สดุดี 134 มาสรรเสริญพระยาห์เวห์กันเถอะ

บทเพลงแห่ขึ้น 

1 มา เหล่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์เอ๋ย
ผู้ที่รับใช้พระองค์อยู่ในพระนิเวศยามค่ำคืน 
เรามาสรรเสริญพระยาห์เวห์กันเถิด

2 จงยกมือของท่านตรงต่อสถานบริสุทธิ์
และสรรเสริญพระยาห์เวห์ 

3 ขอให้พระยาห์เวห์
พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
เทพระพรเหนือท่านจากศิโยน 

พระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 120, เฉลยธรรมบัญญัติ10:8; 18:7; 1 พงศาวดาร 23:30; 2 พงศาวดาร 29:11; 35:5 1 พงศาวดาร 9:33; เลวีนิติ 8:35

2* สดุดี 28:2 ; สดุดี 63:2

3* กันดารวิถี 6:24 สดุดี 128:5; สดุดี 115:15

บทเพลงแห่ขึ้นตั้งแต่บทที่ 120 มาจบที่บทที่ 134 ผู้เขียนได้ชวนให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าในสถานนมัสการคือเหล่าเลวี และปุโรหิต มานมัสการพระเจ้าในยามค่ำ เขาชวนให้ทุกคนหันไปหาพระเจ้า คิดถึงพระองค์ ยกย่องพระองค์ แม้ว่าในเวลานั้น ผู้คนจะออกไปจากสถานนมัสการกันหมดแล้ว แต่พวกเขาก็ยังมีชีวิตที่จะยกย่องพระเจ้าต่อไป นี่เป็นการใช้ชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเสมอทุกเวลา
การยกมือขึ้นตรงต่อพระเจ้านั้น เป็นเครื่องหมายของการยอมจำนนต่อพระเจ้า และจิตใจของคนที่รับการสอนได้
แล้วผู้เขียนก็ได้ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพวกเขาอย่างล้นเหลือ

สดุดี 133 เมื่อได้อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

ภูเขาเฮอร์โมนมองจากภูเขาเบนทัล

บทเพลงแห่ขึ้นของดาวิด

1 ดูเถิด ทั้งดีและน่าชื่นใจขนาดไหน
ที่พี่น้องอยู่ร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

2 แบบนี้ เหมือนกับน้ำมันอันมีค่า
ซึ่งชโลมบนศีรษะของอาโรน แล้วไหลลงอาบหนวดเครา
บนหนวดเคราของอาโรน 
และไหลลงมายังคอเสื้อของเสื้อคลุมของท่าน 

3 เป็นเหมือนน้ำค้างบนภูเขาเฮอร์โมน
ซึ่งตกลงสู่เทือกเขาศิโยน
เพราะที่นั่น พระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรลงมา
นั่นก็คือชีวิตที่ยืนยาวนิรันดร์ 

พระคำเชื่อมโยง


1* ปฐมกาล 13:8; ฮีบรู 13:1

2* อพยพ 30:25, 30 อพยพ 29:7; เลวีนิติ 8:12
อพยพ 28:33; 39:24; อพยพ 28:32; 39:23; โยบ 30:18

3* สุภาษิต 19:12; มีคาห์ 5:7 เฉลยธรรมบัญญัติ 3:9; 4:48 ; สดุดี 48:1; เลวีนิติ 25:21; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:8; สดุดี 42:8

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักในหมู่พี่น้องแม้มีความแตกต่าง เปรียบได้กับน้ำมันเจิมที่ชโลมมาจากผู้นำ ไหลลงมาสู่พี่น้องในพระกายเดียวกันทั่วถ้วนหน้า สิ่งนี้ เป็นความแข็งแกร่งที่ศัตรูของพระเจ้าพยายามจะทำลาย หากทุกคนมีความเข้าใจว่า น้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น สำคัญขนาดไหน พวกเขาก็สามารถก้าวข้ามความไม่ลงรอยกัน และสามารถยกโทษ ปรับตัวเข้าหากันได้ และจะทำให้ชุมชนของพระเจ้าเต็มด้วยพระพร เป็นพระพรแห่งชีวิตที่ยืนยาว และจะได้อยู่ด้วยกันต่อพระพักตร์พระเจ้านิรันดร์

สดุดี 132 พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนเป็นที่ประทับ

บทเพลงแห่ขึ้น

หิวหาพระสิริของพระเจ้า
1 โอ พระยาห์เวห์ เพื่อเห็นแก่ดาวิด
ขอทรงระลึกว่า
ท่านได้เผชิญกับความทุกข์ยากขนาดไหน
2 ท่านได้ปฏิญาณตนต่อพระยาห์เวห์
องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบอย่างไร
3 “ข้าจะไม่เข้าไปยังที่พัก หรือเข้านอน
4 ข้าจะไม่ยอมให้ดวงตาของข้าปิด
หรือปล่อยให้หนังตาหย่อนลง
5 จนกว่าข้าจะหาสถานที่ให้กับองค์พระยาเวห์
คือที่ประทับของผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบสำเร็จ

ตามหาพระสิริของพระเจ้า
6 ดูเถิด เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์
ได้พบสิ่งนี้ในท้องทุ่งของยาอาร์
7 “ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์
ให้เราไปนมัสการยังแท่นรองพระบาทของพระองค์กันเถิด”
8 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น
และเสด็จไปยังที่พักของพระองค์
พระองค์และทั้งหีบอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
9 ขอให้ปุโรหิตของพระองค์
สวมความเที่ยงธรรม และให้วิสุทธิชนของพระองค์
พากันโห่ร้องด้วยความยินดี

อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
10 เพื่อเห็นแก่ดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์
ขออย่าทรงเมินพระพักตร์ไปจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้
11 พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด
อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าพระองค์จะไม่ทรงคืนคำ
“หนึ่งในลูกหลานของเจ้าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่บนบัลลังก์”
12 หากลูกชายของเจ้าจะรักษาพันธสัญญา
และคำพยานของเรา เราจะสอนพวกเขา และลูก ๆ
ของพวกเขาก็จะได้นั่งบนบัลลังก์ของเจ้าตลอดไป”

พระสัญญาต่อศิโยน
13 เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนไว้
พระองค์ทรงปรารถนาศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์
14 ตรัสว่า “นี่คือที่พักของเราตลอดไป
เราจะอาศัยที่นี้ เพราะเราปรารถนาที่แห่งนี้
15 เราจะอวยพรให้เมืองนี้มีกินอย่างอุดม
เราจะให้คนเมืองที่ยากจนได้อิ่มหนำ

พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
16 เราจะสวมเสื้อแห่งความรอดให้กับปุโรหิต
และวิสุทธิชนของเมืองจะตะโกนด้วยความยินดี
17 จากที่นั่น เราจะสร้างเขาให้งอกขึ้นมาเพื่อดาวิด
เราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่ง สำหรับผู้ที่เราเจิมไว้
18 เราจะให้ศัตรูของเขาสวมความอับอาย
แต่มงกุฎของเขาจะส่องประกายออกมา”

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 พงศาวดาร 22:14

2* สดุดี 50:14; ปฐมกาล 49:24; อิสยาห์ 49:26; 60:16

3* สุภาษิต 6:4

5* 1 พงศาวดาร 22:7; กิจการ 7:46

6* 1 ซามูเอล. 17:12; ปฐมกาล 35:19 1 ซามูเอล 7:1

7* สดุดี 5:7 ; 99:5

8* สดุดี 68:1; 2 Chr. 6:41, 42 สดุดี 78:61

9* โยบ 29:14; สดุดี 149:5

10* 2 พงศ์กษัตริย์ 18:24; 1 พงศ์กษัตริย์. 1:39


11* สดุดี 89:3, 34 ; 110:4
2 ซามูเอล 7:12; 2 พงศาวดาร 6:16; ลูกา 1:32; กิจการ 2:30 132:11

12* 1 พงศ์กษัตริย์ 8:25; โยบ 36:7

13* สดุดี78:68; 135:21; 68:16

14* มัทธิว 23:21

15* สดุดี 147:14; นางรูธ 1:6

16* 2 พงศาวดาร 6:41; สดุดี 132:9; 149:4

17* เอเสเคียล 29:21; ลูกา 1:69 ; 1 พงศ์กษัตริย์ 11:36; 15:4; 2 พงศ์กษัตริย์ 8:19; 2 พงศาวดาร 21:7

18* โยบ 8:22 ;สดุดี 35:26

สดุดี 132:1-5 หิวหาพระสิริของพระเจ้า
สดุดีบทนี้เขียนโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิด แต่กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดว่าท่านได้เผชิญความทุกข์ยากมากเท่าไร เขาทูลขอพระเจ้าเพื่อว่า ความทุกข์ยากนั้นจะไม่เสียเปล่า ความทุกข์ดังกล่าวเล็งไปถึงเชื้อสายคนสำคัญของท่าน คือพระเยซูคริสต์
ยิ่งกว่านั้น ดาวิดยังได้ปฏิญาณกับพระเจ้าว่า ท่านจะสร้างพระวิหารถวายพระเจ้า ท่านจะไม่ยอมหยุดยั้งจนกว่าความตั้งใจนั้นจะสำเร็จ เราคงจำได้ถึงความเร่าร้อนที่จะสร้างพระวิหาร แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธ สิ่งที่ท่านทำคือจัดหาเตรียมทุกอย่างให้กับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้สร้างพระวิหารต่อไป

สดุดี 132:10-12 อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
ผู้เขียนขอร้องให้พระเจ้าทรงเมตตาทุกคนที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์ในวงศ์วานดาวิด
แต่จะมีหนึ่งในลูกหลานจะถูกแต่งตั้งบนบัลลังก์ …จะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้เขียนกำลังกล่าวถึงพระเยซูองค์พระเมสสิยาห์

สดุดี 132:13-15 พระสัญญาต่อศิโยน
ศิโยนเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและปลอดภัย เมืองที่มีภูเขาศิโยนล้อมรอบอยู่เป็นเมืองที่พระเจ้าทรงเลือกเอาไว้ และพระองค์ทรงอวยพรแก่เมืองนี้เป็นพิเศษ

สดุดี 132:16-18 พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
สามคำที่สำคัญคือ เขา ตะเกียง มงกุฎ มีความหมายถึง ความเข้มแข็ง ความโปร่งใส กระจ่าง และความสง่างามเกียรติสิริ ศัตรูของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมจะพ่ายแพ้ แต่ท่านผู้นั้นจะทรงเกียรติที่สุด
มงกุฎของพระเยซูคริสต์จะงดงามสง่า มองเห็นชัดเจน