สดุดี 122 ไปยังพระวิหารของพระเจ้ากันเถอะ

บทเพลงแห่งขึ้น ของดาวิด

ยินดีที่ได้ไปยังพระวิหาร
1 ข้ายินดีเมื่อพวกเขากล่าวว่า
“ให้เราไปยังพระวิหารของพระเจ้ากันเถอะ”
2 โอ เยรูซาเล็ม!
เท้าของเราได้ยืนอยู่ภายในเขตประตูของเจ้า

ภาพรวมของเยรูซาเล็ม
3 เยรูซาเล็ม
ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองที่รวมผนึกกันอย่างมั่นคง 
4  เป็นที่ ๆ เผ่าต่าง ๆ เดินขึ้นไป  คือชนเผ่าต่าง ๆ ของพระเจ้า
เพื่อถวายคำขอบพระคุณต่อพระนามของพระเจ้า
ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้แก่อิสราเอล 
5 พระบัลลังก์เพื่อการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น
พระบัลลังก์ของวงศ์วานของดาวิด

อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม
6 จงอธิษฐานเพื่อสันติภาพของเยรูซาเล็ม
“ขอให้คนที่รักเจ้านั้น ปลอดภัย
7 ขอให้สันติสุขอยู่ภายในกำแพงของเจ้า
และความมั่นคงอยู่ในป้อมปราการของเจ้า”
8 เพื่อเห็นแก่พี่น้องและเพื่อนของข้า
ข้าจะกล่าวว่า “ขอให้สันติสุขเกิดแก่เจ้า”
9 เพื่อเห็นแก่พระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
เราจะแสวงหาสวัสดิภาพของเจ้า

พระคำเชื่อมโยง

1*  สดุดี 84:10; มีคาห์ 4:3; อิสยาห์ 2:3

2* สดุดี 84:7, 100:4; อพยพ 20:24

4*เฉลยธรรมบัญญัติ 16:16; สดุดี 107:1-3; อพยพ 23:17

3* เอเฟซัส 2:20-21, 4:4-7 ; 2 ซามูเอล 5:9

5* เฉลยธรรมบัญญัติ 17:8; 2 พงศาวดาร 19:8, 11:22

6* เยเรมีย์ 29:7, 51:10; สดุดี 51:18;

7* ยอห์น 14:27; ยากอบ 3:18; สดุดี 48:3

8* ยากอบ 3:13-18; ฟีลิปปี 2:2-5

9* เนหะมีย์ 2:10; ยอห์น 2:17;
สดุดี 84:10

สดุดี 122:1-2 ยินดีที่ได้ไปยังพระวิหาร
ที่บอกว่าไปยังพระวิหารของพระเจ้านั้น เป็นสถานที่บรรจุหีบพันธสัญญา เพราะในสมัยของกษัตริย์ดาวิดนั้น ยังไม่มีพระวิหารเลย แต่ท่านก็มองว่า ที่นั่นคือที่ ๆ ประทับของพระเจ้า และท่านเองก็จะจัดเตรียมที่จะสร้างพระวิหารอันถาวร
สดุดี 122:3-5 ภาพรวมของเยรูซาเล็ม
ก่อนหน้านี้ เยรูซาเล็มเป็นของชาวเยบูไซท์ ดาวิดสร้างเมืองนี้ใหม่ และท่านประกาศให้รู้ว่า เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาอย่างมั่นคง พระเจ้าเองทรงพอพระทัยที่จะใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของโลก และจากประวัติศาสตร์เราเห็นการต่อสู้เพื่อเมืองนี้มาตลอดหลายพันปี แม้วันนี้ยังไม่หยุด
เป็นเมืองที่ถือเป็นของทุกชนเผ่าที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าปีละสามครั้ง ถือเป็นบัลลังก์แห่งการพิพากษา ซึ่งจะเป็นบัลลังก์ของใครได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์
สดุดี 122:6-9 อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็ม
นี่เป็นคำสั่งให้ทุกคนที่เดินทางมาได้อธิษฐานเพื่อความสันติสุขของเมือง ชื่อของเมืองคือเมืองแห่งสันติสุขอยู่แล้ว แต่จากประวัติศาสตร์ของเยรูซาเล็มเอง เราพบว่า เป็นที่ ๆ ประชาชาติต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง และกลุ่มศาสนาต่าง ๆ พยายามยึดเอาไว้ เป็นเมืองที่น่าจะมีปัญหาทางการเมืองมากที่สุด กลับกลายว่าเมืองถูกแยกเป็นส่วน ๆ
ดาวิดเองได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่คนที่อธิษฐานเพื่อเยรูซาเล็มด้วย
สำหรับพวกเราทุกคนที่ได้อ่านสดุดีบทนี้ ขอให้เราได้แสวงหาสิ่งดีเพื่อเยรูซาเล็ม ทำอย่างไรหรือ?
เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้เต็มที่ว่าจะทำอย่างไร และลงมือทำได้เลย