สดุดี 130 รอคำตอบด้วยใจจดจ่อ

บทเพลงแห่ขึ้น
ผู้เขียนรู้สึกผิด
1 โอ พระยาห์เวห์ จากห้วงน้ำลึก
ข้าร้องเรียกหาพระองค์
2 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงโปรดฟังเสียงของข้า
ขอทรงเอียงพระกรรณฟังคำร้องขอพระเมตตา

ร้องทูลขอการอภัยบาป
3 หากว่าพระยาห์เวห์ทรงบันทึกความบาปไว้
ใครเล่าจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์ได้?
4 แต่ว่าในพระองค์นั้น มีการให้อภัย
เพื่อว่ามนุษย์จะได้ยำเกรงพระองค์

การเฝ้ารอคำตอบด้วยความอดทน
5 ข้ารอคอยพระยาห์เวห์
วิญญาณของข้าคอยพระองค์อยู่
ข้าหวังใจในพระดำรัสตอบของพระองค์
6 วิญญาณของข้ารอคอยพระองค์
ตั้งใจยิ่งกว่าคนยามที่คอยเวลาเช้าตรู่
เป็นอย่างนั้นจริงนะ
ยิ่งกว่าคนยามที่คอยเวลาเช้าตรู่

มั่นใจในพระเจ้า
7 โอ อิสราเอล จงหวังใจในพระยาห์เวห์
เพราะพระยาห์เวห์ทรงเต็มด้วยพระกรุณา
และการไถ่อย่างล้นเหลือ
8 และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอล
ให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นของพวกเขา

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 69:2, 14; บทเพลงคร่ำครวญ 3:55; โยนาห์ 2:2

2* สดุดี 86:6; 2 พงศาวดาร 6:40; สดุดี 140:6

3* สดุดี 90:8 ; โยบ 10:14
สดุดี 76:7; อาโมส 2:15; เนหะมีย์ 1:6; มาลาคี 3:2; เอเฟซัส 6:13; วิวรณ์ 6:17; สดุดี 143:2

4* อิสยาห์ 55:7; ดาเนียล 9:9; สดุดี86:5, 15 ; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:39, 40; เยเรมีย์ 33:8, 9; โรม 2:4

5*สดุดี 40:1; อิสยาห์ 8:17; 26:8 สดุดี 33:20, 119:74, 81

6* สดุดี123:2, สดุดี 63:6; 119:147,สดุดี 5:3

7* สดุดี 131:3, ข้อ 4

8* สดุดี 111:9; ลูกา 1:68; ทิตัส 2:14; มัทธิว 1:21; สดุดี 25:22

สดุดี 130: 1-2 ผู้เขียนรู้สึกผิด
เมื่อใช้คำว่า ห้วงน้ำลึก มักมีความหมายถึง สถานการณ์อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เป็นเวลาที่ไม่อาจช่วยตัวเองได้ ต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วน ผู้เขียนพูดซ้ำสองครั้งให้พระเจ้าทรงฟัง และทรงเอียงพระกรรณฟังด้วย และดูเหมือนว่า ความทุกข์นั้น ส่วนหนึ่งคือบาปในชีวิตของผู้เขียนเอง
สดุดี 130: 3-4ร้องทูลขอการอภัยบาป
เป็นความจริงที่ว่า หากพระเจ้าเก็บข้อมูลความบาปของเราแต่ละคน เราไม่มีวันรอดเลย
ท่านมั่นใจในพระกรุณาคุณของพระเจ้า มั่นใจว่าพระเจ้าจะอภัยบาปให้
การยืนอยู่ต่อพระพักตร์นั้น ทำให้นึกถึงการที่เราต้องยืนต่อพระบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้า
เมื่อพระเจ้าอภัยบาปให้เรา เราก็สำนึกในพระคุณ และยำเกรงพระองค์ ไม่ใช่ร่าเริงแล้วทำบาปต่อไป
สดุดี 130: 5-6การเฝ้ารอคำตอบด้วยความอดทน
เมื่อผู้เขียนขอพระเจ้าทรงอภัยแล้ว ท่านก็เฝ้ารอคำตอบอย่างใจจดจ่อ
ท่านปรารถนาจะได้ยินคำตอบจากพระเจ้าโดยตรง
สดุดี 130: 7-8 มั่นใจในพระเจ้า
ท่านชวนให้คนอิสราเอลหวังใจในพระเจ้าเพราะในพระองค์มีทั้งพระกรุณา การช่วยกู้ การไถ่ให้พ้นบาป
มีใครที่ไหนจะทำอย่างนี้ให้ได้เล่า? คนของพระเจ้าจึงต้องหวังใจในพระเจ้าทุกวันทุกเวลา …