สดุดี 146 พระเจ้าแห่งยาโคบ


ประกาศการสรรเสริญพระเจ้า
1 ฮาเลลูยาห์  ฮาเลลูยาห์
จิตใจของข้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์
2 ข้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์
ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่
ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า
ในขณะที่ข้ายังมีชีวิต 

อย่าพึ่งมนุษย์
3 อย่าวางใจในเจ้านาย
ในมนุษย์ที่ไม่อาจช่วยให้รอดได้ 
4เมื่อลมหายใจของเขาจากไป
เขาก็กลับไปสู่ดิน
แผนการทั้งสิ้นของเขาก็หมดสิ้นไปในวันนั้น 

สรรเสริญพระเจ้าแล้วเป็นสุข
5 ความสุขเป็นของคนที่ได้รับความช่วยเหลือ
จากพระเจ้าของยาโคบ
คือผู้ที่หวังใจในพระยาห์เวห์ 
6  ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ทะเล
และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น 
พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ
7 ผู้ทรงให้ความยุติธรรมแก่คนที่ถูกกดขี่
และประทานอาหารแต่คนที่หิวโหย
พระยาห์เวห์ทรงปล่อยผู้ถูกจำจองให้เป็นอิสระ  
8 พระยาห์เวห์ทรงเปิดตาคนตาบอด
พระยาห์เวห์ทรงยกคนที่ถูกกดขี่ขึ้นมา.
พระยาห์เวห์ทรงรักคนเที่ยงธรรม 
9 พระยาห์เวห์ทรงคุ้มภัยให้คนต่างด้าว
พระยาห์เวห์ทรงอุ้มชูหญิงม่ายและเด็กกำพร้าพ่อ
แต่ทรงทำลายทางของคนชั่วร้ายให้สิ้นไป

10 พระยาห์เวห์ทรงครอบครองตลอดไป
โอ ศิโยนเอ๋ย
พระเจ้าของเจ้าทรงครองอยู่ทุกชั่วอายุคน

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 135:1
2* สดุดี 63:4, 145:2,104:33
3* สดุดี 118:9, 118:8; อิสยาห์ 2:22; เยเรมีย์ 17:5; สดุดี 60:11, 108:12
4* สดุดี 104:29; ปัญญาจารย์ 12:7; โยบ 10:9, 34:14-15
5* สดุดี 144:15, 119:116, 2:12
6* สดุดี 115:15, 100:5, 117:2
7* สดุดี 103:6 , 107:9, 145:15, 105:20; อิสยาห์ 61:1; สดุดี 68:6
8* มัทธิว 9:30; ยอห์น 9:7; สดุดี 145:14, 147:6, 11:7
9* อพยพ 22:21; เฉลยธรรมบัญญัติ 10:18; อพยพ 22:22; สดุดี 10:14; 147:6
10*สดุดี 10:16

ตั้งแต่บทนี้ไปจนถึงบทที่ 150 เป็นสดุดีแห่งการสรรเสริญ ทั้งขึ้นต้นและจบบทด้วยการสรรเสริญพระเจ้า มุ่งไปที่พระเจ้าเท่านั้น ถ้าเป็นคำฮีบรูก็จะพูดว่า ฮาเลลูยาห์มากมาย
ข้อ 1-2 เป็นการประกาศการสรรเสริญพระเจ้า ปฏิญาณตนว่า ตราบเท่าที่มีชีวิตก็จะสรรเสริญพระองค์ ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็จะสรรเสริญพระเจ้า
ข้อ 3-4 แนะให้รู้ว่า อย่าไปหวังพึ่งมนุษย์คนใด เพราะเมื่อพวกเขาตายไป แผนทั้งสิ้นก็ตายไปด้วย จะไปช่วยใครได้ ในเมื่อตัวเองยังไม่พ้นจากความตายเลย และพวกเขากลับไปเป็นดิน แต่ทั้ง ๆ ที่ชวนแล้วว่าอย่าพึ่งมนุษย์ เราจะเห็นว่า กษัตริย์อิสราเอลก็มักหันไปพึ่งอียิปต์บ้าง บาบิโลนบ้าง ทั้ง ๆ ที่พวกนั้นก็ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นศัตรู
ข้อ 5-9
พระเจ้าแห่งยาโคบ คือพระเจ้าผู้ทรงสร้าง พระเจ้าผู้ทรงรักษาสัญญา พระองค์ผู้ให้ความยุติธรรม พระองค์ผู้ทรงเลี้ยงดู ผู้ทรงปล่อยให้เป็นอิสระจากบาป ผู้ทรงเปิดตาคนตาบอด ยกคนที่ถูกกดขี่
ทรงปกป้องคนต่างด้าว ช่วยเหลือหญิงม่าย เด็กกำพร้า พระองค์ ผู้ทรงทำลายทางคนชั่ว พระองค์ทรงรักคนเที่ยงธรรม นี่เป็นการย้ำว่า พระเจ้าพระองค์นี้ ทรงเป็นอย่างไร ทรงทำอะไรเพื่อเรา และเมื่อเราอ่านไปอ่านมา พระเจ้าองค์นี้ก็คือ พระเยซูคริสต์นี่นา!