สดุดี 143 คำทูลขอที่มากมาย

ขอให้พระวิญญาณแสนดีของพระองค์ทรงนำข้าไปตามที่ราบเรียบ

สดุดีของดาวิด


ดาวิดรู้สึกเสียใจและกลับใจ
1 โอ พระยาห์เวห์
โปรดฟังคำอธิษฐานของข้า
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำทูลขอพระเมตตาของข้าเถิด
ขอทรงตอบข้าตามความซื่อตรง
และความเที่ยงตรงของพระองค์
2 ขออย่าทรงพิพากษาผู้รับใช้ของพระองค์เลย
เพราะว่า ไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่อย่างเที่ยงธรรม
ต่อพระพักตร์ของพระองค์

เหตุผลที่อ่อนล้าหวาดหวั่น
3 เพราะศัตรูกำลังตามติดชีวิตข้า
เขาเหยียบย่ำชีวิตข้าจมดิน
เขาทำให้ข้านั่งในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้ว
4 ดังนั้น วิญญาณของข้าจึงอ่อนล้านัก
จิตใจของข้าก็หวาดหวั่น

ความทรงจำเดิม
5 ข้ายังจำวันเก่า ๆ ได้ข้าได้ใคร่ครวญ
ถึงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำ
ข้าคิดทบทวนถึงราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์
6 ข้ายกมือขึ้นหาพระองค์ จิตวิญญาณของข้ากระหายหาพระองค์เหมือนอย่างดินแตกระแหง เซ ลาห์

รื้อฟื้นใจอีกครั้ง
7 ขอพระองค์ทรงตอบข้าโดยเร็วเถิด
โอ พระยาห์เวห์ วิญญาณของข้าเหนื่อยอ่อน
ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าเลย
มิฉะนั้น ข้าจะเป็นเหมือนเหล่าคนที่ลงไปยังหลุมแดนตาย

8 ขอให้ข้าได้ยินถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
เพราะข้าวางใจในพระองค์ ขอทรงให้ข้ารู้วิถีทางที่ข้าควรเดินไป เพราะว่าจิตวิญญาณของข้าทูลต่อพระองค์
9 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยกู้ข้าให้พ้นจากศัตรู
ข้าหนีมาลี้ภัยในพระองค์
10 ขอทรงสอนให้ข้าทำตามพระดำริของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้า
ขอให้พระวิญญาณแสนดีของพระองค์
ทรงนำข้าไป
ตามที่ราบเรียบ

11 โอ พระยาห์เวห์
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
ขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้
ขอทรงนำวิญญาณของข้าออกมาจากความทุกข์ยาก

12 และขอทรงกำจัดเหล่าศัตรูของข้า
โดยความรักมั่นคงของพระองค์
และพระองค์จะทรงทำลายปฏิปักษ์แห่งวิญญาณของข้า
เพราะข้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 140:6 ;1ยอห์น 1:9; สดุดี 31:1
2* โยบ 14:3; สดุดี 130:3; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:46; โยบ 9:2; 15:14; 25:4; ปัญญาจารย์ 7:20; โรม 3:23; 1 โครินธ์ 4:4
3* สดุดี 88:3-6 ; เพลงคร่ำครวญ 3:6
4* สดุดี 77:3
5* สดุดี 77:5,11; 77:12; 111:2
6* โยบ11:13; สดุดี 42:2 ; 63:1
7* สดุดี 69:17; 102:2 ; 84:2; 27:9; 28:1; 88:4
8* สดุดี 90:14; 11:1; 25:1,2,4
9* สดุดี 59:1; 142:6 ;143:9
10* สดุดี 119:12 ; เนหะมีย์ 9:20 สดุดี 23:3; อิสยาห์ 26:10; สดุดี 27:11
11* สดุดี 23:3; 25:11; 71:20;142:7
12* สดุดี. 54:5; 116:16


พระเจ้าประทานสดุดีไว้ให้เราเป็นต้นแบบในการอธิษฐานส่วนตัวและอธิษฐานในที่ประชุม สำหรับบทนี้ ลองนับดูสิว่า ดาวิดทูลขอพระเจ้ากี่อย่าง มากมายเหลือเกิน และมีสองอย่างที่ขอพระเจ้าอย่าทรงทำ คือขออย่าทรงพิพากษาตัดสินความ และขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากท่าน
พระคำบทนี้ ไม่ได้สื่อถึงความทุกข์ยากในชีวิตทางร่างกายเท่านั้น แต่สื่อถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณด้วย. ผู้เขียนรู้ตัวว่า ได้ทำผิดต่อพระเจ้า ท่านเข้าใจชัดว่า ไม่มีใครเที่ยงธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ และสิ่งที่เหมือนกับกำลังเผชิญอยู่คนเดียว โดดเดี่ยว คือศัตรูได้ตามติด ไล่ล่า เหยียบย่ำ (3-4) และท่านกล่าวว่า ท่านเป็นเหมือนคนที่ตายนานแล้ว
หลายครั้งที่เราอยู่ห่างพระเจ้า และเราถูกศัตรูคือโลก และมารปิดกั้น ทำให้เรามองไม่เห็นพระเจ้า ไม่เห็นทางแห่งความสว่าง โลก และสิ่งของในโลก กั้นเราไว้จากพระเจ้า เราจึงเป็นเหมือนคนที่ตายนานแล้ว
ผู้เขียนตระหนักว่า ท่านช่วยตัวเองไม่ได้ ท่านร้องเรียกพระเจ้าว่า ขอทรงฟัง ขอทรงตอบ ขอทรงตอบโดยเร็ว ขอให้ได้ยินความรักมั่นคงของพระองค์อีกครั้ง ขอทรงช่วยกู้ ขอทรงสอนให้เดินไปตามทางแห่งความชอบธรรม ขอทรงนำไปทางชีวิตที่ราบเรียบ ท่านขอการพักจากการถูกทำร้าย ขอพระเจ้าทรงรักษาชีวิต ขอทรงนำออกจากความทุกข์ยาก ….. และในที่สุด ขอพระเจ้าทรงทำลายศัตรูให้สิ้นซาก
เราทุกคนต้องการคำอธิษฐานนี้ ไม่ว่าเพื่อพ้นจากศัตรูประเภทใดก็ตาม