สดุดี 43 หวังใจแม้ในยามลำบาก

1 โอ พระเจ้า ขอทรงพิสูจน์ว่าข้าไม่ผิด
ขอทรงปกป้องข้าจากคนไร้พระเจ้า
จากคนหลอกลวงและคนที่ไร้คุณธรรม ขอทรงช่วยข้าให้รอด!
2 เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงเป็นที่ ๆ ข้าเข้าไปหลบภัย
เหตุใดพระองค์จึงทรงปฏิเสธข้า?
เหตุใดข้าจึงต้องคร่ำครวญเพราะการข่มเหงของศัตรู?
3 ขอพระองค์ทรงส่งแสงสว่างและความจริงของพระองค์
มาเพื่อนำชีวิตของข้า
ให้ทั้งสองนำข้ามา
ยังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์
มายังพระนิเวศของพระองค์
4 แล้วข้าจะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า
พระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีล้นเหลือของข้า
และข้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณ
โอ้พระเจ้า พระเจ้าของข้า
5 เหตุใดเจ้าจึงท้อแท้ โอวิญญาณจิตของข้า ?
และเหตุใดเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายใน?
จงหวังใจในพระเจ้า
เพราะข้าจะสรรเสริญพระองค์อีกครั้ง
โอความรอดและพระเจ้าของข้า

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 26:1; 35:24; 1 ซามูเอล 24:15; สดุดี 35:1

2* สดุดี 42:9, 28:7

3* สดุดี 40:11; สดุดี 3:4

4* ฮาบากุก 3:17-18; สดุดี 57:8

5* สดุดี 42:5,11

สดุดี บทที่ 42 และ 43 เป็นเหมือนสดุดีที่ต่อกัน สามตอน น่าจะเป็นบทเดียวกัน มีประโยคที่เหมือนกันอยู่ที่ 42:5, 11 และ 43:5
บทที่ 43 นี้ เริ่มต้นการขอความยุติธรรม และขอการปกป้องจากคนอธรรม ซึ่งน่าจะเป็นศัตรูที่กวาดพวกเขาไปเป็นเชลย ข้อหนึ่งนี้เหมือนกับบทที่ 42 :9
ส่วนข้อที่สามขอให้พระเจ้าทรงส่งแสงสว่าง และความจริงมา พูดไปแล้ว พระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานนี้ เพราะต่อมาพระองค์ได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างและความจริง มาบังเกิดในหมู่คนอิสราเอล น่าเสียดายที่อิสราเอลจำนวนมากมองไม่เห็นความจริงนี้
ข้อที่สี่ ผู้เขียนต้องการไปยังแท่นบูชา เพื่อนมัสการพระเจ้า เขาพูดทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นใจก็กระสับกระส่ายอยู่
ข้อความตอนนี้ทำให้เราเห็นเลยว่า เมื่อมีความทุกข์ใจ มีความกระวนกระวายใจ
เราต้องสั่งใจของเราให้คิดอย่างถูกต้อง
เชื่อหวังใจในพระเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัว และจิตใจจะเป็นอย่างไรก็ตาม