สดุดี 126 หว่านน้ำตาและเก็บเกี่ยวอย่างยินดี

บทเพลงแห่ขึ้น

1 เมื่อพระยาห์เวห์ทรงรื้อฟื้นสวัสดิภาพของศิโยน 
(เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำคนเป็นเชลยกลับมา)
เราเป็นเหมือนคนที่ฝันไป

2 เวลานั้น ปากของเราเต็มด้วยเสียงหัวเราะ 
และลิ้นของเราเต็มด้วยเสียงตะโกนแห่งความยินดี

3 พระยาห์เวห์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เรา
 เราจึงยินดีนัก 
และพวกเขาก็กล่าวในชาติต่าง ๆ ว่า “พระยาห์เวห์ทรง
กระทำสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขา”

4 ขอพระยาห์เวห์ ทรงรื้อฟื้นสวัสดิภาพของพวกเรา 
(หรือ ขอพระยาห์เวห์ทรงส่งเชลยของเรากลับคืนมา)
เหมือนกับทางน้ำในเนเกบ

5คนที่หว่านด้วยน้ำตา จะเกี่ยวเก็บ
ด้วยเสียงตะโกนแห่งความยินดี 

6 แม้คนที่หิ้วถุงเมล็ดพันธ์ุไปพร้อมกับน้ำตา
แน่นอน เขาก็จะกลับมาด้วยเสียงตะโกนแห่งความยินดี
พร้อมกับรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวมาเป็นฟ่อน 

ข้อพระคำเชื่อมโยง
1* สดุดี 85:1; อิสยาห์ 29:14
2* สดุดี 51:14, 71:19
3* อิสยาห์ 25:9
4* อิสยาห์ 35:6; 43:19
5* เยเรมีย์ 31:9
6* อิสยาห์ 35:10; 51:11

จากข้อ 1 เรารู้ว่า สดุดีบทนี้ เขียนขึ้นหลังจากการที่อิสราเอลได้กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลน ผู้เขียนมีความสุขล้นขนาดไหนเราเห็นได้จากทุกประโยคของเขา พวกเขาเดินทางกลับมาเป็นสามครั้งต่อกัน (อ่านได้จาก หนังสือเอสรา และเนหะมีย์) เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากสดุดี 137 ที่ผู้เขียนคร่ำครวญถึงการเป็นเชลยในบาบิโลน
สดุดี 126 : 1-3
การที่ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนอย่างไม่คาดฝัน เหมือนฝันไป เป็นฝันดีที่ยิ้มได้ ที่มีความสุขล้น
คิดถึงคนจำนวนมากส่งเสียงร้องร่าเริง อย่างมีความสุขสิว่า เป็นสุขขนาดไหน นอกจากที่พวกเขาเองจะรู้ว่านี่เป็นการของพระเจ้าแล้ว คนต่างชาติอื่น ๆ ก็รับรู้ด้วยว่า นี่เป็นราชกิจของพระองค์เพื่อคนอิสราเอล
สดุดี 126 :4-6
ผู้เขียนทูลขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนสภาพของอิสราเอลให้เหมือนทางน้ำในเนเกบ ที่แม้จะแห้งแล้งมากในหน้าร้อน แต่เมื่อฝนฤดูใบไม้ผลิมา สภาพพื้นที่นั้นจะเต็มไปด้วยน้ำอย่างรวดเร็ว เขาขอพระเจ้าทรงช่วยเร็ว ๆ แบบน้ัน
คนที่หว่านด้วยน้ำตา หมายถึงคนที่ร้องไห้ เสียใจกับความผิดที่ได้ทำลงไป พอพวกเขาสารภาพบาปกับพระเจ้า ความยินดีก็กลับคืนมาในชีวิต พระเจ้าทรงให้พวกเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งอย่างไม่คาดฝัน
ผู้เขียนทราบดีว่า ความทุกข์ใจ น้ำตาที่เกิดขึ้นในความทุกข์ยากนั้น จะได้รับผลตอบแทนเมื่อพระเจ้าทรงทำการของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกเขา