โคโลสี 3 คนใหม่สนใจเบื้องบน

รากฐานมั่นคงของคริสเตียน : สนใจ จดจ่อต่อสิ่งที่อยู่เบื้องบน

แนวทางการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ

ลักษณะของมนุษย์ใหม่ที่ต้องรักษาดูแลให้เติบโต

บ้านคริสเตียนควรเป็นอย่างนี้