สดุดี 54 ความช่วยเหลือยามถูกทรยศ

 ถึงหัวหน้านักร้อง พร้อมกับเครื่องสาย 
บทเพลงมัสคิลของดาวิด
ยามที่ชาวศิฟไปบอกกษัตริย์ซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่ในหมู่พวกเราไม่ใช่หรือ?” (1 ซามูเอล 26:1)

ดาวิดถูกตามล่า คำอธิษฐานขอการช่วยกู้
1  โอ พระเจ้า ขอพระองค์ทรงช่วยข้าโดยพระนามของพระองค์
และขอทรงแก้แทนข้าด้วยฤทธิ์ของพระองค์​
2 โอ พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้า
ขอทรงเอียงพระกรรณฟังคำทูลขอจากปากของข้า 
3 เพราะหมู่คนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นต่อต้านข้า
คนที่ไร้ความเมตตากำลังตามล่าชีวิตข้า
พวกเขาไม่เห็นพระองค์ในสายตาเลย เซ ลาห์

ขอหวังและวางใจในพระเจ้า
4  ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้า
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับผู้ที่ค้ำจุนชีวิตของข้า 
5 พระองค์จะทรงตอบศัตรูของข้าด้วยความชั่วของพวกเขา พระองค์จะทรงจัดการให้พวกเขาถึงจุดจบด้วยความซื่อตรงของพระองค์

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบ
6 ข้าจะถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครแด่พระองค์
โอ พระยาห์เวห์ ข้าจะถวายคำขอบคุณแด่พระนามของพระองค์ เพราะเป็นสิ่งดีที่จะทำเช่นนั้น
7 เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้น
และดวงตาของข้าจะเห็นชัยชนะเหนือศัตรูทั้งหลาย  

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 20:1; กิจการ 4:12

2* สดุดี 130:2; 143:7

3*สดุดี 86:14; 36:1

4*สดุดี 118:6-7; อิสยาห์ 41:10

5* สดุดี 143:12; 89:49

6*สดุดี 116:17; 52:9

7* สดุดี 59:10

สดุดี 54:1-3 ดาวิดถูกตามล่า คำอธิษฐานขอการช่วยกู้
นึกถึงดาวิดที่ถูกกษัตริย์ซาอูลตามล่า เป็นช่วงเวลาเดียวกับสถานการณ์ในสดุดี 52 ( 1 ซามูเอล 23 และ 26) ด้วยความทุกข์ใจนัก ดาวิดได้ทูลขอพระเจ้าทรงแก้ต่างแทน เพราะแม้ว่าท่านไม่ได้ทำผิด แถมยังช่วยเมืองเคอีลาห์ไว้ ท่านได้ไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูล แต่ก็ยังถูกถือว่าเป็นคนทรยศต่ออิสราเอล ดาวิดทูลขอพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษา ขอให้พระองค์ทรงประกาศว่า ท่านไม่ผิด
คำว่าคนแปลกหน้าตรงนี้ มีความหมายถึงคนที่ไม่ใช่อิสราเอล หรือ คนที่ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้า ขาวศิฟนี้จริง ๆ แล้วเป็นคนอิสราเอล ที่อยู่ในเผ่าเดียวกับดาวิดเสียด้วยซ้ำ

สดุดี 54: 4-5 ขอหวังและวางใจในพระเจ้า
ข้อสี่นี้ทำให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางคนที่ช่วยเหลือดาวิด แสดงว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ท่านมีคนช่วยนั้น พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือเหล่านั้น และข้อความนี้ก็เป็นจริงในชีวิตเราเช่นเดียวกับดาวิด
ด้วยความซื่อตรงต่อพระสัญญาของพระองค์ พระองค์จะทรงจัดการศัตรูของผู้ที่วางใจในพระองค์อย่างแน่นอน

สดุดี 54:6-7 ขอบพระคุณสำหรับคำตอบ
ดาวิดถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าจากหัวใจจริงของท่าน ไม่ใช่ถวายตามกฎที่มีอยู่ ที่ทำเช่นนั้นเพราะพระเจ้าทรงช่วยกู้ให้ท่านพ้นความทุกข์ยาก ท่านขอบคุณทันทีที่ขอจากพระเจ้า เราไม่ทราบว่า การช่วยเหลือนั้นเกิดขึ้นหรือยัง แต่จากบริบท ดูเหมือนว่า ท่านขอบคุณด้วยความเชื่อ แม้ว่าจะได้รับแล้วหรือไม่ เราจะเห็นว่า ดาวิดมีชีวิตแบบแขวนบนเส้นด้ายตลอด แต่แล้ว พระเจ้าทรงให้ท่านปลอดภัยเสมอ

ภาพ “Der Psalter,” woodcut from illustrated German Bible, by Rudolf Schafer (1929).