ยอห์น 11 เพื่อนรักที่ฟื้นจากความตาย

น้องชายที่จากไป

ผู้ที่เป็นชีวิตแท้จริง

ลาซารัสคืนชีพ

แผนฆ่าพระเยซู

อ่านคำอธิบายเพิ่มเติมและพระคำเชื่อมโยง