สดุดี 117 สดุดีที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์

1 ชนชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์

จงยกย่องพระองค์เถิด  มนุษย์ทั้งหลาย

2 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้น ยิ่งใหญ่

และความซื่อตรงของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

สรรเสริญพระยาห์เวห์!

พระคำเชื่อมโยง

1* โรม 15:11; วิวรณ์ 15:4, 5:9

2* อิสยาห์ 25:1; สดุดี 85:10;
โรม 15:8-9

เป็นการเรียก เชิญคนทั้งโลกมาสรรเสริญพระเจ้า ไม่เว้นใครเลย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนมาก เมื่อเขาเกิดมา พระเจ้าประทานสิ่งจำเป็นรอพวกเขาอยู่แล้ว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้
เป็นความรักที่ให้กับทุกคนโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร
อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังมีความรักพิเศษให้กับทุกคนที่รักพระองค์
ความรักและความซื่อตรงของพระเจ้ามีมาใหม่ทุกเวลาเช้า ไม่พอ… ยังมีดำรงคงอยู่ยั่งยืนเป็นนิตย์

สดุดี 116 พระคุณที่เกินพอสำหรับชีวิต


คำร้องทูลของผู้เขียน
1 ข้ารักองค์พระยาห์เวห์
เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลขอพระกรุณา
2 และพระองค์ทรงฟังข้า
ดังนั้น ตราบเท่าที่ข้ามีชีวิต
ข้าจะร้องหาพระองค์เมื่อข้าต้องการความช่วยเหลือ
3 บ่วงแห่งความตายล้อมข้าไว้
กับดักแห่งแดนตายประจันหน้ากับข้า
ข้าเผชิญกับความยากลำบากและความทุกข์ใจ
4 ข้าร้องเรียกพระนามพระยาห์เวห์
“ได้โปรดเถิด องค์พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ชีวิตข้าด้วย”

การปกป้องของพระยาห์เวห์
5 พระยาห์เวห์เต็มด้วยพระกรุณาและทรงเที่ยงธรรม
พระเจ้าของเราเต็มด้วยพระทัยสงสาร
6 พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคนที่โง่เขลา
เมื่อข้าพบความยากลำบาก พระองค์ทรงช่วยกู้ข้า
7 จิตใจของข้าเอ๋ย จงพักสงบเถิด
เพราะพระยาห์เวห์ทรงช่วยปกป้องสิทธิของเจ้า
8 ใช่แล้ว พระองค์ทรงช่วยข้าให้พ้นจากความตาย
ทรงทำให้ข้าไม่ต้องร้องไห้
ทรงป้องกันไม่ให้เท้าของข้าสะดุด
9 ข้าจะรับใช้องค์พระยาห์เวห์ในดินแดนของคนเป็น

ฉลองชัยที่ทรงช่วยกู้ชีวิตไว้
10 ข้ายังเชื่ออยู่ แม้ข้าพูดว่า “ข้ากำลังทุกข์ยากเหลือเกิน”
11 ข้ากล่าวอย่างทันควันว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นคนโกหก”
12 ข้าจะตอบแทนองค์พระยาห์เวห์ได้อย่างไร
สำหรับน้ำพระทัยอันกว้างขวางของพระองค์ที่มีต่อข้า?
13 ข้าจะยกถ้วยแห่งความรอดขึ้นมา 
และจะร้องเรียกพระนามของพระยาห์เวห์
14 ข้าจะทำตามคำปฏิญาณที่มอบไว้กับ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ต่อหน้าประชาชนของพระองค์

ขอสัญญาจะทำตามคำปฏิญาณ
15 พระยาห์เวห์ทรงเห็นคุณค่าของชีวิตผู้ติดตามพระองค์อย่างจงรักภักดี
16 ใช่แล้ว โอ พระยาห์เวห์ ข้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จริง ๆ
ข้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
ลูกชายของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์
พระองค์ทรงช่วยข้าจากความตาย
17 ข้าจะถวายคำขอบพระคุณแด่พระองค์
และร้องเรียกพระนามของพระยาห์เวห์
18 ข้าจะทำตามคำปฏิญาณที่มอบไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้าประชาชนของพระองค์
19 ในลานพระนิเวศของพระยาห์เวห์ท่ามกลางเยรูซาเล็ม สรรเสริญพระยาห์เวห์!

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 ยอห์น 4:19, 5:2-3 ; สดุดี 66:19-20; ยอห์น 16:24;

2* สดุดี 145:18-19; 40:1, 55:16-17, 86:6-7

3* สดุดี 38:6; ฮีบรู 5:7; ลูกา 22:44; มาระโก 14:33-36; โยนาห์ 2:2-3

4*สดุดี 118:5, 22:20, 143:6-9; ลูกา 23:42-43

5* เอสรา 9:15; สดุดี 145:17, 119:137, 103:8

6* สดุดี 79:8, 142:6, 19:7 ; 2 โครินธ์ 1:12

7* สดุดี 13:6; มัทธิว 11:28-29; เยเรมีย์ 30:10; เยเรมีย์ 6:16

8* สดุดี 56:13, 86:13 ; วิวรณ์ 21:4, 7:17

9* สดุดี 27:13, 61:7; ลูกา 1:75; 1 พงศ์กษัตริย์ 9:4

10* 2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 11:1; 2 เปโตร 1:21

11* สดุดี 31:22; เยเรมีย์ 9:4-5; โรม 3:4

12* สดุดี 103:2; 1 โครินธ์​ 6:20; โรม 12:1; 2 โครินธ์ 5:14-15

13* สดุดี 16:5, 116:2; 1 โครินธ์ . 11:25-27; ลูกา 22:20

14* โยนาห์ 2:9; สดุดี 116:18, 22:25, 56:12; มัทธิว 5:33

15* สดุดี 72:14, สดุดี 37:32-33; 1 ซามูเอล 25:29

16* สดุดี 86:16, 143;12; ยากอบ 1:1; โรม 6:22

17* สดุดี 50:14; เลวีนิติ 7:12; ฮีบรู 13:15

18* สดุดี 116:14, 22:25

19* สดุดี 135:2, 96:8, 122:3-4

ข้อ 1-4 คำร้องทูลของผู้เขียน
สดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในจาก 113-118 ที่เรียกว่าสดุดีสรรเสริญของชาวอียิปต์  เป็นเพลงที่ศิษย์และพระเยซูร้องกันในคืนที่พระองค์ถูกทรยศและจับตัวไป (มัทธิว 26:30, มาระโก 14:26)
ผู้เขียนมีความรู้สึกรักพระเจ้าจากส่วนลึกของหัวใจเพราะเขาได้รับคำตอบเสมอเมื่อทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าหัวใจเต็มด้วยความยินดีในความดีของพระเจ้า  นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขารักพระเจ้า  และเขาจะต้องร้องหาพระองค์ต่อไปเพราะว่าในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นชีวิตที่ง่ายเลย
เขาเจอบ่วงความตาย … พระคำข้อนี้ทำให้นึกถึงพระเยซูที่ถูกบ่วงความตายห้อมล้อมพระองค์บนไม้กางเขนแต่พระเจ้าพระบิดาทรงฟังเสียงของพระบุตรและทรงให้พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย …​ พระองค์ทรงอธิษฐานตลอดชีวิตของพระองค์แม้ยามที่อยู่บนไม้กางเขนเผชิญกับความตายอันน่าสะพรึง 

ข้อ  5-9 การปกป้องของพระยาห์เวห์
ข้อ 5 นี้ผู้เขียนระลึกถึงพระลักษณะที่สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์มากคือทรงกรุณาเที่ยงธรรมทรงสงสารคนของพระองค์  ถ้าเราจะคิดไปถึงพระเยซูที่พระองค์ทรงสละพระชนม์ก็เพราะหัวใจของพระองค์เป็นเช่นนี้ทรงช่วยปกป้องคนโง่ที่ทำบาป   ช่วยกู้จากความตาย   
คนเรามักไม่รู้ตัวว่าตกต่ำแค่ไหนแต่พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์มาช่วยเรา 
ผู้เขียนสั่งให้ตนเองพักสงบในพระเจ้ามั่นใจในพระองค์ที่จะทรงช่วยก่อนที่เราจะรู้ตัวพระองค์ทรงป้องกันชีวิตผู้ที่วางใจพระองค์ไว้ก่อนที่เขาจะสะดุดเราลองมองย้อนกลับไปในชีวิตจะเห็นการทรงนำของพระเจ้าชัดเจนเพื่อไม่ให้เราล้มลงไป
การเดินต่อพระพักตร์มีความหมายว่า  คนของพระเจ้าเดินอย่างโปร่งใสต่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ยำเกรงพระเจ้า  ไม่ใช่คนที่เดินทาสีฉาบหน้าให้คนเห็นว่าดี   แต่ถ้ามองในมุมของพระเยซูนั่นคือพระองค์ทรงรู้ว่าจะสิ้นพระชนม์แต่พระองค์จะได้เป็นขึ้นมาอีก 

ข้อ 10-14 ฉลองชัยที่ทรงช่วยกู้ชีวิตไว้
แม้ขณะที่กำลังทุกข์ยาก  ผู้เขียนยังมีความเชื่อแม้ว่าในช่วงที่กำลังถูกทดสอบอย่างหนักความเชื่อไม่ได้หายไปไหน  และการที่เขาบอกว่ามนุษย์เป็นคนโกหกทั้งนั้น  เพราะเขาได้เจอกับการทรยศและการที่ไว้ใจไม่ได้…
ข้อ 12 มีอะไรที่มนุษย์จะตอบแทนพระเจ้าได้ไม่มีเลย  สิ่งที่ผู้เขียนจะทำคือการยกถ้วยแห่งความรอดซึ่งอาจหมายถึงเครื่องดื่มบูชาที่เขาจะยกขึ้นมาในขณะที่กล่าวคำขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยจะร้องเรียกพระเจ้าต่อไปและจะทำตามคำที่เคยปฏิญาณไว้นั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำ

ข้อ 15-19 ขอสัญญาจะทำตามคำปฏิญาณ
ข้อ 15 ทำให้เราได้รับการปลอบใจเพราะพระเจ้าทรงให้คุณค่าของชีวิตผู้เชื่อพระองค์  พระองค์ไม่ได้มองเฉยๆยิ่งคนที่สิ้นชีวิตเพราะความเชื่อในพระองค์  พระองค์ทรงเห็นและจะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างมีเกียรติและแน่นอนว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นการสิ้นชีวิตที่มีค่าที่สุด  
ข้อ 16 นี้ยืนยันว่าอย่างไรเขาก็เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 
ข้อ 17-18 เป็นการกล่าวซ้ำเหมือนข้อ 13-14