สดุดี 45 บทเพลงงานสมรส

ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองลิลลี่มัสคิลของบุตรชายโคราห์ บทเพลงรัก

ความสุขของผู้เขียน
1 ใจของข้าเต็มล้นด้วยเนื้อหาที่น่าชื่นชม
ข้าทูลข้อความนั้นถวายองค์กษัตริย์
ลิ้นของข้าเป็นเหมือนปากกาของอาลักษณ์ที่พร้อม*อยู่

เจ้าบ่าวผู้สูงศักดิ์
2 พระองค์ทรงสง่างามเหนือบุตรของมนุษย์ทั้งสิ้น
พระคุณนั้น เทลงมาเหนือริมฝีพระโอษฐ์ของพระองค์
พระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแด่พระองค์ตลอดไป
3 โอ ท่านผู้มีฤทธิ์ ขอเตรียมดาบให้พร้อมที่เอว
ในความงามและความตระการของท่าน
4 ให้ท่านควบม้าออกไปด้วยชัยชนะ
เพื่อปกป้องความจริงและความเที่ยงธรรม
ขอให้พระกรขวาของท่านบรรลุราชกิจที่ยอดเยี่ยม
5 คันธนูของท่านนั้นคมกริบ แทงหัวใจของศัตรูขององค์กษัตริย์
ประชาชาติต่าง ๆ ล้มลงใต้พระบาท
6 โอ พระเจ้าข้า พระบัลลังก์ของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
พระองค์ทรงปกครองด้วยพระคทาแห่งความเที่ยงธรรม
7 พระองค์ทรงรักความเที่ยงธรรมและทรงชังความโหดร้าย
ดังนั้น พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิม
พระองค์ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี
ยกชูพระองค์เหนือมิตรทั้งปวงของพระองค์

8 เสื้อคลุมของพระองค์เต็มด้วยกลิ่นของ
มดยอบ กฤษณา และ การบูน
เสียงแห่งเครื่องสายจากราชวังงาช้างทำให้พระองค์ทรงยินดี
9 ราชธิดาของกษัตริย์ทั้งหลายเป็นสตรีสูงศักดิ์ของพระองค์
เบื้องพระหัตถ์ขวานั้น คือพระราชินีผู้ทรงเครื่องทอง
จากเมืองโอฟีร์

เจ้าสาวผู้งดงาม
10 ราชธิดาเอ๋ย ขอไปพิจารณา เอียงพระกรรณฟัง
ขอให้เธอลืมประชาชนของเธอ ลืมบ้านของพระบิดาที่จากมา
11 และองค์กษัตริย์จะปรารถนาความงามของพระนาง
จงน้อมองค์ลงต่อพระองค์ เพราะทรงเป็นเจ้านายของพระนาง
12 ธิดาจากเมืองไทระจะนำเครื่องบรรณาการมา
เพื่อจะได้รับความโปรดปรานจากพระนาง
คือเหล่าคนที่มั่งคั่งกว่าคนทั่วไป

ขบวนเจ้าสาว
13 เจ้าหญิงที่อยู่ในห้องประทับนั้นก็งดงามยิ่งนัก
ในเสื้อคลุมที่ทอด้วยเส้นไหมทอง
14 พระนางถูกนำไปเฝ้าองค์กษัตริย์ในเสื้อคลุมหลากสี
มีสาวพรหมจารีติดตามพระนางไป
15 พวกเธอถูกนำไปด้วยความยินดีและความชื่นชม
ขณะที่เดินเข้าไปในราชวังขององค์กษัตริย์

ลูกหลานที่จะได้ครอบครอง
16 ราชโอรสของพระนาง จะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินต่อไป
สืบต่อจากบรรพบุรุษของท่าน
17 ข้าจะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่จดจำทุกชั่วอายุคน
ชาติต่าง ๆ จึงจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดไปนิรันดร์

พระคำเชื่อมโยง

1* เชี่ยวชาญ สดุดี 49:3; 2 ซามูเอล 23:2

2* ลูกา 4:22

3* อิสยาห์ 49:2; ฮีบรู 4:12; วิวรณ์ 1:16; ยูดา 25

4* วิวรณ์ 6:2

5* สดุดี 21:12;

6*สดุดี 93:2; ฮีบรู1:8-9; กันดารวิถี 24:17

7* สดุดี 2:2; 21:6; ฮีบรู 1:8-9

8* เพลงโซโลมอน 1:12-13; 4:14

9* เพลงโซโลมอน 6:8; 1 พงศ์กษัตริย์ 2;19

10* เฉลยธรรมบัญญัติ 21:13; รูธ 1:16-17

11* สดุดี 95:6, อิสยาห์ 54:5; เอเฟซัส 5:25-27

12* อิสยาห์ 49:23; สดุดี 22:29

13* วิวรณ์ 19:7-8; อิสยาห์ 61:10

14* เพลงโซโลมอน. 1:3-5

15* วิวรณ์ 7:15-17; 3:21

16* 1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 1:6; 20:6

17* มาลาคี 1:11; อิสยาห์ 62:3

ผู้เขียนกำลังมีความคิดดี ๆ ซึ่งกำลังจะทูลเสนอความคิดนั้นต่อองค์กษัตริย์ ดูเหมือนว่าเป็นบทเพลงสำหรับงานสมรสในข้อต่อ ๆ มา และลิ้นของท่านนั้นพร้อมกล่าวคำที่งดงามถวายราวกับปากกาของอาลักษณ์ที่ชำนาญงาน

สดุดี 45: 2-9 เจ้าบ่าวผู้สูงศักดิ์
ข้อ 2-5ผู้เขียนได้กล่าวว่า องค์กษัตริย์ของท่านนั้น งามเหนือผู้ใด และคำตรัสของพระองค์ก็เหมาะสม เป็นคำที่ดี และนี่เป็นผลมาจากพระพรของพระเจ้าเหนือองค์กษัตริย์ คำตรัสของพระองค์นั้นนำพระพรมายังประชาชนของพระองค์
สดุดีบทนี้ เป็นสดุดีที่กล่าวถึงองค์พระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาในอนาคต
ที่เราสรุปได้เช่นนั้น เพราะฮีบรู 1:8-9 ได้เขียนโยงมาถึงพระคำข้อนี้ (ที่เป็นตัวเอียง) ถ้าเราอ่านดี ๆ จะรู้สึกว่า กษัตริย์องค์นี้ยังหนุ่มแน่น พระลักษณะของพระองค์ก็เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ และพระองค์ทรงได้รับการยกย่องเหนือคนอื่น ๆ ฮีบรูว่าทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการพระองค์​ และชัยชนะเหนือศัตรูทำให้รู้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องประชาชนของพระองค์
ข้อ 6-7 พระบัลลังก์ที่ดำรงเป็นนิตย์ มีความหมายถึงพระบัลลังก์ของเชื้อสายผู้หนึ่งของกษัตริย์ดาวิด ทรงปกครองด้วยความเที่ยงธรรม (ถ้าเรากลับไปอ่านฮีบรู 1:5-9 จะเห็นว่า ผู้เขียนกำลังหมายถึงพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิด)
ข้อ 8-9 องค์กษัตริย์ทรงสวมเสื้อคลุมที่มีกลิ่นหอม เป็นเครื่องหอมราคาแพงที่เหมาะกับพระองค์ ในราชวังของพระองค์ก็โอ่อ่าตระการ และมีนักดนตรีที่พร้อมเล่นเพลงถวายที่ทำให้พระองค์ทรงยินดี
ในวันนั้น ก็มีผู้ที่จะเป็นพระราชินีของพระองค์ประทับอยู่ข้างขวาพระหัตถ์

สดุดี 45:10-12 เจ้าสาวผู้งดงาม
เจ้าสาว(ราชธิดา) ที่บัดนี้เธอต้องเปลี่ยนความภักดีจากผู้ให้กำเนิดมาเป็นองค์กษัตริย์ซึ่งเธอจะสมรสด้วย เธอรับตำแหน่งใหม่ และจะได้รับความภักดีจากคนขององค์กษัตริย์
และเธอเป็นที่ปรารถนาขององค์กษัตริย์ เธอจึงควรถวายเกียรติแด่พระองค์
ข้อ 11 มีความหมายถึงการสมรสของพระคริสต์กับคริสตจักร (เอเฟซัส 5:25-27)
ข้อ 12 ธิดาจากเมืองไทระ คือประชาชนจากเมืองที่มั่งคั่ง เป็นเมืองท่าจะมาถวายความภักดีด้วย

สดุดี 45:13-15 ขบวนเจ้าสาว
ผู้เขียนได้บรรยายว่า ก่อนที่พระนางจะเข้ามายังท้องพระโรงของกษัตริย์นั้น เป็นอย่างไร เธองดงามในเสื้อคลุมทองคำ และมีเหล่าบริวารตามไปด้วย ทุกคนในที่นั้นเต็มด้วยความยินดี

สดุดี 45:16-17 ลูกหลานที่จะได้ครอบครอง
ลูกหลานที่จะเกิดจากครอบครัวใหม่นี้ จะเป็นผู้ที่ครอบครองแผ่นดินสืบไป พวกเขาจะกลายเป็นเจ้าชาย และเป็นกษัตริย์ที่รับหน้าที่ยิ่งใหญ่นี้
ผู้เขียนได้สัญญาว่าจะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงตลอดไป และชาติต่าง ๆ ก็จะสรรเสริญพระองค์นิรันดร์ และเราขอบคุณพระเจ้าที่พระนามของพระเยซูคริสต์ยังคงเป็นที่สรรเสริญในวันนี้ และคนเป็นจำนวนมากยังคงเข้ามาหาพระองค์ทุก ๆ วัน