สดุดี 96 พระองค์ผู้เสด็จมาพิพากษา

สดุดี 96 พระองค์ผู้เสด็จมาพิพากษาl
1 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์
ทั้งแผ่นดินโลก จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์
2 ร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ ถวายพระพรแด่พระนาม
ประกาศข่าวดีเรื่องความรอดของพระองค์ทุกวัน
3 ประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
ประกาศราชกิจมหัศจรรย์ท่ามกลางผู้คน
4 เพราะพระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่
ทรงสมควรรับคำสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง
พระองค์ทรงสมควรได้รับความยำเกรงเหนือเทพทั้งหลาย
5 บรรดาสิ่งที่เรียกว่าเทพของมนุษย์นั้นเป็นเพียงรูปปั้น
แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์
6 สมควรที่พระเกียรติ ความสูงส่งสง่างามจะอยู่ต่อพระพักตร์
กำลังและความงดงามอันบริสุทธิ์อยู่ในพระนิเวศ
7 วงศ์วานทั้งหลายเอ๋ย จงถวายแด่พระยาห์เวห์
จงถวายพระสิริรุ่งโรจน์และพระกำลังแด่พระองค์
8 จงถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระยาห์เวห์
ให้สมกับพระนามของพระองค์
จงนำบรรณาการและมายังพระนิเวศ
9 โอ ให้เรานมัสการพระยาห์เวห์ผู้ทรงงดงามบริสุทธิ์นัก
จงตัวสั่นต่อพระองค์ ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย

10 กล่าวแก่ชาติทั้งหลายว่า พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง
ใช่แล้ว โลกถูกตั้งไว้อย่างมั่นคง มันไม่เคลื่อนย้ายไป
พระเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม
11ให้สวรรค์ยินดี ให้โลกยินดี
ให้ทะเลคำราม รวมทั้งทุกสิ่งในท้องน้ำนั้น
12ให้ทุ่งนาเบิกบาน รวมทั้งทุกสิ่งในไร่นานั้น
แล้วต้นไม้ทุกต้นในผืนป่าจะร้องเพลงยินดีต่อพระพักตร์
13เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา กำลังเสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก
จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม
จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายด้วยความสัตย์จริงของพระองค์