ลูกา 18 สองอุปมา

หญิงม่ายในโลกอยุติธรรม

จริงแล้ว ใครโอเค?

มาเร็ว เด็ก ๆ!!

ปัญหาของคนรวยเกิน

แต่พระเจ้าทรงจัดให้ได้

ทรงบอกอีก…แต่ยังงง

ต้องขอให้ได้