ลูกา 2 พระบุตรพระเจ้าลงมาในโลก

คำสั่งสำคัญจากอาณาจักรโรม

บังเกิดแล้ว…พระบุตรพระเจ้า

ทูตสวรรค์บอกข่าวสำคัญที่สุด

แขกผู้มาเยือนชุดแรก

ไปพระวิหารครั้งแรก

สองคนชราที่เฝ้ารอ

พระคุณที่อยู่เหนือพระเยซู

ไปพระวิหารครั้งที่ 2

ชีวิตในเมืองนาซาเร็ธ