สดุดี 50 พระเจ้าเอง..ทรงพิพากษา

ภาพจาก pixcove.com

สดุดีของอาสาฟ

องค์ผู้ทรงฤทธิ์เสด็จมาพิพากษาคนของพระองค์
1 โอ องค์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้า องค์พระยาห์เวห์
พระองค์ตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลก
จากที่ ๆ อาทิตย์ขึ้น จนถึงที่ ๆ อาทิตย์ตก
2 พระเจ้าทรงส่องแสงออกมาจากศิโยน
เป็นความงามที่สมบูรณ์แบบ
3 พระเจ้าของเราเสด็จมา  พระองค์ไม่ทรงนิ่งเงียบ
ข้างหน้าคือ ไฟที่เผาผลาญ  รอบ ๆ พระองค์คือพายุกล้า
4 พระองค์ทรงเรียกสวรรค์เบื้องบน  และแผ่นดินโลก
เพื่อว่าจะทรงพิพากษาคนของพระองค์ 
5 จงรวบรวมคนที่ซื่อตรง 
คนที่ทำสัญญากับเราด้วยเครื่องบูชา 
6 ฟ้าสวรรค์ประกาศความเที่ยงธรรมของพระเจ้า
เพราะพระองค์เองทรงเป็นผู้พิพากษา เซ ลาห์

คำตรัสก่อนพิพากษา เครื่องบูชาไม่ใช่สิ่งที่ทรงต้องการ
7 ประชากรของเรา จงฟัง และเราจะตรัสกับเจ้า
โอ้ อิสราเอล เราจะเป็นพยานสู้กับเจ้า 
เราคือพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า
8 เรามิได้ตำหนิเจ้าในเรื่องเครื่องบูชา 
เครื่องเผาบูชานั้นมีอยู่ต่อหน้าเราเสมอ
9 เราจะไม่รับวัวหนุ่มจากบ้านของเจ้า
ไม่รับแพะจากคอกของเจ้า 
10 เพราะสัตว์ป่าทุกตัวในป่าเป็นของเรา
และฝูงวัวควายบนเนินเขานับพันลูกก็เป็นของเรา
11เรารู้จักนกบนภูเขาทุกตัว
และทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวในท้องนาเป็นของเรา
12 หากเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า
เพราะทั้งโลกและทุกสิ่งในนั้นเป็นของเรา
13 เรากินเนื้อวัวหรือ? หรือว่าเราดื่มเลือดแพะ?

สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากการนมัสการ
14 จงถวายเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณแด่พระเจ้า
และทำตามคำปฏิญาณต่อองค์ผู้สูงสุด
15 และจงร้องหาเราในวันแห่งความลำบาก
เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายเกียรติเรา

พระเจ้าทรงตำหนิคนชั่ว
16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนที่ชั่วร้ายว่า
“เจ้ามีสิทธิอะไรที่จะท่องกฎบัญญัติของเรา
หรือกล่าวพันธสัญญาของเราออกมา?
17 เพราะเจ้าเกลียดวินัย
และเจ้าเขวี้ยงคำของเราทิ้งไว้เบื้องหลัง
18 เมื่อเจ้าเห็นโจร เจ้าก็ยินดีไปกับเขา
และเจ้าเป็นพวกกับคนที่ล่วงประเวณี
19 เจ้าปล่อยให้ปากของเจ้าพูดชั่วอย่างอิสระ
และลิ้นของเจ้ามีแต่คำหลอกลวง
20 เจ้านั่งลงและกล่าวคำต่อต้านพี่น้องของเจ้า
เจ้าใส่ร้ายลูกชายของแม่เจ้าเอง

คำพิพากษาของพระเจ้า
21 เจ้าทำสิ่งเหล่านี้ และเราก็นิ่งเงียบ
เจ้าก็เลยคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้า
แต่บัดนี้เราขอตำหนิและวางคดีของเจ้าตรงหน้า
22 “เจ้าคนที่ลืมพระเจ้า จงรู้เอาไว้
มิฉะนั้นเราจะฉีกเจ้าออกเป็นชิ้น ๆ และไม่มีใครที่จะช่วยเจ้าได้!

คำสัญญาต่อคนที่ขอบพระคุณ และจัดชีวิตถูกต้อง
23 คนที่ถวายคำขอบพระคุณเป็นเครื่องบูชาก็ให้เกียรติเรา 
เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้า
ให้กับคนที่จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง

พระคำเชื่อมโยง

1*โยชูวา 22:22; สดุดี 113:3

2*เพลงคร่ำครวญ 2:15; สดุดี 48:2; 80:1; 94:1

3* อพยพ 19:16; สดุดี 21:9; 97:3; ดาเนียล 7:10

4*ฉธบ. 4:26; 31:28; 32:1; อิสยาห์ 1:2

5* อพยพ 24:7; ปฐมกาล 15:9-18

6* สดุดี 89:5; 97:6; วิวรณ์ 16:5

7* สดุดี 81:8; 49:1

8* สดุดี 40:6

9*มีคาห์ 6:6-8; ฮีบรู 10:4-6

10* โยนาห์ 4:11; เยเรมีย์ 27:5-6

11*มัทธิว 10:29

12* สดุดี 24:1

14* สดุดี 50:23; 27:6; 69:30

15*สดุดี 81:7; 107:6; เศคาริยาห์ 13:9

16* อิสยาห์ 29:13; 1:11-15; สดุดี 78:36-38

17*โรม 2:21-22; 1 พงศ์กษัตริย์ 14:9; เนหะมีย์ 9:26

18* โรม 1:32; 1 ทิโมธี 5:22

19* สดุดี 52:2

20*มัทธิว 10:21; เลวีนิติ 19:16

21*ปัญญาจารย์ 8:11; อิสยาห์ 57:11

22*สดุดี 9:17; 7:2

23* สดุดี 50:14-15; 91:16; กาลาเทีย 6:16

อาสาฟผู้เขียน เป็นนักร้องนักดนตรีในสมัยของกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอน (1 พงศาวดาร 15:17-19)

สดุดี 50:1-6 องค์ผู้ทรงฤทธิ์เสด็จมาพิพากษาคนของพระองค์
ผู้เขียนได้เรียกพระนามของพระเจ้า ถึงสามพระนาม คือ องค์ผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้า และพระยาห์เวห์ สื่อให้เรารู้ว่า พระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ ทรงดำรงนิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้าเหนือจักรวาลนี้ และจากศิโยน พระองค์ทรงเรียกคนของพระองค์ ทุกคนในโลก เพื่อจะพิพากษาพวกเขา ทุกคนในโลกต้องรับการพิพากษาจากพระเจ้า และคนของพระองค์นั้น เป็นพวกแรกที่พระเจ้าทรงเรียกมา
พายุกล้า ไฟป่าเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่พระเจ้าทรงน่ากลัวกว่านั้น เพราะเมื่อเสด็จมา ทั้งสองอย่างนี้มาพร้อมกับพระองค์

สดุดี 50:7-13 คำตรัสก่อนพิพากษา เครื่องบูชาไม่ใช่สิ่งที่ทรงต้องการ
พระเจ้ากำลังบอกคนของพระองค์ว่า สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่เครื่องบูชา พิธีกรรม ทรงยืนยันว่าทุกอย่างที่มนุษย์พยายามถวายพระองค์นั้น เป็นของพระองค์อยู่ก่อนแล้ว
คนส่วนใหญ่เวลาถวายเครื่องบูชาเสร็จ ขอให้พระเจ้ายกโทษเสร็จก็รู้สึกจบ สบายใจ แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม

สดุดี 50:14-15 สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากการนมัสการ
ในโลกที่เต็มด้วยความทุกข์ยากและปัญหา ไม่ว่าจะเกิดจากอะไร พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระองค์ เรียกร้องหาพระองค์
ขอให้พระองค์ทรงช่วยกู้ แน่นอนที่มีหลายอย่างในชีวิตที่พระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาทำเองได้ แต่ในทุกเรื่องพระองค์
ทรงพอพระทัยที่จะช่วยกู้เสมอ และมนุษย์จะมีใจกตัญญูถวายพระเกียรติแด่พระองค์

พระเจ้าทรงตำหนิคนชั่วและคำพิพากษาของพระเจ้า
สิ่งที่พระเจ้าตรัสในข้อ 16-22 ไม่ได้พูดถึงคนอื่น แต่ถึงคนที่บอกว่าตัวเองเชื่อพระเจ้า แต่กลับปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามที่บรรยายไว้ ดังนั้น คนที่คิดว่า ตนเองเชื่อพระเจ้า และทำอะไรก็ได้ยังไงก็รอดตัวต้องเข้าใจใหม่ เพราะพระเจ้าทรงแจ้งให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นอะไร ทางของคนแบบไหนจะเจออะไร

คำสัญญาต่อคนที่ขอบพระคุณ และจัดชีวิตถูกต้อง
ผู้เขียนได้ย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของการขอบพระคุณ ทุกวันเราได้ขอบพระคุณพระเจ้า ถวายพระเกียรติพระองค์ไหม
พระสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ตรงนี้ สำคัญนัก เรามีส่วนที่จะทำให้ตนเองได้รับตามพระสัญญาด้วย…