บรรณานุกรม

ดร.นววรรณ พันธุเมธา, คลังคำ, สำนักพิมพ์อมรินทร์ ,กรุงเทพฯ , 2544

คณะผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่, พระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่, กรุงเทพฯ, กนกบรรณสาร, 1998, 2012

สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมใหม่ฉบับมาตรฐาน,  สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2013

องค์การอมตธรรม,พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย, บจก,ไอบีเอส พับลิชชิง,  พิมพ์ครั้งที่ 3, 2012

Eng, Daniel K., James, An Honor-Shame Paraphrase, Time Press, 2018. Kindle edition.

Hayford  Jack, General editor  Spirit Filled Life Bible  New King James version, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1991

Lawson, J., Steven, Holman Old Testament Commentary, Psalms 1-75 , Broadman & Holman Publishers, 2006,Kindle edition.

Lawson, J., Steven, Holman Old Testament Commentary, Psalms 76-150, Broadman & Holman Publishers, 2006,Kindle edition.

Lizorkin-Eyzenberg, Eli, Jewish Insight Into Scripture, Israel Bible Center, 2017, Kindle Edition.

MacArthur, John, The MacArthur Study Bible, Nashville, Word Publishing,1997.

Radmacher, Earl D., The Nelson Study Bible, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1997

Vine, W.E., Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1985

บรรณานุกรมจากเว็บไซต์

bible.org

biblehub.com

biblestudytools.com

enduringword.com

freebiblecommentary.org

raysteadman.org

study light.org

thebibleproject.com

royin.go.th