สดุดี 141 ขอทรงฟังเสียงร้องทูล

 ส่วนหนึ่งของภาพ เสก็ตช์โดย
Rembrandt, King David at Prayer 1652

สดุดีของดาวิด

ความเร่าร้อนใจของดาวิด
1 โอ พระยาห์เวห์
ข้าร้องหาพระองค์ ขอทรงรีบมาหาข้าด้วย
ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังเสียงของข้า
เมื่อข้าร้องทูลต่อพระองค์
2 ขอให้คำอธิษฐานของข้า
เป็นดั่งเครื่องหอมต่อพระพักตร์ของพระองค์
ขอให้การชูมือขึ้นนั้น เป็นเครื่องบูชาเวลาเย็น

ถวายตัวอีกครั้ง
3 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงระแวดระวังปากของข้า
ขอทรงเฝ้ามองประตูริมฝีปากของข้า
4 ขออย่าทรงยอมให้ใจของข้าหันหาความชั่วใด ๆ
อย่าให้ข้าสนใจกับการกระทำที่ชั่วร้าย
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทำชั่ว
และอย่าให้ข้ากินอาหารที่อร่อยของพวกเขาเลย
5ขอให้คนเที่ยงธรรม ตีสอนข้า เพราะนั่นคือน้ำใจ
ให้เขาตักเตือนข้า เพราะนั่นคือน้ำมันเจิมศีรษะข้า
อย่าให้ศีรษะของข้าปฏิเสธคำเตือนของเขา
ถึงกระนั้น ข้าก็ยังต่อต้านความชั่วร้ายของคนอธรรมอยู่
6 เมื่อผู้พิพากษาของพวกเขาถูกโยนลงมาจากหน้าผา
คนทั้งหลายก็จะฟังคำของข้า เพราะเป็นคำที่อ่อนโยน
7 กระดูกของพวกเรากระจัดกระจายที่ปากทางแดนตาย
เหมือนกับดินที่ถูกไถและแตกกระจายออกมา
8 แต่สายตาของข้าจับจ้องอยู่ที่พระองค์ โอพระเจ้า
องค์พระยาห์เวห์ ข้าเข้าไปหลบภัยในพระองค์
ขออย่าทรงปล่อยให้วิญญาณของข้าต้องรับอันตรายใด ๆ
9 ขอทรงช่วยข้าให้พ้นจากกับดักที่เขาเตรียมไว้ให้ข้า
จากบ่วงแร้วของคนที่ทำการชั่ว
10 ขอให้คนชั่วร้ายตกลงไปในบ่วงแร้วของพวกเขาเอง
ในขณะที่ข้าหนีไปอย่างปลอดภัย

พระคำเชื่อมโยง

1สดุดี 40:13; 70:5 2 ลูกา 1:10; วิวรณ์ 5:8; 8:3, 4
สดุดี 28:2; อพยพ 29:41
3* สดุดี 34:13; ,มีคาห์ 7:5
4* สดุดี 119:36 ; 94:4 ; สุภาษิต 23:6
5 สุภาษิต 9:8; 19:25; 25:12; 27:6; ปัญญาจารย์ 7:5; สดุดี 109:4
6* 2 พงศาวดาร 25:12; ลูกา 4:29; สดุดี 141:6
7* สดุดี 53:5;เอเสเคียล 37:1; สดุดี 141:7
8* สดุดี 25:15 ;11:1; 141:8
9* สดุดี 140:5
10* สดุดี Ps. 7:15

สดุดี 141:1-2
วันนั้น ท่ามกลางที่ประชุม ท่านขอให้คำอธิษฐานเป็นดั่งเครื่องหอมที่เผาถวายพระเจ้า ท่านชูมือขึ้นบ่งบอกว่า อยากจะอยู่ใกล้พระองค์ ขอพระองค์ทรงมองเห็น… สิ่งที่ดาวิดทำคือ ร้องทูลอธิษฐาน ชูมือขึ้นเป็นสัญญลักษณ์ของเครื่องหอมและเครื่องบูชา
คนที่พระเจ้าทรงใช้มาก คือคนที่เข้าใจว่าต้องอธิษฐานมาก เพราะว่านั่นคือ พลังที่แข็งแกร่งที่สุดในการที่จะก้าวสู้กับศัตรู

สดุดี141:3-10
แม้ว่าจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงจัดการกับศัตรู แต่อย่างแรกของดาวิดคือ ท่านขอให้พระเจ้าทรงระวังคำพูดของท่านนั้น ทำให้เห็นว่านี่เป็นคำอธิษฐานที่มีปัญญา บทที่แล้วเราเห็นว่า คนที่เป็นศัตรูคือคนที่ใช้ปากเป็นอาวุธ ดาวิดไม่ต้องการให้ตัวท่านเองเป็นเช่นนั้น
ท่านยังขอพระเจ้าที่ท่านจะไม่ตกหลุมไปทำการชั่วร้ายกับคนชั่ว (บางทีความชั่วรุนแรงจนเราเข้าไปเป็นพวกเขา)
ท่านขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้ท่านยอมฟังคำเตือนจากคนของพระเจ้า เพราะคำเหล่านั้น เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้ชีวิตสดชื่น เป็นดั่งน้ำมันเจิมชำระชีวิต
ท่านรู้ว่าการเตือนของผู้ชอบธรรมมาจากพระเจ้า ดังนั้นท่านจึงต้องฟังให้ดี และขอให้ตนเองเปิดใจรับฟังคำที่มาจากคนของพระเจ้า
ตรงนี้ดูเหมือนเป็นข้อสั้น ๆ แต่นี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จ คนที่รับการสอนได้ คือคนที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่คนที่ไม่ฟังคำเตือน หรือคำสอนใด ๆ นั้นคือ โง่ที่คิดว่าตนฉลาด
ข้อ 6 เมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาจัดการผู้นำของศัตรู
ดาวิดทูลขอพระเจ้าให้ประชาชนฝ่ายนั้น ฟังเสียงของท่านที่กล่าวออกมาอย่างมีพลัง
ข้อ 7 เป็นข้อที่ยากจะเข้าใจ ดาวิดอาจบรรยายให้เห็นว่า หากคนชั่วชนะ คนฝ่ายพระเจ้าจะเป็นอย่างไร
ข้อ 8-10 ขณะที่ดาวิดอธิษฐาน ดวงตาฝ่ายวิญญาณของท่านมองตรงไปที่พระเจ้า และขอหลบภัยในพระองค์เท่านั้น ขอพระเจ้าให้พ้นกับดักศัตรู เราเองต้องขอพระเจ้าให้เราพ้นกับดักมารที่มีอยู่รอบตัว มีอยู่ตรงหน้าเรา จ่ออยู่ทุกวัน …