กิจการ 4 การข่มเหงครั้งแรก

การสอบสวนเปโตรและยอห์น

ถึงห้ามก็ไม่หวั่น

ชีวิตคริสตจักรยุคแรก

คำอธิบายเพิ่มเติมและพระคำเชื่อมโยง กิจการ 4