สดุดี 134 มาสรรเสริญพระยาห์เวห์กันเถอะ

บทเพลงแห่ขึ้น 

1 มา เหล่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์เอ๋ย
ผู้ที่รับใช้พระองค์อยู่ในพระนิเวศยามค่ำคืน 
เรามาสรรเสริญพระยาห์เวห์กันเถิด

2 จงยกมือของท่านตรงต่อสถานบริสุทธิ์
และสรรเสริญพระยาห์เวห์ 

3 ขอให้พระยาห์เวห์
พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
เทพระพรเหนือท่านจากศิโยน 

พระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 120, เฉลยธรรมบัญญัติ10:8; 18:7; 1 พงศาวดาร 23:30; 2 พงศาวดาร 29:11; 35:5 1 พงศาวดาร 9:33; เลวีนิติ 8:35

2* สดุดี 28:2 ; สดุดี 63:2

3* กันดารวิถี 6:24 สดุดี 128:5; สดุดี 115:15

บทเพลงแห่ขึ้นตั้งแต่บทที่ 120 มาจบที่บทที่ 134 ผู้เขียนได้ชวนให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าในสถานนมัสการคือเหล่าเลวี และปุโรหิต มานมัสการพระเจ้าในยามค่ำ เขาชวนให้ทุกคนหันไปหาพระเจ้า คิดถึงพระองค์ ยกย่องพระองค์ แม้ว่าในเวลานั้น ผู้คนจะออกไปจากสถานนมัสการกันหมดแล้ว แต่พวกเขาก็ยังมีชีวิตที่จะยกย่องพระเจ้าต่อไป นี่เป็นการใช้ชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเสมอทุกเวลา
การยกมือขึ้นตรงต่อพระเจ้านั้น เป็นเครื่องหมายของการยอมจำนนต่อพระเจ้า และจิตใจของคนที่รับการสอนได้
แล้วผู้เขียนก็ได้ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพวกเขาอย่างล้นเหลือ