กิจการ 22 ขอเป็นพยานอีกครั้ง

คำอธิบายเพิ่มเติม

กิจการ 22:4-5
เปาโลเริ่มเล่าเรื่องว่าเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้ มีความมุ่งมั่นต้องการกำจัดความเชื่อใหม่
ไม่ต้องการให้คนหันไปเชื่อพระเยซู สิ่งที่พูด เป็นความจริง เพราะว่าเหล่าปุโรหิตใหญ่เป็นพยานได้ว่า เขาเคยเกลียดชัง “ทางนั้น” จริง เท่ากับเปาโลกำลังบอกว่า ในอดีต เขาก็มีความคิดเหมือนกับพี่น้องยิว
กิจการ 22:6-9
เขาเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังว่า เขาได้พบพระเยซูเอง พระองค์มาตรัสกับเขาโดยตรง พระเยซูผู้ที่คนยิวไม่เชื่อนี้ ได้มาพบกับเขา.. และเหตุการณ์นี้เองทำให้เขารู้ว่า พระเยซูที่คนยิวได้ตรึงบนกางเขน ผู้ที่เขาพยายามทำลายงานของพระองค์ เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้
กิจการ 22:10-13
พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งรายการให้เปาโลรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่พระองค์ทรงสั่งเขาทีละอย่างชัดเจน สิ่งที่เปาโลเรียนรู้จากพระเจ้าคือ เมื่อรับคำสั่งก็จะลงมือทำ ไม่ต้องมีคำโต้แย้งใด ๆ
ขณะเดียวกัน พระเจ้าทรงส่งอานาเนียมา แม้อานาเนียจะทัดทานพระเจ้าหน่อยหนึ่ง แต่เขาก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสั่ง ในใจอาจจะกลัวเปาโลอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ฝืนพระเจ้า
กิจการ 22:14-16
อานาเนียเข้าใจการทำงานของพระเจ้า และเขาอธิบายให้เปาโลเข้าใจเช่นกัน และยังบอกด้วยว่า หน้าที่สำคัญของเปาโลคือ การเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าที่เปาโลได้เห็น แล้วก็ควรรับบัพติศมาชำระบาปเสียก่อน
กิจการ 22:17-21
นี่เป็นรายละเอียด …อีกอย่างที่ทำให้ยิวไม่อาจทนได้ .. พระเจ้าตรัสกับเปาโล เพื่อจะส่งเขาไปประกาศพระนามกับคนต่างชาติ
คนยิวเชื่อฝังใจว่า พระเจ้าทรงสร้างคนต่างชาติมาเพื่อทำให้นรกร้อนขึ้น พวกเขาดูหมิ่นคนต่างชาติว่าต่ำ ไม่เป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเหมือนพวกเขา พอถึงคำว่า พระเจ้าทรงส่งให้เปาโลไปประกาศพระนามให้คนมาเชื่อพระเยซูผู้ที่พวกเขาพยายามประหาร รับไม่ได้จริง ๆ
กิจการ 22:22-23
จึงเกิดโกลาหลขึ้นในหมู่ผู้คน เราจะเห็นเลยว่า กลุ่มคนเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้โกรธได้ง่ายมาก ๆ และคราวนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ไม่มีใครอยากให้โรมยกทัพมาจัดการ
กิจการ 22:24-25
นายทหารเข้ามาสงบความวุ่นวายโดยการหยุดคำของเปาโล จับเขาเข้าไปในกองทหาร สั่งโบยทันที แต่..เปาโลแจ้งก่อนจะถูกโบยว่า เขาเป็นพลเมืองของโรม
กิจการ 22:26-29
การเป็นพลเมืองโรมมีสิทธิหลายอย่าง และวิธีจะเป็นพลเมืองก็มีหลายอย่าง เป็นมาโดยกำเนิด อาจด้วยการซื้อสิทธิเป็นพลเมือง ดีที่เปาโลรีบบอก นายทหารจึงไม่ลงมือโบย
กิจการ 22:30
คนในสภาแซนเฮดรินไม่รู้เลยว่า ข้อหาจริง ๆ ที่ยิวมาฟ้องนั้นคืออะไร จึงสั่งปล่อย และเรียกประชุมสภาอย่างด่วนในวันนั้น ซึ่งมีทั้งปุโรหิตและสมาชิกสภา รวมไปถึงตัวนักโทษคือเปาโล

พระคำเชื่อมโยง

1* กิจการ 7:2
2* กิจการ 21:40
3* 2โครินธ์ 11:22; เฉลยธรรมบัญญัติ 33:3; กิจการ 5:34; 23:6; 26:5; กาลาเทีย 1:14;
โรม 10:2
4* 1ทิโมธี 1:13
5* กิจการ 23:14; 24:1; 25:15;
ลูกา 22:66; กิจการ 9:2

6* กิจการ 9:3; 26:12-13
9* กิจการ 9:7
12* กิจการ 9:17; 10:22; 1ทิโมธี 3:7
14* กิจการ 3:13; 5:30; 9:15; 26:16; 3:14; 7:52; 1โครินธ์ 9:1; 15:8; กาลาเทีย 1:12
15* กิจการ 23:11; 4:20; 26:16
16* ฮีบรู 10:22; โรม 10:13

17* กิจการ 9:26; 26:20
18* กิจการ 22:14; มัทธิว 10:14
19* กิจการ 8:3, 22:4; มัทธิว 10:17
20* กิจการ 7:54-8:1; ลูกา 11:48
21* กิจการ 9:15
22* กิจการ 21:35; 25:24
25* กิจการ 16:37