สดุดี 131 บทเพลงแห่งความถ่อมตนและไว้วางใจ

บทเพลงแห่ขึ้นของดาวิด 

ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์
1 โอ พระยาห์เวห์ ใจของข้ามิได้หยิ่งยโส
และดวงตาของข้าไม่หยิ่งผยอง
ตัวข้าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวพัน
กับเรื่องที่ใหญ่โตหรืออัศจรรย์เกินตัวข้า 

นิ่งสงบต่อพระพักตร์
2 แต่ข้าได้ผ่อนคลายและมีใจสงบ ระงับใจของข้า
เหมือนเด็กที่หย่านมแล้วนิ่งสงบ ซบที่อกแม่ของตน
เหมือนเด็กที่หย่านมแล้ว ใจของข้าสงบอยู่ภายใน

หวังใจในพระเจ้า
3 โอ อิสราเอล จงหวังใจในพระยาห์เวห์
ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเป็นนิตย์ 

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 138:6; อิสยาห์ 57:15 สดุดี 101:5
เยเรมีย์ 45:5; โรม 12:16; โยบ 42:3

2* มัทธิว 18:3; 1 โครินธ์ 14:20

3* สดุดี 130:7

สดุดี 131:1 ถ่อมใจลงต่อพระพักตร์
เราเห็นชัดเจนว่า ดาวิดรู้สึกอย่างไรต่อพระเจ้า ท่านปฏิเสธความยิ่งใหญ่ของตัวท่านเอง แม้ประชาชนจะมองว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม เมื่อท่านเข้ามาหาพระเจ้าท่านกล่าวถึงใจของท่านเองว่า เป็นอย่างไรเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ดวงตาที่หยิ่งผยองนั้น เราเห็นได้ทุกที่ ๆ เราไป มันเป็นดวงตาที่มองเหยียดหยามผู้อื่น แต่ดาวิดกล่าวว่าจะไม่มีเช่นนั้นในตัวท่าน
เรื่องที่ใหญ่โตซึ่งดาวิดพูดถึงตอนนี้ คือ ความทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ เรื่องที่ใหญ่โตเกินตัวท่าน เรื่องที่ท่านไม่สมควรจะรู้ได้ … เช่น สิ่งลี้ลับทั้งปวงที่เป็นของพระเจ้า สิ่งซึ่งพระเจ้ายังไม่ได้ทรงสำแดงให้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29)

สดุดี 131:2 นิ่งสงบต่อพระพักตร์
ดาวิดนิ่งสงบ และรู้สึกดีต่อความสงบในพระเจ้าเช่นนั้น ท่านวางใจพระเจ้าว่าจะทรงเลี้ยงดู ลูกที่อยู่ซบอกแม่ ลูกที่อยู่ใกล้ชิด อย่างไร ๆ ท่านก็จะได้รับการปกป้อง ช่วยเหลือ เลี้ยงดูจากพระเจ้าเหมือนเด็กน้อยคนนี้
ท่านย้ำให้รู้ว่า ท่านสงบจริง ๆ แม้มีอะไรวุ่นวายรอบข้าง

สดุดี 131:3หวังใจในพระเจ้า
ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ ท่านชวนให้คนอิสราเอลได้วางใจในพระเจ้าเท่านั้น ไม่มีที่อื่นที่จะวางใจได้ และไม่ได้วางใจแค่สองสามวัน สองสามปี แต่ชั่วชีวิตของเรา ตลอดไปเป็นนิตย์