ลูกา 4 พระราชกิจตอนเริ่มแรก

เผชิญกับศัตรู

พระเยซูทรงเริ่มงานในกาลิลี

คนนาซาเร็ธปฏิเสธพระองค์

ผีสิงต้องออก

รักษาแม่ยายเปโตร

การรักษาโรคหลังจากวันสะบาโต

พระราชกิจในแคว้นกาลิลี