เพลงสดุดี 100:1-2

ร้องเพลงที่มาจากพระคัมภีร์ ทำให้เราจำได้เร็วและจำได้นาน เกิดผลดีกับชีวิตของเรามากจริง ๆ