โคโลสี 1 พระเยซูเหนือสรรพสิ่ง

ประมาณปีค.ศ. 60   จากเรือนจำ ท่านเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรเมืองโคโลสี แม้ว่าไม่เคยเห็นพวกเขา เป็นจดหมายที่ช่วยให้พี่น้องมีความเข้าใจว่า พระเยซูคริสต์ หรือ พระเมสสิยาห์คือผู้ใด พระองค์ทรงยอดเยี่ยมเพียงใดสำหรับพวกเขา

มีคนที่พยายามบังคับให้คริสเตียนใหม่ชาวโคโลสี ซึ่งไม่ใช่ยิวทำตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เรื่องการกินดื่ม ระเบียบพิธีทางศาสนา เทศกาล แถมยังส่งเสริมการกราบไหว้ทูตสวรรค์ เทพต่าง  ๆ  ท่านเปาโลจึงหนุนใจให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องตามทางของพระเจ้า

พระคัมภีร์ด้านล่างใช้ระบบถอดความ ไม่ได้นำมาจากพระคัมภีร์ที่แปลเป็นไทย เพื่อไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การแปล

ขอบคุณและคำอธิษฐาน

ความบริบูรณ์เพียบพร้อมของพระเยซูคริสต์

การคืนดีในพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์)

เปาโลทนทุกข์เพื่อคริสตจักร