สดุดี 97 ยินดีและระทึกใจในองค์ผู้สูงสุด

1 พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง ให้แผ่นดินโลกยินดี
ให้ชายทะเลแสนไกลยินดี
2 เมฆและความมืดทึบหนาอยู่ล้อมรอบพระองค์
ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานพระบัลลังก์
3 เพลิงมุ่งไปล่วงหน้าพระองค์ และเผาผลาญศัตรูที่อยู่รายรอบ
4 ฟ้าที่แลบแปลบปลาบทำให้โลกสว่าง
แผ่นดินเห็นก็สะเทือนสะท้าน
5 ทิวเขาหลอมละลายราวกับขี้ผึ้ง ต่อพระพักตร์องค์เจ้านายของสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลก 
6 ฟ้าสวรรค์ประกาศก้องถึงความเที่ยงธรรมของพระองค์
และคนทั้งปวงก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์
7 ทุกคนที่กราบไหว้รูปปั้นต้องอับอาย
คือคนที่อวดรูปปั้นไร้ค่าเหล่านั้น ปวงเทพ จงนมัสการพระองค์
8 ศิโยนได้ยินแล้วยินดีนัก และหมู่บ้านในยูเดียปลื้มปิติ
เนื่องด้วยการพิพากษาของพระองค์ โอพระยาห์เวห์
9 เพราะพระองค์..พระยาห์เวห์.. ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดิน
ทรงได้รับการเชิดชูเหนือเทพทั้งปวง
10 โอ..คนที่รักพระยาห์เวห์ จงชังความชั่ว!
พระองค์ทรงรักษาชีวิตของผู้ที่ซื่อตรงต่อพระองค์
ทรงช่วยกู้เขาออกจากเงื้อมมือของคนโหดร้าย
11 แสงสว่างถูกฉายส่องออกไปให้คนชอบธรรม
และความยินดีถูกหว่านให้กับคนใจเที่ยงตรง
12 โอ้คนเที่ยงธรรม จงยินดีในองค์พระยาห์เวห์
และถวายคำขอบพระคุณพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์