คลังพระคำ:ความหมายคำในพระคัมภีร์

มีคำในพระคัมภีร์ที่เราอยากเข้าใจความหมาย จึงหาความหมายสั้น ๆ มาช่วยให้เกิดความเข้าใจ แต่ละคำมีความหมายล้ำลึกกว่านี้มาก

กลับใจ(Strong #3341metanoias μετανοίας) มาจากคำสองคำ
เมตา+ โนเอโอ  เมตาคือ หลังจาก  โนเอโอคือ คิด 
การกลับใจเกิดจากการตัดสินใจเปลี่ยนความคิด  ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตและการประพฤติจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ข่าวประเสริฐ (Strong #2098  euangeliou  εὐαγγελίου)  เป็นข่าวดีที่เกี่ยวพันกับการเสด็จมาของพระเยซู คำนี้โยงถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะประทานความรอดให้แก่คนบาป ข่าวดีนี้สำเร็จผลตามสัญญาด้วยการบังเกิด สิ้นพระชนม์เพราะบาปของมนุษย์ คืนพระชนม์ และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู
ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าให้ทุกคนที่เชื่อได้รับการยอมรับจากพระเจ้าว่า เขาเป็นคนถูกต้องชอบธรรม และได้รับชีวิตนิรันดร์  โรม 1:16, 1 โครินธ์ 15:3-4

เตรียมทาง (Strong #2090 HetoimasateἙτοιμάσατεเป็นการเตรียมที่เหนือจากการเตรียมการล่วงหน้าทั่ว ๆ ไป มีความหมายถึงการเตรียมต้อนรับองค์พระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอด  (มัทธิว 3:3 ,มาระโก 1:3, ลูกา 1:76)  เตรียมต้อนรับพระพรที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ (มัทธิว 20:23,วิวรณ์ 21:2)  เตรียมรับการพิพากษาของพระเจ้า ​(มัทธิว 25:41)

บัพติศมา (Strong #908 baptisma  βάπτισμα ) มาจากคำ บัพติศโซ หมายถึงการจุ่มลงไป การจมลงไป บัพติศมาเน้นผลที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวพิธีที่ปฏิบัติ  สำหรับผู้เชื่อในพระเยซู การบัพติศมาเป็นการบอกว่า เขาคนนั้นเป็นเหมือนพระเยซูในการตาย  การถูกเก็บศพไว้ และการฟื้นคืนมา  คำนี้บอกถึงประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่งที่เข้ามารับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเข้ามามีส่วนในชุมชนของผู้เชื่อพระเยซู

อภัยบาป ( Strong #859 aphesin ἄφεσιν) มาจากคำที่มีความหมายว่า ส่งออกไป คำนี้หมายถึงการปลดปล่อยออกจากการเป็นทาส การถูกจำจอง การอภัยบาปโดยรวมไปถึงการที่ล้มเลิกคำตัดสินลงโทษ การติดค้างใด ๆ หรือหนี้สินทั้งสิ้น