โคโลสี 2 พระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอาปรัชญาคำสอนใด นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอากฎของมนุษย์ใด ๆ นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

อย่าให้ใครมาตัดสิทธิ์ความเป็นคนของพระเจ้า