กิจการ 1 พระเยซูเสด็จไป พระวิญญาณเสด็จมา

หนังสือกิจการนี้ เป็นเรื่องราวของคริสตจักรที่ขยายจากเยรูซาเล็มไปตามที่ต่าง ๆ จนถึงโรม  และบุคคลสำคัญที่ถูกบันทึกไว้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงทำการผ่านเหล่าอัครทูตของพระเยซูคริสต์ 
ผู้เขียนคือท่านลูกา เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน ทั้งแพทย์ประจำตัวของท่านเปาโล  ท่านเขียนโดยได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  เวลาเขียนน่าจะอยู่ราว ๆ ปี ค.ศ. 60-68  งานเขียนของท่านทำให้เราเห็นว่า พระเยซูทรงเริ่มต้นคริสตจักรอย่างไร ลักษณะของคริสตจักรเป็นอย่างไร  และคริสตจักรมีหน้าที่อย่างไรบ้าง   
สิ่งสำคัญคือ คริสตจักรจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์เสมอ  ต้องภักดีต่อพระองค์ ด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณที่ทรงทำการผ่านพระกายของพระองค์

พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณ

เลือกคนแทนยูดาส

คำอธิบายเพิ่มเติม คลิกที่นี่