สดุดี 132 พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนเป็นที่ประทับ

บทเพลงแห่ขึ้น

หิวหาพระสิริของพระเจ้า
1 โอ พระยาห์เวห์ เพื่อเห็นแก่ดาวิด
ขอทรงระลึกว่า
ท่านได้เผชิญกับความทุกข์ยากขนาดไหน
2 ท่านได้ปฏิญาณตนต่อพระยาห์เวห์
องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบอย่างไร
3 “ข้าจะไม่เข้าไปยังที่พัก หรือเข้านอน
4 ข้าจะไม่ยอมให้ดวงตาของข้าปิด
หรือปล่อยให้หนังตาหย่อนลง
5 จนกว่าข้าจะหาสถานที่ให้กับองค์พระยาเวห์
คือที่ประทับของผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบสำเร็จ

ตามหาพระสิริของพระเจ้า
6 ดูเถิด เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์
ได้พบสิ่งนี้ในท้องทุ่งของยาอาร์
7 “ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์
ให้เราไปนมัสการยังแท่นรองพระบาทของพระองค์กันเถิด”
8 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น
และเสด็จไปยังที่พักของพระองค์
พระองค์และทั้งหีบอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
9 ขอให้ปุโรหิตของพระองค์
สวมความเที่ยงธรรม และให้วิสุทธิชนของพระองค์
พากันโห่ร้องด้วยความยินดี

อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
10 เพื่อเห็นแก่ดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์
ขออย่าทรงเมินพระพักตร์ไปจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้
11 พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด
อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าพระองค์จะไม่ทรงคืนคำ
“หนึ่งในลูกหลานของเจ้าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่บนบัลลังก์”
12 หากลูกชายของเจ้าจะรักษาพันธสัญญา
และคำพยานของเรา เราจะสอนพวกเขา และลูก ๆ
ของพวกเขาก็จะได้นั่งบนบัลลังก์ของเจ้าตลอดไป”

พระสัญญาต่อศิโยน
13 เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนไว้
พระองค์ทรงปรารถนาศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์
14 ตรัสว่า “นี่คือที่พักของเราตลอดไป
เราจะอาศัยที่นี้ เพราะเราปรารถนาที่แห่งนี้
15 เราจะอวยพรให้เมืองนี้มีกินอย่างอุดม
เราจะให้คนเมืองที่ยากจนได้อิ่มหนำ

พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
16 เราจะสวมเสื้อแห่งความรอดให้กับปุโรหิต
และวิสุทธิชนของเมืองจะตะโกนด้วยความยินดี
17 จากที่นั่น เราจะสร้างเขาให้งอกขึ้นมาเพื่อดาวิด
เราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่ง สำหรับผู้ที่เราเจิมไว้
18 เราจะให้ศัตรูของเขาสวมความอับอาย
แต่มงกุฎของเขาจะส่องประกายออกมา”

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 พงศาวดาร 22:14

2* สดุดี 50:14; ปฐมกาล 49:24; อิสยาห์ 49:26; 60:16

3* สุภาษิต 6:4

5* 1 พงศาวดาร 22:7; กิจการ 7:46

6* 1 ซามูเอล. 17:12; ปฐมกาล 35:19 1 ซามูเอล 7:1

7* สดุดี 5:7 ; 99:5

8* สดุดี 68:1; 2 Chr. 6:41, 42 สดุดี 78:61

9* โยบ 29:14; สดุดี 149:5

10* 2 พงศ์กษัตริย์ 18:24; 1 พงศ์กษัตริย์. 1:39


11* สดุดี 89:3, 34 ; 110:4
2 ซามูเอล 7:12; 2 พงศาวดาร 6:16; ลูกา 1:32; กิจการ 2:30 132:11

12* 1 พงศ์กษัตริย์ 8:25; โยบ 36:7

13* สดุดี78:68; 135:21; 68:16

14* มัทธิว 23:21

15* สดุดี 147:14; นางรูธ 1:6

16* 2 พงศาวดาร 6:41; สดุดี 132:9; 149:4

17* เอเสเคียล 29:21; ลูกา 1:69 ; 1 พงศ์กษัตริย์ 11:36; 15:4; 2 พงศ์กษัตริย์ 8:19; 2 พงศาวดาร 21:7

18* โยบ 8:22 ;สดุดี 35:26

สดุดี 132:1-5 หิวหาพระสิริของพระเจ้า
สดุดีบทนี้เขียนโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิด แต่กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดว่าท่านได้เผชิญความทุกข์ยากมากเท่าไร เขาทูลขอพระเจ้าเพื่อว่า ความทุกข์ยากนั้นจะไม่เสียเปล่า ความทุกข์ดังกล่าวเล็งไปถึงเชื้อสายคนสำคัญของท่าน คือพระเยซูคริสต์
ยิ่งกว่านั้น ดาวิดยังได้ปฏิญาณกับพระเจ้าว่า ท่านจะสร้างพระวิหารถวายพระเจ้า ท่านจะไม่ยอมหยุดยั้งจนกว่าความตั้งใจนั้นจะสำเร็จ เราคงจำได้ถึงความเร่าร้อนที่จะสร้างพระวิหาร แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธ สิ่งที่ท่านทำคือจัดหาเตรียมทุกอย่างให้กับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้สร้างพระวิหารต่อไป

สดุดี 132:10-12 อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
ผู้เขียนขอร้องให้พระเจ้าทรงเมตตาทุกคนที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์ในวงศ์วานดาวิด
แต่จะมีหนึ่งในลูกหลานจะถูกแต่งตั้งบนบัลลังก์ …จะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้เขียนกำลังกล่าวถึงพระเยซูองค์พระเมสสิยาห์

สดุดี 132:13-15 พระสัญญาต่อศิโยน
ศิโยนเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและปลอดภัย เมืองที่มีภูเขาศิโยนล้อมรอบอยู่เป็นเมืองที่พระเจ้าทรงเลือกเอาไว้ และพระองค์ทรงอวยพรแก่เมืองนี้เป็นพิเศษ

สดุดี 132:16-18 พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
สามคำที่สำคัญคือ เขา ตะเกียง มงกุฎ มีความหมายถึง ความเข้มแข็ง ความโปร่งใส กระจ่าง และความสง่างามเกียรติสิริ ศัตรูของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมจะพ่ายแพ้ แต่ท่านผู้นั้นจะทรงเกียรติที่สุด
มงกุฎของพระเยซูคริสต์จะงดงามสง่า มองเห็นชัดเจน