ลูกา 19 คนนี้ไม่มีใครคบ

พระเยซูกับศักเคียส

อุปมาเรื่องสิบมินา

องค์เมสสิยาห์เสด็จเข้าเมือง

น้ำตาเพื่อเยรูซาเล็ม

ชำระพระวิหาร