สดุดี 60 เราจะปฏิบัติงานอย่างกล้าหาญ

ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนอง “ดอกพลับพลึงแห่งคำพยาน”
เป็นมิคทามสำหรับสอนของดาวิดยามที่ท่านสู้กับ อารัม-นาหะราอิม และอารัม-โซบาห์ โยอาบได้กลับมาและสังหารชาวเอโดม 12,000 คนในหุบเขาเกลือ (2 ซามูเอล 8:13-14 และ 1 พงศาวดาร 18:3-4, 12-13)

ประเทศที่พ่ายแพ้
1 โอ พระเจ้า พระองค์ทรงละทิ้งเราแล้ว พระองค์ทรงทำลายที่มั่น
ของพวกเรา พระองค์ทรงพิโรธนัก
ขอทรงรื้อฟื้นพวกเราใหม่ด้วยเถิด
2 พระองค์ทรงเขย่าแผ่นดิน และแผ่นดินก็แยกเปิดออก
ขอทรงซ่อมรอยแยกนั้น เพราะมันสั่นไหว
3 พระองค์ทรงให้คนของพระองค์ต้องพบความทุกข์ยาก
พระองค์ประทานเหล้าองุ่นให้ดื่มจนเราเดินโซเซ

ธงสัญญาณ
4 พระองค์ประทานธงสัญญาณให้กับคนที่เกรงกลัวพระองค์
เพื่อว่าเขาจะหนีจากธนูโดยมุ่งไปทิศนั้น เซ ลาห์
5 ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระหัตถ์ขวา
และขอทรงตอบข้า เพื่อว่าคนที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยกู้

พระดำรัสของพระเจ้าเหนือประชาชาติ
6 พระเจ้าได้ตรัสในสถานนมัสการของพระองค์
​“เราจะชนะ เราจะแยกเชเคมออก
เราจะแบ่งหุบเขาเมืองสุคคทออกจากกัน
7 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา
เอฟราอิมเป็นหมวกกันศีรษะยูดาห์เป็นคทาของเรา
8 โมอาบเป็นอ่างชำระของเรา
เราเขวี้ยงรองเท้าของเราไปยังเอโดม
เราโห่ร้องด้วยชัยชนะเหนือฟีลิสเตีย

วางใจในพระเจ้าอีกครั้ง
9 ใครจะนำเรามายังเมืองป้อม?ใครจะนำเราไปเอโดม
10 โอพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราไปแล้วหรือ?
โอพระเจ้า พระองค์มิได้ดำเนินออกไปพร้อมกับกองทัพของเรา
11 ขอพระเจ้าทรงช่วยเราต่อต้านศัตรู
เพราะการช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ประโยชน์
12 เราจะปฏิบัติงานอย่างกล้าหาญเพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วย
พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

พระคำเชื่อมโยง

1* ข้อ 10; สดุดี 44:9; 2 ซามูเอล 5:20; สดุดี 80:3

2* 2 พงศาวดาร 7:14

3* สดุดี 71:20; โยบ 21:20; อิสยาห์ 57:17,22

4* อิสยาห์ 5:26; 11:12; 13:2

5* สดุดี 108:6-13; ฉธบ. 33:12; เยเรมีย์ 11:15

6* สดุดี 89:35; โยชูวา 17:7; 13:27

7* โยชูวา 13:31; ฉธบ. 33:17; สดุดี 140:7; ปฐมกาล 49:10

8* 2 ซามูเอล 8:2; มัทธิว 3:11; 2 ซามูเอล 8:1

9* 2 ซามูเอล 8:14

10* ข้อ 1 ; สดุดี 44:9

11* สดุดี 146:3

12* สดุดี 108:13; 118:15,16; 44:5; อิสยาห์ 63:3

สดุดี 60:1-3 ประเทศที่พ่ายแพ้
สดุดีบทนี้ เป็นการคร่ำครวญเพื่อประชากรของพระเจ้าในฐานะที่กำลังถูกชนต่างชาติรุกราน โจมตี. นี่เป็นบทสดุดีเพื่อสอนคนของพระเจ้าว่า เมื่อเจอกับศัตรู เมื่อพ่ายแพ้ พวกเขาควรอธิษฐานอย่างไร
ชุมชนของพระเจ้ารู้สึกว่า พระเจ้าทรงทอดทิ้งพวกเขา พระองค์ทรงโกรธพวกเขามาก และทรงทำให้โลกของเขาสะเทือน แต่ถึงจะคิดว่า พระเจ้าทรงทิ้ง แต่เขาก็ขอให้พระเจ้าทรงรื้อฟื้นพวกเขาขึ้นใหม่ ถ้าพระเจ้าทรงให้พวกเขาแพ้ พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนสถานการณ์ได้

สดุดี 60:4-5  ธงสัญญาณ
ข้อสี่คนที่เกรงกลัวพระองค์นั้น เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักในข้อห้า กษัตริย์ดาวิดมั่นใจในธงสัญญาณจากพระเจ้า ท่านมั่นใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าเต็มหัวใจ ใช่ เมื่อเรารักพระเจ้า เราจะเห็นสัญญาณที่พระเจ้าทรงนำเราไปในชีวิต การเดินไปกับพระองค์จึงน่าตื่นเต้นเสมอ

สดุดี 60:6-8 พระดำรัสของพระเจ้าเหนือประชาชาติ
พระเจ้าตรัสถึงแผ่นดินต่าง ๆ ว่าเป็นของพระองค์ พื้นที่ ๆ กล่าวถึงคือ เชเคม สุคคท กิเลอาด มนัสเสห์ เอฟราอิม ยูดาห์ เหล่านี้เป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาให้อิสราเอล แผ่นดินโมอับ เอโดม ฟีลิสเตียเป็นประเทศเพื่อนบ้าน แต่ทั้งสามนี้ก็เป็นของพระเจ้าด้วย ในสมัยของกษัตริย์ดาวิด ทั้งสามแห่งนี้ตกเป็นเมืองภายใต้การปกครองของท่าน

สดุดี 60:9-12 วางใจในพระเจ้าอีกครั้ง
จากคำตอนนี้ของกษัตริย์ดาวิด เราจะเห็นว่า แม้ท่านจะรู้ว่า ในบางขณะพระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ข้างท่าน แต่ท่านก็ไม่ยอมที่จะปล่อยให้ความคิดนั้นทำให้เลิกวางใจพระเจ้า ท่านรู้ว่า มนุษย์ไม่ได้สามารถช่วยให้ท่านได้ชัยชนะเลย ผู้เดียวที่จะประทานชัยชนะคือ พระเจ้า