ยอห์น 1 พระเยซูคริสต์คือผู้ใด?

หนังสือยอห์นต่อไปนี้ เป็นการถอดความด้วยรูปภาพและคำ
หากอ่านเฉพาะรูปภาพ คือ พระธรรมยอห์น คุณอ่านต่อไปได้เรื่อย ๆ จนจบ แต่หากต้องการความเข้าใจมากขึ้น ก็ศึกษาต่อได้จาก
คำอธิบายเพิ่มเติม และพระคัมภีร์เชื่อมโยง

พระคำนิรันดร์

คำพยานยืนยันของยอห์นเรื่องความสว่าง

พระคำได้ลงมาเป็นมนุษย์

คำพยานยืนยันของยอห์น :เสียงจากถิ่นกันดาร

ลูกแกะของพระเจ้า

ลูกศิษย์รุ่นแรก อันดรูว์และซีโมน

ฟีลิปและนาธานาเอล