2 เปโตร 3 พระสัญญาของพระเจ้าไม่เนิ่นช้า

เพื่อนที่รัก นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าเขียนถึงท่าน ในจดหมายทั้งสองฉบับ ข้าต้องการให้เป็นคำกระตุ้นเตือนใจบริสุทธิ์ของท่านเพื่อว่าท่านจะได้จำคำที่ผู้เผยพระคำบริสุทธิ์กล่าวไว้ รวมทั้งพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานผ่านเหล่าอัครทูตของท่าน
2 เปโตร 3:1-2

2 เปโตร 1:13, 2 ทิโมธี 1:6, 2 เปโตร 1:21, ยูดา 1:17, ลูกา 1:10

สิ่งที่ท่านเปโตรอยากให้พี่น้องจำได้ก็คือ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ ซึ่งผู้เผยพระคำในอดีตได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดิม รวมทั้งอัครทูตเอง ก็ได้ส่งต่อคำสอนเรื่องนี้มาด้วย ท่านเปโตรเองก็ยังเป็นห่วงที่จะเตือนสติไม่ให้พี่น้องลืมพระคำของพระเจ้า

อย่างแรก ให้ระวังสิ่งนี้คือ ในยุคสุดท้าย
จะมีคนช่างเยาะเย้ยเข้ามา โดยใช้ชีวิตตามตัณหาชั่วของตน กล่าวว่า
“ไหนล่ะ คำสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมา? ตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเราตายไป ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม มาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก”
2 เปโตร 3:3-4

2 เปโตร 2:10, ยูดา 1:18, ปฐมกาล 6:1-7, เยเรมีย์ 17:15, 5:12-13

เราไม่ต้องแปลกใจเมื่อเห็นคนที่มาถากถางพระคำของพระเจ้า เพราะท่านเปโตรเตือนไว้แล้ว ยุคสุดท้ายในความหมายของพระคัมภีร์คือ ตั้งแต่วันที่พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์จนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จมาอีกที พวกเราอยู่ในยุคสุดท้าย แต่คนพวกนี้ เป็นคนที่มีปัญหาทั้งทางศีลธรรม และทางความเชื่อ พวกเขาต้องการให้คนเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายถูกต้อง และพระเจ้าเป็นฝ่ายผิด

พวกเขาจงใจที่จะลืมว่า นานมาแล้ว
ฟ้าสวรรค์เกิดขึ้น และแผ่นดินเกิดขึ้นจากน้ำและโผล่ขึ้นมาจากน้ำ โดยพระดำรัสของพระเจ้า และแล้วโลกในสมัยนั้นก็ถูกทำลาย
เมื่อน้ำนี้ท่วมแผ่นดินจนมิด
2 เปโตร 3:5-6

ปฐมกาล 1:6-9, สดุดี 24:2,136:6, ปฐมกาล 7:11, 12, 21-23

ตอนนี้ท่านเปโตรกำลังกล่าวว่าฟ้าสวรรค์ แผ่นดินถูกสร้างขึ้นมาโดยพระดำรัสของพระเจ้าโดยตรง และ คนที่ชอบท้าทายพระเจ้านั้น ลืมไปว่าในอดีต พระเจ้าทรงสร้างโลก และทรงทำลายได้ด้วยพระองค์เอง โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพระเจ้า ดังนั้น การที่พวกเขาเยาะหยันว่า สิ่งต่าง ๆ ก็ยังเหมือนเดิมนั้น พวกเขาไม่สำนึกว่า ตนเองไม่
สามารถในเรื่องใด นอกจากใช้ปากถากถางไปวัน ๆ

แต่ด้วยพระดำรัสเดียวกัน ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่มีในปัจจุบันก็ถูกเก็บไว้ให้ไฟเผาผลาญ ถูกเก็บไว้จนถึงวันพิพากษา
และวันหายนะของคนอธรรม
2 เปโตร 3:7

2 เปโตร 3:10,12, 2 เธสะโลนิกา 1:8, วิวรณ์ 21:1, 2 เปโตร 2:9

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือเป็นการทำลายพระเจ้าทรงใช้พระดำรัสอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ ครั้งหน้าที่โลกจะเจอมหันตภัยใหญ่กว่าน้ำท่วมนั้น คือไฟที่เผาผลาญ วันพิพากษาของพระเจ้านั้น มีแน่นอนแต่เราทั้งหลายคิดว่าคงไม่มี คงไม่เกิดแล้วจึงทำตัวตามสบาย ไม่คิดอะไรเลย ตอนนี้ถือว่า ท่านเปโตรได้เตือนแล้ว

แต่เพื่อนที่รักของข้า อย่าลืมความจริงที่ว่า
สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
หนึ่งวันก็เหมือนพันปี
และพันปีก็เหมือนหนึ่งวัน
2 เปโตร 3:8

สดุดี 90:4, โรม 11:25,

สำหรับมนุษย์ หนึ่งวันเหมือนสั้นมาก หนึ่งเดือนก็ไม่ยาวนัก หนึ่งปี ก็ยังพอเข้าใจ พอหนึ่งร้อยปีก็เข้าใจยากขึ้น พันปีเรานึกไม่ออกเลยว่าหากชีวิตอยู่นานขนาดนั้นจะเป็นอย่างไร แต่สำหรับพระเจ้า เวลาไม่ใช่กรอบของพระองค์ ท่านเปโตรบอกเราชัดเจนว่า เวลาขนาดไหนก็เหมือน ๆ กันสำหรับพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงอยู่นอกกรอบเวลาไม่เหมือนมนุษย์เลย

พระผู้เป็นพระเจ้ามิได้ทรงชักช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามอย่างที่บางคนคิด แต่พระองค์ทรงอดทนต่อพวกท่าน ไม่ทรงประสงค์ให้ใครสักคนพินาศ แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้กลับใจ
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:9

ฮาบากุก 2:3, อิสยาห์ 30:18, เอเสเคียล 33:11, โรม 2:4

ในขณะที่เรามองโลกในวันนี้ เราก็ท้อใจว่า ผู้คนต่าง มีความคิดห่างจากทางของพระเจ้ามากขึ้น คนรุ่นใหม่ที่เกิดมา ก็ยิ่งห่างไป แต่พระเจ้าทรงมองต่างจากเรา พระองค์ทรงให้โอกาสที่มนุษย์จะได้กลับใจมากขึ้นพระองค์ทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปยังที่ต่าง ๆ ทรงส่งพระคำของพระองค์ไปยังที่ ๆ ใครเข้าไปไม่ถึงพระเจ้าทรงอดทนต่อเราเพราะไม่ประสงค์ให้ใครสักคน ถูกทิ้งลงในนรก! 

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แต่วันของพระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยลอบเข้ามา ฟ้าสวรรค์จะสูญสิ้นหายไปด้วยเสียงดังกึกก้อง เทหวัตถุบนท้องฟ้าจะถูกเผาผลาญและสูญสลายไป แผ่นดินโลกและงานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นบนโลกจะถูกเปิดเผย
2 เปโตร 3:10

วิวรณ์ 3:3, 21:1,16:15, มัทธิว 24:35, 1 เธสะโลนิกา 5:2

เวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งนั้น ไม่ได้มีการ เตรียมต้อนรับจากแผ่นดินโลกล่วงหน้าสองสามวัน การเตรียมตัวคือ การเตรียมพร้อมชีวิตเสมอ เพราะพระองค์มาอย่างทันทีทันควัน รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ เมื่อพระองค์มานั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เราอยู่อย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนด้วยไฟ ไม่ใช่ด้วยน้ำท่วมเหมือนสมัยโนอาห์ ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะรับพระองค์ไหม?

ในเมื่อสรรพสิ่งจะถูกทำลายไปเช่นนี้ จึงชัดเจนว่า ท่านควรเป็นคนอย่างไร
ให้ใช้ชีวิตบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้ารอคอยและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นวันที่ฟ้าสวรรค์จะถูกเผาและสูญสลายไป และเทหวัตถุในนั้นจะหลอมละลายไปกับความร้อนยิ่ง
2 เปโตร 3:11-12

1 เปโตร 1:15, ฟีลิปปี 1:27, มีคาห์ 1:4, อิสยาห์ 34:4, สดุดี 50:3

ท่านเปโตรกล่าวไว้ชัดเจนว่า ชีวิตควรจะบริสุทธิ์ อยู่ในทางของพระเจ้า ไม่ใช่ใช้เวลาหมดไปกับทุก ๆอย่างในชีวิตประจำวัน
โดยไม่ได้หันมาหา ติดตามทางของพระเจ้า ความคิดของเราอาจจะอยู่ในหน้าที่การงานในการดำรงชีวิต แต่ก็ต้องให้ความสำคัญมีความปรารถนาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า น่าแปลกที่โลกนี้จะถูกทำลาย แต่มนุษย์จะมีชีวิตนิรันดร์กับพระเยซูเจ้า!

แต่ตามพระสัญญาของพระองค์ เรารอคอยฟ้าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินใหม่ ที่ความเที่ยงธรรมดำรงอยู่
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:13

อิสยาห์ 65:17, 66:22, วิวรณ์  21:1

จากคำของท่านเปโตรในตอนนี้ เราจะเห็นได้ชัดว่า โลกเก่าคือโลกที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้จะต้องถูกทำลายไป และจะมีฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เต็มด้วยความดีของพระเจ้า เป็นภาพเดียวกับอิสยาห์ 65:17 เป็นภาพของโลกที่สมบูรณ์แบบอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่ที่ทรงสร้างโลกนี้มา
เราอยากเห็นวันนั้นไหม?

ขอให้ไร้ตำหนิ ไร้ด่างพร้อย

ดังนั้น ที่รักของข้า ในเมื่อท่านกำลังรอคอยสิ่งนี้ จงพยายามอย่างยิ่งที่จะให้พระองค์ทรงพบท่านไร้จุดด่างพร้อยไร้ที่ตำหนิ พร้อมใจสงบสุข
2 เปโตร 3:14

1 โครินธ์ 1:8, 15:58, 1 เธสะโลนิกา 3:12,13, 5:23

การที่ท่านเปโตรได้เตือนเราล่วงหน้าในเรื่องนี้ ก็เพื่อว่า เราจะใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าผู้พิพากษา จะทรงพอพระทัย ท่านได้เตือนให้เรามีความพยายามมาก ๆ ไม่ใช่อยู่อย่างเฉย เฉื่อย ชา ด้านตายกับพระคำ ของพระองค์ การที่จะมีชีวิตไร้ตำหนิ ไม่มีประเด็นที่เสียหายในชีวิตนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเอง แต่เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องพยายามเพื่อ
พระเจ้าของเรา

จงระลึกว่า ความอดทนอดกลั้นขององค์พระผู้เป็นเจ้านำมาซึ่งความรอด ตามที่เปาโลน้องชายที่รัก ได้เขียนถึงท่านตามสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เขา
2 เปโตร 3:15

สดุดี 86:15, โรม 2:4, 1 เปโตร 3:20

ในขณะที่พระเจ้าทรงรออยู่นั้น พระองค์ทรงให้โอกาสทั้งคนไม่เชื่อ ได้มาพบพระองค์ ส่วนคนที่เชื่อแล้ว จะได้มีโอกาสพยายามใน การที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในทางของพระองค์ ในสดุดี 22:27 กล่าวว่าคนทั่วโลกจะคิดได้และหันกลับมาหาพระเจ้า ทุกครอบครัวจะพากัน มาหมอบกราบองค์พระเจ้า และท่านเปโตรได้กล่าวถึงเปาโลว่า ได้เขียนสิ่งต่างๆ แบบเดียวกับท่านด้วยการดลใจจากพระเจ้าด้วย

ในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียน ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ มีบางสิ่ง ในนั้นที่ยากจะเข้าใจ ซึ่งคนไม่ได้เรียนรู้กับคนที่ไม่มั่นคงก็นำเอาไปบิดเบือนเช่นเดียวกับที่เขาบิดเบือนพระคำข้ออื่น ๆ เป็นเหตุให้พวกเขาพบกับหายนะ
2 เปโตร 3:16

โรม 8:19, 1 โครินธ์ 15:24, 1 เธสะโลนิกา 4:15, 2 เธสะโลนิกา 1:10, 2 ทิโมธี 3:16

ท่านเปาโลเองได้เขียนเรื่องการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชัดมาก ๆ ในหนังสือ 2 เธสะโลนิกา แต่คนที่อ่าน ก็ไม่เข้าใจ ก็นำไปบิดเบือนตามความคิดของตน ในประวัติศาสตร์ เราพบว่า มีคนมากมายได้แปลความเรื่องการเสด็จมาขององค์พระเยซูแตกต่างกันไป ทำให้แบ่งความคิด เป็นหลายฝักหลายฝ่าย มีการอ่าน แล้วตีความ ไปตามแบบที่ตัวเองต้องการ

ดังนั้น เพื่อนที่รักของข้า
ในเมื่อท่านรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า ก็จงระมัดระวังให้ดี เพื่อว่าท่านจะไม่หลงกลไปตามความผิดของคนอธรรม ทำให้ท่านสูญเสียความหนักแน่นมั่นคงของท่านไป
2 เปโตร 3:17

โคโลสี 2:8, มาระโก 13:23, เอเฟซัส 4:14, 1 โครินธ์ 10:12

ท่านเปโตรได้สรุปทุกสิ่งที่ท่านได้กล่าวมา และก็ยังย้ำเตือนว่า ให้ระวังตัวอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อเรา ได้อ่านจดหมายของท่านมาจนจบ เราจะเห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นการเตือนพี่น้องคริสเตียนที่กระจัดกระจายกันให้ระวังเหล่าครูสอนเท็จที่เดินทางไปทั่ว ตามเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ ครูสอนเท็จยังคงโหมกระหน่ำทำงานของ พวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งในโลกปัจจุบันด้วย คำเตือนของท่านจึงไม่ตกยุคเลยอย่าลืมคำของท่าน … จำ รับรู้ มุ่งมั่น ระวังตัว

แต่จงเติบโตขึ้นในพระคุณและความรู้ในพระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ทั้งวันนี้ และวันแห่งนิรันดร์กาล อาเมน
2 เปโตร 3:18

โคโลสี 1:10, เอเฟซัส 4:15, โรม 11:36, 2 ทิโมธี

ท่านเปโตรยังคงเตือนสติให้ผู้อ่านยึดมั่นในพระคุณ
และขยันหาความรู้ในพระเยซูคริสต์ เราต้องไม่อยู่เฉย แต่พยายามรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นทุก ๆ วัน เราจะเติบโตได้ในพระเจ้า ต้องอยู่ในกรอบของพระคุณ และพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยวิธีอื่น ๆ และท่านจบจดหมายด้วยการถวายพระเกียรติแด่พระเยซูคริสต์