พระคำสำหรับเด็ก

เรื่องราวในส่วนนี้ เป็นพระคำสั้น ๆ ที่คุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่ คุณครูจะได้นำความคิดต่าง ๆ ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้น

หัวใจคือ เพื่อเด็กจะได้รู้จัก ติดสนิทกับพระบิดา พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะทรงนำชีวิตของพวกเขาให้เติบโต มีชีวิตอ่อนโยนที่รุ่งเรืองเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์

ชุดการทรงสร้างนี้ เราให้เด็ก ๆ ได้พบพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์ และในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง

วีดิทัศน์
เรื่องจากพระคัมภีร์สำหรับครอบครัว

ก่อนเริ่มพระราชกิจ

เรื่องการทรงสร้าง

เรื่องอ่านสั้น ๆ

สารบัญเรื่อง 4-7 ปี

ดวงตา สดุดี 119:18
มอง สดุดี 121:1
ฟัง สุภาษิต 8:33
หู สุภาษิต 20:12
มือ เอเฟซัส 4:28

สารบัญเรื่อง 8-11 ปี

พระเจ้าทรงปกป้อง สดุดี 121:5
หูที่ฟัง ยากอบ 1:22, ลูกา 7:46-49