวห์จะทรงเฝ้าดูการไปการมาของเจ้า
ทั้งวันนี้และตลอดไป

พระคำเชื่อมโยง

1* เยเรมีย์ 3:23

2*สดุดี 124:8

3*1 ซามูเอล 2:9; สุภาษิต 3:23,26; 24:12; สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

4*สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

5*อิสยาห์ 25:4; สดุดี 16:8

6*สดุดี 91:5; อิสยาห์ 49:10; โยนาห์ 4:8

7*เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6; สุภาษิต 2:8

สดุดี 121:1-2 พระผู้ทรงช่วยเหลือ
คนที่กำลังเดินเพื่อขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม มองขึ้นไปที่ภูเขา และถามตัวเอง ตอบตัวเองว่าใครคือผู้อุปถัมภ์ของเขา คำตอบของเขาน่าจะเป็นคำตอบของเราด้วย ใครล่ะ เป็นผู้ช่วยเรา? ผู้ช่วยแท้จริงของเราคือ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงมีอำนาจไม่จำกัด ใครจะได้ผู้ช่วยดีไปกว่าเราอีก?
สดุดี 121:3-4 ทรงดูแลเราตลอดเวลา
จากนั้นเขาก็บอกว่า พระเจ้าไม่เคยหลับหรือง่วงเลย ทรงดียิ่งกว่ายามเสียอีก เรายังพัก แต่พระเจ้าไม่ทรงพัก
สดุดี 121:5-6 พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
จะกลางวัน หรือกลางคืน พระเจ้าก็ทรงปกป้อง นั่นคือทุกเวลา และหากร้อนจัดราวกับแดดทะเลทราย คือสถานการณ์ในชีวิตร้อน ยุ่งยาก เราย่อมต้องการอยุดพักใต้ร่มเงาของพระเจ้า
สดุดี 121:7-8 ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
การที่พระเจ้าจะทรงดูแลการไปมา เข้าออกของคนของพระองค์นั้น เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ได้ให้ไว้กับคนทั่วไป. พระเจ้าทรงดูแลเราวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป

สดุดี 120 การอยู่ใกล้ผู้เกลียดสันติ

บทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม

เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
1.ในยามทุกข์ยาก ข้าร้องทูลต่อพระยาห์เวห์
และพระองค์ทรงตอบข้า
2.โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าจากปากที่พูดมุสา
และจากลิ้นที่ล่อลวง

รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
3.โอ เจ้าลิ้นที่ล่อลวง พระเจ้าจะทรงทำอะไรกับเจ้า?
พระองค์จะทรงเพิ่มสิ่งใดให้เจ้าอีก
4.พระเจ้าจะทรงลงโทษเจ้าด้วยลูกธนูคมกริบของนักรบ
ด้วยถ่านจากซากไม้ที่เผาจนลุกโพลง

การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
5.วิบัติแก่ข้าที่เข้าไปอยู่กับคนเมเชค
ที่ข้าเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของคนเคดาร์
6.ข้าอาศัยท่ามกลางคนที่เกลียดสันตินานไปแล้ว
7. ข้าเป็นคนแห่งสันติ
แต่เมื่อข้าพูดออกมา พวกเขาก็พร้อมทำสงคราม

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 18:6, 118:5; โยนาห์ 2:2

2*มัทธิว 26:59-62; สุภาษิต 12:22; สดุดี 140:1-3

3* โรม 6:21; มัทธิว 16:26; โยบ 27:8

4*ยากอบ 3:5-8; สุภาษิต 19:9; 18:21

5*ปฐมกาล 10:2, 25:13; เอเสเคียล 27:13

6* มัทธิว 10:16, 10:36; เอเสเคียล 2:6

7* มัทธิว 5:9; ฮีบรู 12:14; สดุดี 109:4

สดุดี 120:1-2 เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
คนเราต่างมีโอกาสที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากต่าง ๆ นา ๆ แต่สำหรับผู้เชื่อแล้ว เขามีพระเจ้าที่เขาจะร้องทูลขอความช่วยเหลือได้ ความทุกข์ของผู้เขียนครั้งนี้คือ การถูกใส่ร้าย และการล่อลวงซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโลกปัจจุบัน
สดุดี 120:3-4 รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
คนที่มีลิ้นคมคอยล่อลวงคนอื่นนั้น จะได้รับการจัดการกับพระเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนลูกธนูของนักรบ .. คนของพระเจ้าดูเหมือนแพ้ แต่พระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างและพระองค์จะทรงตอบแทนคนที่ให้ร้ายคนอื่นด้วยวิธีของพระองค์
สดุดี 120:5-7 การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
การที่ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อยู่ในหมู่คนที่ชั่วร้าย เกลียดสันติภาพ มีแต่ความเกลียดชัง ดูเหมือนเขาจะไม่ชนะพวกนั้น แต่กลับกลายเป็นว่า อยู่ใต้มือของคนเหล่านั้น นี่เป็นตัวอย่างว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักร ซึ่งมีความหมายถึงคนที่ถูกแยกออก การที่คนของพระเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนั้น ไม่ง่ายเลย

สดุดี 118 พระเจ้าทรงเป็นหลายสิ่งในชีวิต

ความรักที่มั่นคงตลอดกาล
1 โอ.. จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์
เพราะว่า พระองค์ทรงดียิ่ง
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
2 จงให้อิสราเอลกล่าวว่า
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
3 จงให้วงศ์วานอาโรนกล่าวว่า
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
4 ให้ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้ากล่าวว่า
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

ร้องหาพระเจ้า ดีที่สุด
5 ข้าร้องหาพระยาห์เวห์ ยามที่เผชิญกับความทุกข์ใจ
และพระยาห์เวห์ทรงตอบข้า ทรงช่วยให้ข้าเป็นไท
6 พระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้า ข้าจะไม่กลัว
มนุษย์จะทำอะไรข้าได้?
7 พระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้า ทรงเป็นพระผู้ช่วย
ข้าจะมองเห็นความพ่ายแพ้ของคนที่เกลียดชังข้า
8 เป็นการดีที่จะลี้ภัยในพระยาห์เวห์
ดีกว่าที่จะวางใจในมนุษย์
9 เป็นการดีที่จะลี้ภัยในพระยาห์เวห์
ดีกว่าที่จะวางใจในเจ้านาย


ชัยชนะมาจากพระนามของพระเจ้า
10 ในพระนามของพระเจ้า
ข้าเอาชนะชาติต่าง ๆ ที่รายล้อมข้า
11พวกเขาโอบล้อมข้าไว้ทุกทิศ
แต่ข้าฟาดฟันพวกเขาด้วยพระนามของพระยาห์เวห์
12 พวกเขาเข้ามารุมล้อมข้าราวกับฝูงผึ้ง
แล้วพวกเขาต้องหนีกระเจิงไปราวกับไฟไหม้ต้นหนาม
ข้าฟาดฟันพวกเขาโดยพระนามพระยาห์เวห์
13 ข้าถูกผลักอย่างแรงจวนจะล้ม
แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยข้าไว้

กำลังและบทเพลงของข้าคือพระยาห์เวห์
14 พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้า
15 บทเพลงยินดีแห่งความรอดนั้น
มาจากเต็นท์ของคนเที่ยงธรรม
พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าทรงกระทำอย่างอาจหาญ
16 พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเป็นที่เทิดทูน​
พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าทรงกระทำอย่างอาจหาญ
17ข้าจะไม่ตาย แต่ข้าจะมีชีวิต
และทบทวนประกาศสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงกระทำ
18 พระยาห์เวห์ทรงตีสอนข้าอย่างรุนแรง
แต่พระองค์มิได้ทรงมอบข้าไว้แก่ความตาย


ประตูรั้วของพระเจ้า
19 ขอทรงเปิดประตูรั้วแห่งความเที่ยงธรรมให้ข้าได้เข้าไป
และถวายคำขอบพระคุณแด่พระยาห์เวห์
20 นี่คือประตูรั้วของพระยาห์เวห์
คนเที่ยงธรรมจะเดินเข้าไปผ่านประตูนี้
21ข้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงตอบข้า
และทรงมาเป็นความรอดของข้า
22 ศิลาที่ผู้ก่อสร้างได้ทิ้งนั้น
กลับกลายมาเป็นศิลามุมเอก
23 นี่คือการกระทำขององค์พระยาห์เวห์
และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของพวกเรา
24 วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ทรงสร้าง
ขอให้เราชื่นชมและยินดีในวันนี้


คำอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์
25 โอ พระยาห์เวห์ เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้เรา
โอ พระยาห์เวห์ เราอธิษฐานขอความสำเร็จจากพระองค์
26 พระพรเป็นของท่านที่มาในพระนามของพระยาห์เวห์
เราขอถวายพรแก่ท่านจากพระนิเวศของพระยาห์เวห์
27 พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
และพระองค์ทรงให้แสงสว่างของพระองค์ส่องมาเหนือเรา
ให้เราเริ่มขบวนแห่งของเทศกาลด้วยกิ่งไม้
ไปจนถึงเชิงงอนแท่นบูชา
28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
และข้าขอถวายคำขอบคุณแด่พระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า ข้าจะเทิดทูนพระองค์
29 โอ จงขอบคุณพระยาห์เวห์
เพราะพระองค์ทรงดียิ่ง
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 พงศาวดาร 16:34; เยเรมีย์ 33:11; สดุดี 107:1,106:1

2* สดุดี 115:9-11, 135:19-20; 1 เปโตร 2:9-10

3* วิวรณ์ 5:8-10, 4:7-11; สดุดี 134:1-3

4* วิวรณ์ 19:5; สดุดี 22:23

5* สดุดี 18:19, 120:1, 40:1-3

6* ฮีบรู 13:6; โรม 8:31; สดุดี 56:4,11

7* สดุดี 59:10, 54:4, 55:18

8* สดุดี 40:4, 62:8-9, มีคาห์ 7:5-7

9* เอเสเคียล 29:7; อิสยาห์ 31:8; 31:1, 30:2-3

10* วิวรณ์ 20:8-9; เศคาริยาห์ 14:1-3; วิวรณ์ 19:19-21

11* สดุดี 88:17 , 22:12-16; 1 ซามูเอล 23:26

12*เฉลยธรรมบัญญัติ 1:44; นาฮูม 1:10; สดุดี 58:9

13* สดุดี 140:4, 86:17; มีคาห์ 7:8; สดุดี 8:17-18

14* อิสยาห์ 12:2;สดุดี 17:1, 18:2; มัทธิว 1:21-23

15* กิจการ 2:46-47; สดุดี 89:13; 60:12; วิวรณ์ 18:20

16* อพยพ 15:6; กิจการ 2:32-36

17* ยอห์น 11:4; สดุดี 73:28; อิสยาห์ 38:16-20

18* 2 โครินธ์ 6:9; 1 โครินธ์ 11:32; โยบ 5:17-18


19* อิสยาห์ 26:2; วิวรณ์ 22:14; สดุดี 100:4; 9:13-14

20* วิวรณ์ 21:24-27, 22:14-15 ; อิสยาห์ 26:2, 35:8-10

21* สดุดี 116:1; 118:14; อิสยาห์ 49:8, 12:2

22* ลูกา 20:17; มัทธิว 21:42; กิจการ 4:11; 1 เปโตร 2:4-8

23*เอเฟซัส 1:19-22; โยบ 5:9; กิจการ 13:41

24* สดุดี 84:10; อิสยาห์ 58:13; เนหะมีย์ 8:10

25* สดุดี 90:17; 20:9, 69:13

26* ลูกา 19:38; มัทธิว 21:9, ยอห์น 12:13

27* 1 เปโตร 2:9; สดุดี 18:28; เอสเธอร์ 8:16

28* อิสยาห์ 25:1; สดุดี 146:2; อพยพ 15:2

29* สดุดี 118:1, 103:17; เอสรา 3:11; อิสยาห์ 63:7

ถึงแม้จะเป็นบทสดุดีชักชวนพี่น้องชาวยิวให้เดินในขบวนแห่ไปยังพระวิหาร แต่ก็เป็นพระคำที่หนุนใจเราทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงเป็นทั้งกำลัง บทเพลง ความรอด แสงสว่าง ทรงเป็นแม่ทัพของเรา ทรงเป็นศิลามุมเอก เป็นประตูของพระเจ้า นี่คือชีวิตที่สุดยอดจริง ๆ

สดุดี 118:1-4 ความรักที่มั่นคงตลอดกาล
เป็นการเรียกให้ผู้เชื่อในพระเจ้าเข้ามาขอบพระคุณพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ ไม่ใช่แค่ขอบคุณ แต่จะใคร่ครวญว่า พระเจ้าทรงทำอะไรให้บ้าง สดุดีบทนี้เริ่มและจบด้วยคำแบบเดียวกัน มีการเรียกทั้งคนอิสราเอล วงศ์วานอาโรน และผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งหมด ให้มาร่วมใจกันขอบพระคุณ ไม่ได้เว้นใครเลย

สดุดี 118:5-9 ร้องหาพระเจ้าดีที่สุด
ในยามลำบาก ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่ใช่แค่พยายามเท่านั้น แต่เขาร้องหาพระเจ้าเพราะศัตรูที่เกลียดชังอยู่ตรงหน้า และพระคำตอนนี้ ย้ำชัดสำหรับเราทุกคนว่า เราต้องพึ่งพระเจ้ามากกว่าพึ่งมนุษย์

สดุดี 118:10-13 ชัยชนะมาจากพระนามของพระเจ้า
ผู้เขียนไม่ได้มีแค่ศัตรูที่เป็นตัวต่อตัว แต่เขามีศัตรูที่เป็นชนชาติต่าง ๆ ที่รายล้อม ดังนั้น แม้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้เขียนแต่หลาย ๆ ท่านก็มองว่าเป็นกษัตริย์ดาวิด เพราะข้อเขียนตอนนี้ เป็นภาพของการรบในสนามรบอย่างชัดเจน ผู้เขียนรู้ว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ฟาดฟันศัตรูออกไปได้ เกือบจะเสียทีแต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยไว้ ชีวิตเราทุกวันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

สดุดี 118:14-18 กำลังและบทเพลงของข้าคือพระยาห์เวห์
พระเจ้าทรงเป็นที่มาของกำลัง ของเพลงที่ร้อง และทรงเป็นความรอดของผู้ที่เชื่อ
และตรงนี้ได้กล่าวถึงพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าว่า กระทำกิจอย่างอาจหาญ ได้รับการเทิดทูน
การมีชีวิตของผู้เชื่อที่ทำให้มั่นคงนั้นคือ ทบทวน ประกาศสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในโลก ในชีวิต
และเมื่อเราต้องรับการตีสอน พระเจ้าก็จะให้เรียนแต่ไม่ให้ตายไปเสียก่อน

สดุดี 118:19-24 ประตูรั้วของพระเจ้า
ข้อความตอนนี้ชวนให้คิดถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นประตู ทรงเป็นความรอด ทรงเป็นศิลามุมเอก
พระเยซูคือความมหัศจรรย์ทั้งสิ้นในชีวิตของเรา

สดุดี 118:25-29 คำอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์
ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ไม่ได้มีความสำเร็จใด ๆ จากตัวเอง แต่เป็นพระเจ้าผู้ประทานให้ วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างให้พวกเขามารวมตัวกันสรรเสริญพระองค์ มีขบวนแห่ไปจนถึงแท่นบูชาของพระเจ้า
พวกเขาขอทั้งความสำเร็จ ขอพระพร ขอแสงสว่างให้ส่องมายังพวกเขา และพวกเขาขอถวายคำขอบพระคุณ การเทิดทูนพระองค์ไปด้วยกัน