สดุดี 24 พระเจ้าผู้ทรงพระสิริจะเสด็จมา

ภาพภูเขา Dom ในเขต ​​Pennine Alps

สดุดีของดาวิด

1 พระยาห์เวห์ทรงสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินโลก
คือโลกและทั้งหมดที่อาศัยในนั้น
2 เพราะพระองค์ทรงตั้งรากฐานโลกไว้บนทะเล
ทรงสถาปนามันไว้เหนือแม่น้ำทั้งปวง


3 ใครจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปยังภูเขาของ
พระ ยาห์เวห์?
หรือใครจะยืนในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้?
4 คือคนที่มีมือสะอาดและหัวใจบริสุทธิ์
คนที่ไม่ปล่อยให้วิญญาณเชื่อสิ่งที่ไร้ค่า
และไ่ม่ยอมให้คำสัญญาด้วยเล่ห์เหลี่ยม
5 เขาจะได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์ 
และพระเจ้าแห่งความรอดจะทรงตัดสินให้เขาพ้นผิด
6 พวกเขาเป็นผู้คนรุ่นที่แสวงหาพระเจ้า
พวกเขาแสวงหาพระเจ้าแห่งยาโคบ
เซ ลาห์

7 จงเงยหน้าขึ้น ประตูเมืองเอ๋ย
จงยกตัวเจ้าขึ้น เหล่าบานประตูนิรันดร์
เพื่อว่า องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามา
8 องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือผู้ใด?
คือพระยาห์เวห์ ผู้ทรงเข้มแข็งและทรงฤทธิ์
คือพระยาห์เวห์ ผู้ทรงฤทธานุภาพในการรบ

9 จงเงยหน้าขึ้น ประตูเมืองเอ๋ย
จงยกตัวเจ้าขึ้น เหล่าบานประตูนิรันดร์
เพื่อว่า องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามา
10 องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือผู้ใด?
คือพระยาห์เวห์ องค์จอมทัพแห่งสวรรค์
พระองค์คือ องค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์

เซ ลาห์​

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 โครินธ์ 10:26,28

2* สดุดี 89:11

3* สดุดี 15:1-5

4* โยบ 17:9, สดุดี 26:6 สดุดี 51:10, 73:1, มัทธิว 5:8, สดุดี 15:4

5* ฟีลิปปี 3:9, เอเฟซัส 1:3

6* สดุดี 27:4,8

7* สดุดี 118:20, อิสยาห์ 26:2, สดุดี 29:2,9, 97:6,ฮักกัย 2:7, กิจการ7:2, 1 โครินธ์ 2:8

8* วิวรณ์ 19:13-16

9* เหมือนข้อ 7

10* มัทธิว 25:31

Golden Gate Jerusalem จาก wikiwand

อธิบายเพิ่มเติม สดุดี 24

สดุดีบทนี้แบ่งเป็นสามตอนหลัก ๆ ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิด
เราไม่ทราบว่าท่านเขียนในช่วงใดของชีวิต

ข้อ 1-2 คำประกาศความเป็นเจ้าของโลกและทุกสิ่งในโลก
นี่เป็นคำประกาศที่คนในโลกพยายามปฏิเสธ พยายามพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริง
คนของพระองค์ที่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งนั้น จึงเป็นคนที่แข็งแรง ไม่มีปมในใจ
เขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงครอบครอง
ข้อความในสองข้อนี้ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งในคำอธิษฐานของเรา เราจะพบว่า ความเชื่อจะมั่นคงขึ้นเพราะเรารู้ว่า กำลังอธิษฐานทูลต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของทั้งสิ้นในจักรวาล

ข้อ 3-6 ประกาศความบริสุทธิ์ของพระเจ้า และผู้ที่จะได้
มีโอกาสอยู่ในที่ประทับ.
มีคำถามสำคัญสองข้อ
ใครจะได้เข้าไปใกล้ชิดพระเจ้าได้?
ใครจะได้อยู่ในพระเจ้าได้?
คำตอบสี่ข้อ
1.คนทำสิ่งที่ถูกต้อง
2.คนที่ใจบริสุทธิ์
3.คนที่ไม่ติดตามสิ่งไร้ค่าในสายพระเนตร
4.คนที่พูดจริง สัญญาจริง เชื่อถือได้
ว่าไปแล้ว ไม่มีใครจะไปอยู่ใกล้พระเจ้า อยู่ในพระเจ้าได้. ยกเว้นคนที่ตามพระเยซูอย่างจริงจัง และมีพระองค์เป็น ผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพระเจ้ากับเขา !
สี่ข้อนี้เป็นข้อเตือนใจของเราเอง และข้อสามได้บอกเราว่า ทุกวันนี้เราต้องระวังเป็นที่สุดที่จะไม่ตามสิ่งไร้ค่าซึ่งชักชวนผู้คนทุกวินาทีในมือถือที่ใกล้ตัวที่สุด เราเห็นคนของพระเจ้าติดตามจอดำแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้น จนกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไปแล้วไม่น้อย น่าเศร้า น่าเสียใจจริง ๆ

ข้อ 7-10 ให้ทั้งเมืองเตรียมตัวต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงพระสิริ
และคำยืนยันตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และเป็นการประกาศซ้ำ ซึ่งเท่ากับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจริง ๆ ทั้งสี่ข้อนี้ สมควรที่เราจะจำไว้ขึ้นใจ ทบทวนเสมอ เราจะได้เห็นภาพของพระเจ้าที่เหนือกว่าที่เราเคยเห็น เคยสัมผัส แม้พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรัก ห่วงใยผู้คน ทรงดูแลเขาราวกับเป็นผู้เลี้ยงแกะ แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการรบ. รบเพื่อจะได้เรากลับมาอยู่ในพระองค์อีกครั้ง

บรรณานุกรม
Enduringword.com: https://enduringword.com/bible-commentary/psalm-24/

Interlinear bible : https://biblehub.com/interlinear/psalms/24-6.htm

Lawson, J. Steven, Holman Old Testament Commentary , Psalms 1-75, Broadman and Holman Publisher, 2003.