สดุดี 135 พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์

ภาพโดยคุณ ตูตู ฮาร์เลน บาร์เซลลอส

ชวนกันมาสรรเสริญพระเจ้า
1 จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
เหล่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระนามเถิด
2 ท่านผู้ที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์
ในลานพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

พระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเลือกยาโคบ
3 จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีเลิศ
จงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์
เพราะเป็นที่น่าชื่นใจยิ่ง
4 เพราะว่า พระยาห์เวห์ทรงเลือกยาโคบ
ไว้สำหรับพระองค์เอง
ทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นสมบัติล้ำค่าของพระองค์

สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่ง
5 เพราะข้ารู้ว่า พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่นัก
และองค์เจ้านายของพวกเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเหล่าพระทั้งหลาย

6 พระยาห์เวห์ทรงพอพระทัยสิ่งใด
พระองค์ก็ทรงกระทำสิ่งนั้น
ทั้งในฟ้าสวรรค์ บนแผ่นดิน ทั้งในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น
7 พระองค์ทรงทำให้เมฆลอยมาจากที่สุดปลายโลก
ทรงทำให้เกิดฟ้าแลบ กับฝน
ทรงนำลมให้พัดออกมาจากคลังลมของพระองค์

สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงไถ่คนของพระองค์
8 พระองค์คือผู้ประหารบุตรหัวปีของอียิปต์
บุตรหัวปีของทั้งคนและสัตว์
9 โอ อียิปต์ พระองค์ทรงส่งหมายสำคัญ
และการอัศจรรย์ต่าง ๆ มาเพื่อต่อต้านฟาโรห์และเหล่าราชบริพาร 10 พระองค์ทรงประหารคนชาติต่าง ๆ เป็นอันมาก
และทรงประหารเหล่ากษัตริย์ที่มีใจกล้า
11 สิโหน กษัตริย์แห่งอาโมไรต์ โอก กษัตริย์แห่งบาชาน
และอาณาจักรทั้งสิ้นของคานาอัน
12 จากนั้นพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดก
เป็นมรดกแก่คนของพระองค์คืออิสราเอล

พระนามอันเป็นที่จดจำ
13 โอ พระยาห์เวห์ พระนามของพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร์
พระนามของพระองค์เป็นที่จดจำอยู่ตลอดทุกชั่วอายุคน
14 เพราะพระยาห์เวห์ทรงพิสูจน์ว่า คนของพระองค์ถูกต้อง
และทรงกรุณาต่อเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์

ความไร้ค่าของรูปเคารพ
15 รูปเคารพของชาติต่าง ๆ เป็นเงินและทอง
เป็นฝีมือของมนุษย์
16 มันมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่มองไม่เห็น
17มีหูแต่ไม่ได้ยิน และไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น
18คนที่สร้างรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนพวกมัน
ใครที่เชื่อวางใจรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

ชวนทุกคนมาสรรเสริญพระเจ้า
19 วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาเวห์
วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
20 วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
ท่านผู้ยำเกรงพระเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
21 ถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์จากศิโยน
พระองค์ผู้ทรงดำรงในเยรูซาเล็ม
สรรเสริญพระยาห์เวห์กันเถิด

พระคำเชื่อมโยง
1* สดุดี 104:35 ; 113:1
2* สดุดี 134:1; 92:13
3* สดุดี 100:5 ;147:1; 52:9 135:3
4* เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6, 7; 10:15; สดุดี 105:6 ; อพยพ 19:5
5* สดุดี 95:3
6* สดุดี 115:3
7* เยเรมีย์ 10:13; 51:16
โยบ 28:25, 26; 38:25; เศคาริยาห์ 10:1;
8* สดุดี 78:51
9* เฉลยธรรมบัญญัติ 6:22
10* ข้อ 10-12, สดุดี 136:17-22
11* เฉลยธรรมบัญญัติ 29:7; กันดารวิถี 21:21-26; 21:33-35 โยชูวา 12:7-24
12* เฉลยธรรมบัญญัติ 29:8; สดุดี 78:55
13* อพยพ 3:15
สดุดี 102:12 ,135:13 Or
14* เฉลยธรรมบัญญัติ 32:36 สดุดี 90:13
15* ข้อ 15-18, สดุดี 115:4-8
19 สดุดี 115:9
21 สดุดี 128:5; 132:13, 14
ข้อ 1

สดุดี 135:1-2 ชวนกันมาสรรเสริญพระเจ้า. ผู้เขียนชักชวนผู้รับใช้ของพระเจ้ามาสรรเสริญพระเจ้าเหมือนบทที่แล้ว การสรรเสริญคือการยกย่องพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงดำรงอยู่
เราจะไม่มัวจดจำความทุกข์ใจ เรื่องราวของตนเองแต่มุ่งไปที่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ที่กล่าวว่าสรรเสริญพระนามคือ การสรรเสริญพระองค์โดยตรง ข้อสองคงหมายถึงประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ ผู้ที่เข้ามานมัสการตามลานพระนิเวศ
สดุดี 135:3-4 พระลักษณะของพระเจ้า
การร้องเพลงสดุดีพระนามพระเจ้าแตกต่างจากการร้องเพลงทั่ว ๆ ไป ที่อาจร้องเพื่อความสุข ร้องเป็นอาชีพ ร้องเพื่อดัง แต่การสดุดีพระนามของพระเจ้านั้นต่าง ออกไป คนที่ไม่เชื่อจะรู้สึกประหลาดเมื่อได้ยินเพลงนมัสการพระเจ้า แต่สำหรับผู้เชื่อ การนมัสการเป็นเหมือนการเปิดประตูให้เราเข้าไปต่อพระพักตร์เลยทีเดียว .. ข้อสี่บอกเราว่า พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลด้วยพระองค์เอง ให้เป็นผู้ที่ล้ำค่า แม้ว่าในวันนี้ คนอิสราเอลก็ยังเป็นศัตรูกับพระองค์ แต่ก็มีคนเข้ามาภักดีต่อพระองค์มากขึ้นเรื่อย ๆ

สดุดี 135:5-7​ สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่ง
ผู้เขียนบอกสิ่งที่ท่านรู้ และแน่ใจ คือ พระเจ้าองค์นิรันดร์ ทรงยิ่งใหญ่ แล้วท่านยังย้ำความเป็นองค์เจ้านายเหนือชีวิตของเราด้วย
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าพระปลอมของเหล่าคนต่างชาติที่อยู่รอบ ๆ คนอิสราเอล
ผู้เขียน ยืนยันต่อ ว่าในฟ้า แผ่นดิน น้ำลึก พระเจ้าก็ยังทรงยิ่งใหญ่กว่าเหล่าพระของคนเหล่านั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมทั้งสามมิตินี้

สดุดี 135:8-12 สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงไถ่คนของพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นผู้กำจัดศัตรูของอิสราเอลให้ยามที่เขาเป็นทาสในอียิปต์ จากนั้น ในแผ่นดินคานาอัน พระองค์ก็ยังทรงกำจัดศัตรูให้อีก แล้วพระองค์จึงประทานแผ่นดินที่ทรงสัญญาให้ด้วยพระองค์เอง

สดุดี 135:13-14 พระนามอันเป็นที่จดจำ
พระนามดำรงนิรันดร์ เท่ากับองค์พระเจ้าเองทรงดำรงนิรันดร์ มนุษย์จะเกิดตายไปกี่รุ่น พระเจ้าก็ยังทรงพระชนม์อยู่เหมือนเดิม

สดุดี 135:15-18 ความไร้ค่าของรูปเคารพ
ผู้เขียนแจ้งให้ผู้อ่านทราบว่า รูปเคารพมีลักษณะอย่างไร และคนที่เชื่อรูปปั้นเหล่านั้น ก็เหมือนตายอย่างพวกมัน

สดุดี 135:19-21 ชวนทุกคนมาสรรเสริญพระเจ้า
จากนั้น ท่านชวนผู้รับใช้ในตำแหน่งต่าง ๆ มาสรรเสริญพระเจ้า และเหล่าประชาชนผู้เชื่อในพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกัน