สดุดี 113 เมื่อพระเจ้าทรงโน้มพระองค์ลงมา

มนุษย์พยายามขึ้นไป พระเจ้าทรงน้อมพระองค์ลงมา
ภาพจากhttps://wallpaperaccess.com/james-webb#related

ความยิ่งใหญ่ของพระนาม
1 สรรเสริญพระยาห์เวห์ เหล่าผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์
จงสรรเสริญ จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์
2 ขอให้พระนามของพระยาห์เวห์เป็นที่สรรเสริญ
ทั้งบัดนี้และตลอดไปเป็นนิตย์
3 จากตะวันขึ้น ไปจนถึงที่ตะวันตกดิน
สมควรที่พระนามของพระยาห์เวห์ จะรับการสรรเสริญ

พระเจ้าผู้สูงส่ง
4 พระยาห์เวห์ทรงได้รับการยกย่องเหนือชาติต่าง ๆ
พระสิริตระการของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์
5 จะมีใครมาเทียบเท่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราได้
พระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์สูงส่ง
6 ทรงโน้มพระองค์ลงมา
ทอดพระเนตรฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

พระเจ้าทรงห่วงใยชาวโลกที่ทุกข์ยาก
7 พระองค์ทรงยกคนยากจนจากพื้นดิน
และทรงยกคนที่ยากไร้ขึ้นมาจากกองเถ้า
8 เพื่อว่าพวกเขาจะได้นั่งกับเจ้านาย
นั่งกับเจ้าชายแห่งชนชาติของพระองค์
9 พระองค์ทรงทำให้หญิงเป็นหมันได้อาศัยในครอบครัว
กลายเป็นมารดาที่มีความสุขของลูก ๆ
สรรเสริญพระยาห์เวห์

พระคำเชื่อมโยง

1* เอเฟซัส 5:9-11; สดุดี 145:10, 135:20, 134:1

2* ดาเนียล 2:20; สดุดี 41:13, 1 พงศาวดาร 16:36; วิวรณ์ 5:13

3* มาลาคี 1:11; อิสยาห์ 49:13, 59:19; สดุดี 86:9

4* สดุดี 8:1, 99:2, 97:9; อิสยาห์ 66:1, 40:22

5* อิสยาห์ 40:25; เยเรมีย์ 10:6; เฉลยธรรมบัญญัติ 33:26; อพยพ 15:11

6* สดุดี 138:6, 11:4; อิสยาห์ 57:15, 6:2; โยบ 15:15

7* 1 ซามูเอล 2:7-8; สดุดี 107:41; ลูกา 1:52-53; ดาเนียล 12:2-3

8* โยบ 36:7; ฟีลิปปี 2:8-11; สดุดี 45:16

9* สดุดี 68:6; 1 ซามูเอล 2:5; อิสยาห์ 54:1; ปฐมกาล 30:22-23

ข้อ 1-3 ความยิ่งใหญ่ของพระนาม
ผู้เขียนสรรเสริญพระเจ้าและเน้นว่า มนุษย์จะสรรเสริญพระนามตลอดไป และทุกหนทุกแห่งในโลกที่ดวงอาทิตย์ส่องถึง จะสรรเสริญพระองค์ ข้อ1 การสรรเสริญพระนามนั้น คือการสรรเสริญตัวพระองค์เองโดยตรง สามข้อนี้ตอบคำถามว่า ใครสรรเสริญ? สรรเสริญใคร? นานเท่าไร? ที่ไหนบ้าง?

ข้อ 4-6พระเจ้าผู้สูงส่ง
พระเจ้าที่ไม่มีใครเทียบ พระองค์ผู้ทรงอยู่สูงเหนือเอกภพ ในที่ ๆ มนุษย์ไม่อาจไปถึง กลับทรงโน้มพระองค์ลงมาทอดพระเนตร สรรพสิ่งและมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้าง สามข้อนี้ยืนยันว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด เอล เอลโยน เมื่อเราคิดถึงยานที่นำกล้องไปถ่ายภาพดาวต่าง ๆ ในอวกาศ (ลองเปิดเรื่องของ James webb telescope ดู)เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นภาพอันตระการในอวกาศ เราจึงยังนึกภาพไม่ออกเลยว่า ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น ใหญ่เพียงไหน สมองน้อย ๆ ของพวกเราจะเข้าใจพระองค์ได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่เปิดเผยพระองค์เองแก่เรา

ข้อ 7-9 พระเจ้าทรงห่วงใยชาวโลกที่ทุกข์ยาก
สามข้อสุดท้ายนี้ เราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงห่วงใยคนที่ยากไร้ พระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด ในการทรงเลือกของพระองค์ คนยากไร้ก็นั่งข้างเจ้านายได้ ทรงเป็นผู้อวยพระพรหญิงหมันให้มีลูก เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้พวกเขา และทรงยินคำอธิษฐานของพวกเขา