ยอห์น 9 แสงสว่างแห่งโลก

ชายตาบอดกลายเป็นชายตาดี

การสอบสวนโดยคนที่ไม่เชื่อ

ตาดีแท้ ตาบอดแท้

ยอห์น 9 อธิบายเพิ่มเติมและพระคำเชื่อมโยง