สดุดี 99 พระยาห์เวห์ผู้บริสุทธิ์ทรงครองสูงสุด

1 พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง มวลมนุษย์จงสั่นสะท้าน
พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเครูบ แผ่นดินโลกจงสั่นสะเทือน
2 พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน
ทรงรับการเชิดชูเหนือมวลมนุษย์
3 ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามที่ยิ่งใหญ่และน่าคร้ามกลัว
เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์
4 จอมกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์ ทรงรักความยุติธรรม
พระองค์ทรงวางรากฐานความเสมอภาค
ทรงกระทำการยุติธรรมและความถูกต้องชอบธรรม ในยาโคบ
5 จงยกย่องเชิดชูพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
นมัสการ​ ณ ที่รองพระบาท เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์
6 โมเสสและอาโรน อยู่ในหมู่ปุโรหิตของพระองค์ 
และซามูเอลอยู่ท่ามกลางผู้ที่ร้องเรียกพระนามพระองค์
พวกเขาร้องเรียกพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงตอบพวกเขา
7 พระองค์ตรัสกับพวกเขาจากเสาเมฆ 
พวกเขาได้รักษากฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระองค์บัญชา
8 โอพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
เป็นพระองค์ที่ทรงตอบพวกเขา
สำหรับพวกเขาแล้ว พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงอภัย
แต่เวลาเดียวกัน จะทรงตอบสนองต่อบาปที่เขาได้กระทำ
9 จงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
และนมัสการพระองค์ ณ ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์