สดุดี 48 นครแห่งพระเจ้าของเรา: ศิโยน

illustrations by E. M. Lilien (1874-1925) – Lieder des Ghetto (Book – 1903) of Morris Rosenfeld; translation from yiddish to german by Berthold Feiwel;

เพลงบทหนึ่ง บทสดุดีพระเจ้าของลูกหลานโคราห์

นครแห่งพระเจ้าของเรา: ศิโยน
1 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ ทรงควรแก่การสรรเสริญอย่างสูงส่ง
ในนครของพระเจ้าของเรา ในภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์
2 ทรงรับการยกย่องขึ้นอย่างงดงามนัก
นี่เป็นความยินดีของโลกทั้งหมด
ภูเขาศิโยน ณ ทิศเหนือแสนไกล
คือ นครขององค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่  

ป้อมปราการของนคร
3 ภายในป้อมของนครนั้น
พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เป็นป้อมปราการ
4เพราะดูเถิด เหล่ากษัตริย์ทั้งหลายรวมตัวกัน
เขาเหล่านั้นยกทัพมาอยู่ด้วยกัน
5 แต่เมื่อเห็นภูเขาศิโยน ทันทีที่ได้เห็น
ต่างก็ตกใจกลัว พากันลนลานหนีออกไป
 6 ที่นั่นพวกเขาตัวสั่นด้วยความกลัว 
เจ็บปวดเหมือนกับสตรีที่กำลังคลอดบุตร
7 พระองค์ทรงทำลายเรือจากทารชิชด้วยลมตะวันออก
8 ตามที่เราได้ยิน เราได้เห็น
ในนครแห่งพระยาห์เวห์องค์จอมทัพ
ในนครของพระเจ้าของเรา
ที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงสถาปนาเป็นนิตย์.
เซ ลาห์

ศิโยนยินดี
9 เราใคร่ครวญถึงความรักมั่นคงของพระองค์
โอพระเจ้า  ขณะที่อยู่ในพระวิหารของพระองค์ 
10 โอพระเจ้า คำสรรเสริญพระองค์ ไปถึงสุดปลายแผ่นดิน
     เหมือนอย่างพระนามของพระองค์.
พระหัตถ์ขวาเต็มด้วยความเที่ยงธรรม
11 ขอให้ภูเขาศิโยนยินดี 
ขอให้ลูกสาวแห่งศิโยนยินดีเพราะการพิพากษาของพระองค์!

อนาคตนิรันดร์ของศิโยน
12 จงเดินให้ทั่วศิโยน เดินไปรอบ ๆ และนับจำนวนหอคอย
13 จงพิจารณาดูกำแพง
และเดินให้ทั่วป้อมปราการ เพื่อว่าท่านจะได้บอกคนรุ่นต่อไปว่า
14 นี่คือองค์พระเจ้า พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์ 
พระองค์จะทรงนำชีวิตเราจนชีวิตจะหาไม่

พระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 46:4; 87:3; มัทธิว 5:35; มีคาห์ 4:1

2* สดุดี 50:2; มัทธิว ​5:35

3*เศคาริยาห์ 2:4-5; อิสยาห์ 4:5-6

4* 2 ซามูเอล 10:6,14; วิวรณ์ 20:8-9

5*อพยพ 14:25; 2 พงศ์กษัตริย์ 19:35-37

6*อพยพ 15:15; โฮเชยา 13:13; ดาเนียล 5:6

7* 1 พงศ์กษัตริย์ 10:22; เอเสเคียล 27:25

8* สดุดี 87:5; อิสยาห์ 2:2; มีคาห์ 4:1

9* สดุดี 26:3

10* ฉธบ. 28:58; โยชูวา 7:9; มาลาคี 1:11

11*สดุดี 97:8; วิวรณ์ 19:1-3

12* อิสยาห์ 33:18-20

13*สดุดี 78:5-7; 122:7

14* อิสยาห์ 58:11; สดุดี 73:24

สดุดี 48:1-2 นครแห่งพระเจ้าของเรา: ศิโยน
ผู้เขียนได้บรรยายว่า พระเจ้าได้ทรงเผยพระสิริของพระองค์ในศิโยนซึ่งเป็นนครของพระองค์เอง การที่นครนี้ยิ่งใหญ่ เพราะพระเจ้าประทับอยู่ด้วย เป็นนครที่ตั้งอยู่บนภูเขาศิโยน ในนี้กล่าวว่าศิโยน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เยรูซาเล็มเป็นที่ยินดีของชาวโลก เป็นที่ยินดีของผู้เชื่อ (และเราจะเห็นว่า ในปัจจุบัน เยรูซาเล็มถูกแบ่งเป็นหลายส่วน และเป็นที่ ๆ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมาโดยตลอด เราจะเห็นการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามของพระเจ้าอย่างชัดเจนมาก)
สดุดีบทนี้ ไม่ได้พูดถึงอดีต แต่กำลังกล่าวถึงอนาคตในยุคสุดท้าย เมื่อเยรูซาเล็มจะถูกล้อมรอบด้วยศัตรูที่เกลียดชังพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง แต่พระเจ้าจะทรงเข้ามาช่วย พระเยซูจะเสด็จมาบนภูเขามะกอกเทศเพื่อที่พระองค์จะทรงปกป้องศิโยน หรือประชากรของพระองค์ไว้ (อิสยาห์ 24:23)
ก่อนจะถึงวันนั้น สภาพของเยรูซาเล็มจะเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน คือ มีวิกฤตเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน

สดุดี 48:3-8 ป้อมปราการของนคร
และข้อความนี้ได้บอกเราชัดเจนว่า กำแพงเมืองเยรูซาเล็มคือพระเจ้า พระองค์เอง ไม่ใช่ตัวกำแพง ไม่ใช่กำแพงใด ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยรูซาเล็มอย่างแน่นอน กองทัพใดที่ยกทัพมาล้อมเมืองไว้จะต้องหนีไปกลัวราวกับผู้หญิงคลอดบุตรคือ เป็นความเจ็บปวด กลัวลานทันควัน รวดเร็ว

สดุดี 48:9-11 ศิโยนยินดี
เมื่อมีศัตรูเข้ามาและหนีไป ทำให้เราได้ใคร่ครวญ คิดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า และเวลานั้นได้อยู่ในที่ ๆ นมัสการพระองค์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ล่อถอยทัพไปนั้น พระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญทั่วโลก ตัวภูเขาศิโยน และลูกสาวแห่งศิโยนได้ยินดี คือคนของพระองค์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำและพวกเขาจึงยินดีที่พระเจ้าเอง ทรงเป็นผู้พิพากษาชนทั้งหลาย

สดุดี 48:12-14 อนาคตนิรันดร์ของศิโยน
มีคำถามว่า ทำไมผู้เขียนจึงสั่งให้เดินทั่วศิโยน และนับจำนวน พิจารณา เพื่อจะบอกถึงความมั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าที่นำเราตลอดไป
เพราะเขาต้องการให้คนได้เห็นว่า ศิโยนมีความมั่นคง และปลอดภัย พวกเขาจะเห็นว่า ความปลอดภัยของเขาไม่ได้อยู่ที่กำแพง หอคอย ป้อมเหล่านั้น แต่อยู่ในพระเจ้าที่จะปกป้องพวกเขาตลอดไป

เราหวังว่า จะได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าในเร็ววันนี้ ขอพระเจ้าเสด็จมาเถิด…

สดุดี 47 ยินดีในองค์กษัตริย์ผู้ครอบครองทั้งโลก

ภาพจาก pexel.com ถ่ายโดยคุณ Shelagh Murphy

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของลูกหลานโคราห์

ยินดีในความดีเลิศของพระเจ้า
1 ชนชาติทั้งหลาย จงตบมือ
จงโห่ร้องแด่พระเจ้าด้วยเสียงแห่งชัยชนะ
เพราะพระยาห์เวห์ องค์ผู้สูงสุด ทรงดีเลิศล้ำ
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลก

3 พระองค์ทรงทำให้ประชาชนทั้งหลายสยบต่อเรา
และชาติต่าง ๆ อยู่ใต้เท้าของเรา
4  พระองค์ทรงเลือกแผ่นดินให้เป็นมรดกของเรา
เป็นความภาคภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์
.
ยินดีที่พระเจ้าเสด็จขึ้นมา
5 องค์พระเจ้าเสด็จขึ้นพร้อมเสียงโห่ร้อง
พระยาห์เวห์เสด็จขึ้นพร้อมเสียงแตรเขาสัตว์
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ
จงร้องเพลงสรรเสริญองค์กษัตริย์ของเรา
จงร้องเพลงสรรเสริญ

7 เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เหนือทั้งโลกนี้
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเข้าใจ

ยินดีในสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า
8 พระเจ้าทรงครอบครองเหนือชาติต่าง ๆ
พระองค์ประทับบนบัลลังก์บริสุทธิ์ของพระองค์
9 เจ้านายของประชาชนเข้ามารวมตัวพร้อมกับ
ประชาชนของพระเจ้าแห่งอับราฮัม
เพราะโล่ปกป้องโลกนี้เป็นของพระเจ้า
ทรงได้รับการยกย่องสูงสุด

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 98:4; 106:47; เยเรมีย์ 31:7

2* เฉลยธรรมบัญญัติ 7:21; เนหะมีย์ 1:5; สดุดี 76:12

3* สดุดี 18:47; 110:1

4* 1 เปโตร 1:4; อาโมส 8:7

5*สดุดี 68:24,25

6*มัทธิว 25:34; สดุดี 68:4

7* เศคาริยาห์ 14:9; 1 โครินธ์ 14:15

8* 1 พงศาวดาร 16:31; สดุดี 97:2, ภคซๅ

9* โรม 4:11-12; สดุดี 89:18

สดุดี 47:1-4 ยินดีในความดีเลิศของพระเจ้า
การตบมือ การโห่ร้อง เป็นการบ่งบอกว่า มนุษย์เราที่เป็นฝูงชนกำลังชื่นชมสุดใจกับผู้ที่อยู่ตรงหน้าเรา
แต่หากผู้ที่อยู่ตรงหน้าเราคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เสียงแห่งชัยชนะจะไม่ดังทะลุฟ้าเลยหรือ เสียงนั้นจะดังยิ่งกว่าเสียงของฝูงชนในสนามฟุตบอลเสียอีก
พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงอำนาจเหนือทุกคนในโลก กษัตริย์ ผู้นำทั้งหลายต้องสยบต่อพระองค์ ไม่ว่าขณะนี้พวกเขาจะดูแข็งแรงขนาดไหน แต่แล้วไม่อาจสู้พระเจ้าได้เลย

สดุดี 47:5-7 ยินดีที่พระเจ้าเสด็จขึ้นมา
พระเจ้าทรงเสด็จขึ้นมาเพื่อครองโลก เหนือชาติต่าง ๆ ในโลก เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงครองใจคนเป็นจำนวนมากในประเทศต่าง ๆ ยิ่งคนลำบากมากเท่าไร จะยิ่งเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น
เพราะในเวลาที่มืดมิดของชีวิต ผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามของชีวิตและเริ่มตามหาความหมายของชีวิต
เมื่อพระเจ้าเสด็จขึ้นแล้ว มนุษย์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ด้วยสุดหัวใจ ด้วยความเข้าใจ และเวลานั้นเป็นเวลาที่เราอยากอยู่ในที่นั้นพร้อมกับคนเป็นจำนวนมากด้วย

สดุดี 47:8-9 ยินดีในสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า
ไม่ว่าเราจะเห็น จะยอมรับหรือไม่ พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งในโลก พระองค์เท่านั้นทรงมีอำนาจสูงสุด ทรงสมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างสูง แผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน พระองค์เท่านั้นที่จะปกป้องทุกคนได้

ปลาทู เมนูคู่ชาวโลก

หนึ่งในสัตว์น้ำที่พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นอาหารของเราคือ ปลาทู ที่จริง ๆ แล้วมีหลายพันธ์ุทั่วโลก สำหรับเราแล้วปลาทูไทยนั้นอร่อยจริง ๆ