สดุดี 123 ขอพระเมตตา

บทเพลงแห่งขึ้น

1ข้ามองขึ้นไปเบื้องบน
ไปยังพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์ในฟ้าสวรรค์
2 ดูสิ สายตาของเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์
มองไปยังมือของเจ้านายของเขา
ในขณะที่ดวงตาของเหล่าสาวใช้
มองไปที่เจ้านายหญิงของพวกเธอ
เช่นกันสายตาของเราก็มองไปยังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จนกว่าพระองค์จะทรงเมตตาเรา
3 ขอองค์พระยาห์เวห์ทรงกรุณาเราด้วยเถิด
เพราะว่า เราถูกเหยียดหยามมามากพอแล้ว
4 วิญญาณของเราได้รับการเยาะเย้ย
จากคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
จากคนที่เย่อหยิ่งมามากแล้ว

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 121:1, 141:8, 2:4 ,25:15

2* สดุดี 130:5-6; บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26, 40:1-3

3* ลูกา 18:11-13; สดุดี 89:50-51; 57:1; อิสยาห์ 53:3

4* สดุดี 119:51; โยบ 12:5; 1 โครินธ์ 4:13

เป็นคำอธิษฐานที่สั้น กระชับ ได้ใจความว่า พวกเขาถูกเยาะหยัน เหยียดหยามมานานมาแล้ว บัดนี้ พวกเขาคอยมองพระเจ้า ตั้งใจรอคอยพระเมตตาของพระองค์
เมื่อมีความทุกข์ใจ ผู้เชื่อของพระเจ้าไม่ตรงแน่วไปหาความช่วยเหลือของมนุษย์ก่อน แต่จะมาหาพระเจ้า ขอพระองค์เมตตาที่จะเปิดทางให้ และนำให้เราได้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์

วีดิทัศน์ เรื่องจากพระคัมภีร์

คำสอนและเรื่องราวจากพระคัมภีร์ใหม่ ออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่กับเด็กจะดูด้วยกัน เพื่อผู้ที่สนใจ จะได้คุ้นเคยกับพระเยซู และคำตรัสของพระองค์ ช่วยให้เด็กในบ้าน เด็กเพื่อนบ้าน ได้เข้าใจความรัก และพระเมตตา การอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำ
มาเรียนรู้จัก สัมผัสความรักของพระเจ้า และรักพระองค์ตามทางแห่งพระคำ

และยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณเข้าไปค้นได้ใน youtube : prakham

สดุดี 121 พระองค์ผู้ทรงดูแลปกป้อง

บทเพลงแห่งขึ้นไปยังพระวิหาร

พระผู้ทรงช่วยเหลือ
1 ข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้ามาจากไหน?
2 ความช่วยเหลือของข้ามาจากพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

ทรงดูแลเราตลอดเวลา
3 พระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของเจ้าลื่นพลาดไป
พระองค์ผู้ทรงดูแลเจ้าจะไม่ง่วง
4 ความจริงคือ พระองค์ผู้ทรงดูแลเหนืออิสราเอล
จะไม่ง่วงหรือหลับไป

พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
5พระยาห์เวห์ทรงดูแลรักษาเจ้า
พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาทางขวามือของเจ้า
6ดวงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางวัน
ดวงจันทร์จะไม่ทำร้ายเจ้าในเวลากลางคืน

ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
7 พระยาห์เวห์จะทรงรักษาเจ้าให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง
พระองค์จะทรงดูแลเหนือชีวิตเจ้า
8พระยาห์เวห์จะทรงเฝ้าดูการไปการมาของเจ้า
ทั้งวันนี้และตลอดไป

พระคำเชื่อมโยง

1* เยเรมีย์ 3:23

2*สดุดี 124:8

3*1 ซามูเอล 2:9; สุภาษิต 3:23,26; 24:12; สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

4*สดุดี 127:1; อิสยาห์ 27:3

5*อิสยาห์ 25:4; สดุดี 16:8

6*สดุดี 91:5; อิสยาห์ 49:10; โยนาห์ 4:8

7*เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6; สุภาษิต 2:8

สดุดี 121:1-2 พระผู้ทรงช่วยเหลือ
คนที่กำลังเดินเพื่อขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม มองขึ้นไปที่ภูเขา และถามตัวเอง ตอบตัวเองว่าใครคือผู้อุปถัมภ์ของเขา คำตอบของเขาน่าจะเป็นคำตอบของเราด้วย ใครล่ะ เป็นผู้ช่วยเรา? ผู้ช่วยแท้จริงของเราคือ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงมีอำนาจไม่จำกัด ใครจะได้ผู้ช่วยดีไปกว่าเราอีก?
สดุดี 121:3-4 ทรงดูแลเราตลอดเวลา
จากนั้นเขาก็บอกว่า พระเจ้าไม่เคยหลับหรือง่วงเลย ทรงดียิ่งกว่ายามเสียอีก เรายังพัก แต่พระเจ้าไม่ทรงพัก
สดุดี 121:5-6 พระเจ้าทรงปกป้องให้ความมั่นคง
จะกลางวัน หรือกลางคืน พระเจ้าก็ทรงปกป้อง นั่นคือทุกเวลา และหากร้อนจัดราวกับแดดทะเลทราย คือสถานการณ์ในชีวิตร้อน ยุ่งยาก เราย่อมต้องการอยุดพักใต้ร่มเงาของพระเจ้า
สดุดี 121:7-8 ทรงปกป้องรักษาตลอดไป
การที่พระเจ้าจะทรงดูแลการไปมา เข้าออกของคนของพระองค์นั้น เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ได้ให้ไว้กับคนทั่วไป. พระเจ้าทรงดูแลเราวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป

สดุดี 120 การอยู่ใกล้ผู้เกลียดสันติ

บทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นไปยังพระวิหารในเยรูซาเล็ม

เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
1.ในยามทุกข์ยาก ข้าร้องทูลต่อพระยาห์เวห์
และพระองค์ทรงตอบข้า
2.โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าจากปากที่พูดมุสา
และจากลิ้นที่ล่อลวง

รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
3.โอ เจ้าลิ้นที่ล่อลวง พระเจ้าจะทรงทำอะไรกับเจ้า?
พระองค์จะทรงเพิ่มสิ่งใดให้เจ้าอีก
4.พระเจ้าจะทรงลงโทษเจ้าด้วยลูกธนูคมกริบของนักรบ
ด้วยถ่านจากซากไม้ที่เผาจนลุกโพลง

การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
5.วิบัติแก่ข้าที่เข้าไปอยู่กับคนเมเชค
ที่ข้าเข้าไปอยู่ในเต็นท์ของคนเคดาร์
6.ข้าอาศัยท่ามกลางคนที่เกลียดสันตินานไปแล้ว
7. ข้าเป็นคนแห่งสันติ
แต่เมื่อข้าพูดออกมา พวกเขาก็พร้อมทำสงคราม

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 18:6, 118:5; โยนาห์ 2:2

2*มัทธิว 26:59-62; สุภาษิต 12:22; สดุดี 140:1-3

3* โรม 6:21; มัทธิว 16:26; โยบ 27:8

4*ยากอบ 3:5-8; สุภาษิต 19:9; 18:21

5*ปฐมกาล 10:2, 25:13; เอเสเคียล 27:13

6* มัทธิว 10:16, 10:36; เอเสเคียล 2:6

7* มัทธิว 5:9; ฮีบรู 12:14; สดุดี 109:4

สดุดี 120:1-2 เมื่อทุกข์ใจต้องอธิษฐาน
คนเราต่างมีโอกาสที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากต่าง ๆ นา ๆ แต่สำหรับผู้เชื่อแล้ว เขามีพระเจ้าที่เขาจะร้องทูลขอความช่วยเหลือได้ ความทุกข์ของผู้เขียนครั้งนี้คือ การถูกใส่ร้าย และการล่อลวงซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโลกปัจจุบัน
สดุดี 120:3-4 รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนล่อลวงอย่างไร
คนที่มีลิ้นคมคอยล่อลวงคนอื่นนั้น จะได้รับการจัดการกับพระเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนลูกธนูของนักรบ .. คนของพระเจ้าดูเหมือนแพ้ แต่พระเจ้าทรงเห็นทุกอย่างและพระองค์จะทรงตอบแทนคนที่ให้ร้ายคนอื่นด้วยวิธีของพระองค์
สดุดี 120:5-7 การอยู่ร่วมกับคนไม่เชื่อนานไป
การที่ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า อยู่ในหมู่คนที่ชั่วร้าย เกลียดสันติภาพ มีแต่ความเกลียดชัง ดูเหมือนเขาจะไม่ชนะพวกนั้น แต่กลับกลายเป็นว่า อยู่ใต้มือของคนเหล่านั้น นี่เป็นตัวอย่างว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกคนของพระองค์ให้มาอยู่รวมกันเป็นคริสตจักร ซึ่งมีความหมายถึงคนที่ถูกแยกออก การที่คนของพระเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่เชื่อนั้น ไม่ง่ายเลย