สดุดี 102 พระเจ้าผู้ดำรงนิรันดร์ กับมนุษย์ที่หวังใจในพระองค์