สดุดี 65 สิ่งดีทุกอย่างมาจากพระเจ้าเบื้องบน

ภาพโดยFrancesco Ungaro pexels.com

ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิด

ทบทวนความดีของพระเจ้าต่ออิสราเอล
1 โอพระเจ้าข้า
คำสรรเสริญนั้นเหมาะสมยิ่งสำหรับพระองค์
ในศิโยน พวกเราจะทำตามที่ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระองค์ 
2 เพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐาน
มนุษย์ทั้งหลายจึงหันเข้ามาหาพระองค์
3 ยามที่บาปชั่วของเราทั้งหลายท่วมท้น
พระองค์ก็ทรงอภัยให้ 
4 คนที่พระเจ้าทรงเลือก
และทรงทำให้เขามาอยู่ใกล้พระองค์ ก็เป็นสุข
พระองค์ทรงให้เขาอยู่ในที่พำนักของพระองค์ 
เราทั้งหลายจะอิ่มพึงใจกับสิ่งดีๆของพระนิเวศ
และความบริสุทธิ์แห่งพระวิหารของพระองค์ 

พระเจ้าผู้ทรงสร้างธรรมชาติ
5 โอพระเจ้าแห่งความรอดของเราทั้งหลาย
พระองค์ทรงตอบเราทั้งหลายด้วยราชกิจอันน่าเกรงขาม
พระองค์ทรงเป็นความหวังของทุกมุมโลก
และทรงเป็นความหวังของที่สุดปลายของทะเลที่ไกลโพ้น 
6 พระองค์ทรงสร้างเทือกเขาขึ้นมาด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์
และทรงเต็มด้วยอานุภาพ 
7 พระองค์ทรงระงับเสียงคลื่นทะเล
เสียงโครมครามของคลื่นทะเล
และเสียงวุ่นวายของชนชาติทั้งหลาย 
8 คนทั้งหลายที่อาศัยทุกแห่งในโลกนี้
หวาดหวั่นต่อการอัศจรรย์ของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้เวลาเช้า และเวลาเย็น
เต็มด้วยเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

ขอแสดงความกตัญญูต่อพระคุณ
9 พระองค์ทรงมาเยี่ยมแผ่นดิน ทรงรดน้ำให้
ทรงทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก
ธารน้ำของพระองค์มีน้ำเต็มตลิ่ง
พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้แก่ชาวโลก
ทรงจัดเตรียมโลกไว้อย่างนั้น 
10 พระองค์ทรงรดน้ำให้ชุ่มดินด้วยฝนตามรอยไถ
ทรงทำให้หน้าดินราบเรียบด้วยสายฝน
และทรงอวยพรให้พืชพันธุ์เติบโต
11 พระองค์ทรงให้เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ จากพระองค์
พระองค์ทรงผ่านไปที่ใด พืชพันธ์ุที่นั่นก็งอกงามเต็มที่ 
12ทุ่งหญ้าเขียวขจีในถิ่นกันดาร
เนินเขายินดีปรีดา 
13 ฝูงแพะแกะอยู่เต็มทุ่งหญ้า
ต้นข้าวเต็มอยู่ในหุบเขา
ทุกสิ่งต่างโห่ร้องด้วยความชื่นบาน 

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 76:11, 62:1, 116:17-18,76:2

2* เยเรมีย์ 29:12-13; อิสยาห์ 65:24; กิจการ 10:31; สดุดี 145:18-19

3* สดุดี 38:4; ฮีบรู 9:14; อิสยาห์ 6:7; สดุดี 79:9

4* สดุดี 106:4-5, 84:4, 23:6; เอเฟซัส 1:4

5* เฉลยธรรมบัญญัติ 10:21; สดุดี 66:3; โรม 2:5

6* สดุดี 93:1; ฮาบากุก 3:6; มีคาห์ 6:2; อิสยาห์ 51:9

7*อิสยาห์ 17:12-13; สดุดี 89:9,107:29,93:3-4; ยอห์น 18:6

8*วิวรณ์ 11:3; กิจการ 5:38-39; ฮาบากุก 3:3-19; สดุดี 148:3, 136:8

9* สดุดี 104:13-15, 68:9-10; 46:4; วิวรณ์​ 22:1

10* สดุดี 147:8; 1 โครินธ์ 3:6-7; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:2

11* โยเอล 2:21-26; สดุดี 5:12, 103:4; ฮักกัย 2:19

12* โยบ 38:26-27; สดุดี 104:10-13; โยเอล 2:22; อิสยาห์ 61:10-11, 59:9-13

13* อิสยาห์ 55:12, 44:23, 35:1-2 กิจการ 14:17; เศคาริยาห์ 9:17

สดุดีบทนี้ บอกเราถึงพระพรที่พระเจ้าทรงเทลงมาให้โลก เป็นสดุดีที่จะร้องในเทศกาลของยิว ผู้คนจะระลึกถึงความดีของพระเจ้าที่ทรงทำให้กับแผ่นดิน เป็นช่วงเวลาที่ร่าเริงที่สุดของคนยิวด้วย
สดุดี 6:1-4 ทบทวนความดีของพระเจ้าต่ออิสราเอล
กษัตริย์ดาวิดได้ประกาศก้องว่า จากศิโยน ประชากรของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ คำปฏิญาณที่พวกเขาเคยให้ น่าจะเป็นว่า เมื่อพระองค์ทรงอวยพระพรให้พืชพันธ์ุธัญญาหารสมบูรณ์ พวกเขาก็จะสรรเสริญพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐาน ผู้คนจึงหันมาหาพระองค์ และไม่ใช่เฉพาะในยุคของดาวิดเท่านั้น แต่เป็นยุคปัจจุบันด้วย ผู้เชื่อรู้ว่า ไม่มีที่ใดจะเป็นคำตอบนอกจากที่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า
กษัตริย์ดาวิดระลึกถึงยามที่อิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ก็ทรงยกโทษให้เสมอ และพวกเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นสุขที่สุด เพราะพระเจ้าทรงเลือกให้เขาเป็นประชากรของพระองค์ ไม่เหมือนกับชนชาติใด ๆ
สดุดี 6:5-8 พระเจ้าผู้ทรงสร้างธรรมชาติ
พระเจ้าไม่ทรงเป็นเพียงความหวังแห่งความรอดของทุกคน แต่เริ่มต้นพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสิ่งสารพัด พระองค์ทรงเป็นผู้ให้เกิดความสงบจากความวุ่นวายที่มนุษย์สร้างขึ้น การอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นทุกวัน สิ่งเหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ธรรมดาสำหรับผู้ที่เชื่อ!
สดุดี 6:9-13 ขอแสดงความกตัญญูต่อพระคุณ
คนที่ไม่เชื่อความดีของพระเจ้า จะไปอ้างว่า ทำไมพระเจ้าไม่ทรงช่วยคนยากจนอดอยากในแอฟริกา ทำไมพระเจ้าปล่อยให้คนทำร้ายกันและกัน แต่พวกเขาไม่ได้มองความดีพื้นฐานของธรรมชาติที่พระเจ้าทรงให้มีแดด มีฝน และทำให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ (ครั้งยังไม่มีโรงงานปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ หรือปล่อยมลพิษลงในพื้นที่)
มนุษย์เราสามารถช่วยเหลือกันได้ในระดับ บุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ประเทศ หรือ ประเทศต่าง ๆ ช่วยเหลือกันได้อยู่แล้ว แต่เราไม่ได้ทำให้เพียงพอต่างหาก และมนุษย์เรายังเอาเปรียบกันอย่างไร้ยางอายอีกด้วย พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราชัดเจนว่า พื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของโลกมาจากพระเจ้า ดังนั้น เราต้องเข้าใจว่า มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบอำนาจให้ครอบครองธรรมชาติ เป็นผู้ต้องรับผิดชอบด้วยกันในการรักษาโลกนี้

สดุดี 64 พระเจ้าทรงตอบสนองเอง

ภาพโดย Anton Kudryashov pixels.com

ถึงหัวหน้านักร้อง สดุดีของดาวิด

ดาวิดเข้ามาร้องทูล
1 โอ้พระเจ้าข้า โปรดฟังคำทูลเรื่องทุกข์ใจของข้า 
ขอทรงป้องกันข้าไว้จากศัตรูที่เข้ามาคุกคาม 
2 ขอทรงปกป้องข้าไว้จากการคบคิดของคนชั่ว 
ให้พ้นจากเล่ห์เหลี่ยมของคนร้าย 


สิ่งที่ศัตรูลงมือทำ
3 พวกเขาลับลิ้นราวกับลับคมดาบ
และเปล่งคำพูดชั่วราวกับลูกธนูอาบพิษ 
4 พวกเขาซุ่มตัวคอยดักคนบริสุทธิ์ และยิงทันที
โดยไม่มีความกลัวเกรงใด ๆ 
5 พวกเขาสมคบคิดวางแผนร้าย
พูดถึงการวางกับดักเพื่อล่อเหยื่อ
“ใครจะมามองเห็นได้เล่า?
6 ใครจะมาสืบพบว่าเป็นแผนของเรา
ในเมื่อเราวางแผนไว้อย่างดีแล้ว”


พระเจ้าทรงเอาคืนให้
7แต่พระเจ้าทรงยิงธนูของพระองค์ เล็งไปยังพวกเขา
ทำให้พวกเขาล้มทันที 
8 พวกเขาจะหายนะไปเพราะลิ้นของตนเอง 
ทุกคนที่เห็นก็พากันส่ายหัวเยาะหยันพวกเขา

ผลที่เกิดขึ้น
9 มนุษย์จะเกรงกลัว
และประกาศออกไปให้รู้ถึงพระราชกิจของพระองค์ 
10ให้คนที่เที่ยงธรรม ชื่นชมยินดีในพระเจ้า
และหลบภัยในพระองค์
ให้ผู้มีใจเที่ยงธรรมสรรเสริญพระองค์เถิด

พระคำเชื่อมโยง

1*กิจการ 27:24,18:9-10; สดุดี 143:1-3, 140:1, 130:1-2;

2* สดุดี 143:9, 109:2-3, 59:2; เยเรมีย์ 11:19;

3* ยากอบ 3:6-8; สุภาษิต 12:18; สดุดี 58:7, 57:4; เยเรมีย์ 9:3

4* 1 เปโตร 2:22-23; สดุดี 55:19; ยอห์น 19:6; ฮาบากุก 3:14

5* สดุดี 140:5; 10:11

6*เยเรมีย์ 17:9-10

7* สดุดี 7:12-13; 1 เธสะโลนิกา 5:2-3

8* สดุดี 18:7; สุภาษิต 12:13

9*เยเรมีย์ 51:10; เยเรมีย์ 50:28

10*สดุดี 32:11; ฟีลิปปี 4:4

สดุดี 64:1-2 ดาวิดเข้ามาร้องทูล
ชีวิตของดาวิดเต็มด้วยการรบทั้งสงครามเต็มรูปแบบ และสงครามเย็นแบบว่ามีการซุ่มทำร้ายอยู่ไม่หยุดหย่อน จากสดุดี เราจะเห็นว่า นี่เป็นเหตุผลที่ดาวิดต้องพึ่งพระเจ้าเต็มร้อย เพราะท่านรู้ดีว่า ท่านไม่สามารถพึ่งมนุษย์ได้เลย รอบตัวของท่านเต็มด้วยการสมคบคิดที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ที ตรงนั้นที เมื่อทุกข์ใจท่านก็มาหาพระเจ้าแบบคนจนตรอกเสมอ

สดุดี 64:3-6 สิ่งที่ศัตรูลงมือทำ
ดาวิดทูลต่อพระเจ้าชัดเจนว่า การโจมตีของศัตรูนั้น เกิดขึ้นโดยคำพูดชั่ว คำของพวกเขานั้นทำลายได้ราวลูกธนูอาบยาพิษ และเราก็เห็นว่า ทุกวันนี้ การโจมตีของคนเราที่มีต่อกัน ไม่ได้เกิดจากอาวุธเท่านั้น แต่เกิดจากการให้ร้าย การไม่ยอมรับ การออกกฎหมายที่ริดรอนสิทธิต่างๆ ของผู้เชื่อ ในประเทศตะวันตกที่เราคิดว่าเขามีเสรีภาพกลับกลายเป็นการห้ามประกาศพระนามของพระเจ้าในที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในโรงเรียน โรงพยาบาล ในที่ทำงาน และพวกเขาทำลายคนของพระเจ้า

สดุดี 64:7-8 พระเจ้าทรงเอาคืนให้
ตรงนี้ชัดเจนว่า ดาวิดไม่แก้แค้นเอง พระเจ้าตรัสว่า การแก้แค้นเป็นของพระองค์ ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาแบบดาวิด ผู้เชื่อจึงเหมือนไม่ทำอะไรตอบโต้ แต่ที่จริงแล้ว การตอบโต้ต่อศัตรูของผู้เชื่อ พระเจ้าจะทรงทำเอง

สดุดี 64:9-10 ผลที่เกิดขึ้น
ผู้ที่ได้เห็นการตอบแทนของพระเจ้าจะเกิดความยำเกรง ผู้ที่หลบภัยในพระเจ้า และวางทั้งสิ้นไว้ให้พระองค์จะได้ชื่นชมในพระองค์