ยากอบ 2 ความเชื่อกับความสัมพันธ์

อย่าลำเอียง อย่ามีอคติ

ความเชื่อที่ไม่ลงมือทำก็ตายไปแล้ว