โคโลสี 2 พระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอาปรัชญาคำสอนใด นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอากฎของมนุษย์ใด ๆ นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

อย่าให้ใครมาตัดสิทธิ์ความเป็นคนของพระเจ้า

โคโลสี 1 พระเยซูเหนือสรรพสิ่ง

ประมาณปีค.ศ. 60   จากเรือนจำ ท่านเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรเมืองโคโลสี แม้ว่าไม่เคยเห็นพวกเขา เป็นจดหมายที่ช่วยให้พี่น้องมีความเข้าใจว่า พระเยซูคริสต์ หรือ พระเมสสิยาห์คือผู้ใด พระองค์ทรงยอดเยี่ยมเพียงใดสำหรับพวกเขา

มีคนที่พยายามบังคับให้คริสเตียนใหม่ชาวโคโลสี ซึ่งไม่ใช่ยิวทำตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เรื่องการกินดื่ม ระเบียบพิธีทางศาสนา เทศกาล แถมยังส่งเสริมการกราบไหว้ทูตสวรรค์ เทพต่าง  ๆ  ท่านเปาโลจึงหนุนใจให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องตามทางของพระเจ้า

พระคัมภีร์ด้านล่างใช้ระบบถอดความ ไม่ได้นำมาจากพระคัมภีร์ที่แปลเป็นไทย เพื่อไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การแปล

ขอบคุณและคำอธิษฐาน

ความบริบูรณ์เพียบพร้อมของพระเยซูคริสต์

การคืนดีในพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์)

เปาโลทนทุกข์เพื่อคริสตจักร

ยากอบ 1 ความเชื่อกับความยากลำบาก

ท่านยากอบเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ไปถึงพี่น้องคริสเตียนชาวยิวที่อาศัยทั่ว ๆ ไปนอกเขตอิสราเอล พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และต้องทนทุกข์กับการใช้ชีวิตที่ยากลำบากเนื่องจากทั้งเป็นคริสเตียนและเป็นยิว จดหมายนี้เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้ว น่าจะระหว่างปีค.ศ. 44 – ค.ศ. 62

คำทักทายต้นจดหมาย

การตอบสนองต่อความทุกข์ยาก ผลดีของการทนทุกข์

มุมมองของความรวยความจน

ในความทุกข์ยาก ยังรักพระเจ้า

ตอบโต้การล่อลวงใจอย่างไร

เร็วฟัง ช้าพูด ช้าโกรธ

อย่าแค่ฟังพระคำ ต้องลงมือทำ