ลูกา 10 เมตตาสะมาเรีย

ส่งไปล่วงหน้า

ตามพระทัยพระเจ้า

เมตตาสะมาเรีย

อะไรสำคัญกว่า?