ลูกา 21 พระวจนะบนภูเขามะกอกเทศ

คุณค่าของสิ่งที่ถวาย

บอกล่วงหน้า พระวิหารจะถูกทำลาย

หมายสำคัญก่อนวันสุดท้ายของโลก

เยรูซาเล็มล่มสลาย

บุตรมนุษย์เสด็จกลับมา

อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ

เฝ้าระวัง! เรื่องนี้สำคัญ