สดุดี 139 พระดำริที่มากกว่าเม็ดทราย

ถึงผู้นำคณะนักร้อง สดุดีของดาวิด

พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้
1 โอ พระยาห์เวห์
พระองค์ได้สืบค้นตัวข้า และทรงรู้จักข้า
2ยามที่ข้านั่งลงหรือลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ
พระองค์ทรงตระหนักรู้ถึงความคิดของข้าแต่ไกล
3 พระองค์ทรงตรวจหนทางของข้า การล้มตัวนอนของข้า
พระองค์ทรงคุ้นเคยกับวิถีทั้งสิ้นของข้า
4 โอ พระยาห์เวห์
ดูเถิด แม้ก่อนที่ข้าจะเอ่ยคำออกมา
พระองค์ทรงทราบเนื้อความทั้งหมดแล้ว
5 พระองค์ทรงอยู่ล้อมรอบข้าทั้งหลังและหน้า
ทรงวางพระหัตถ์บนตัวข้า
6ความรู้ของพระองค์เช่นนั้น
อัศจรรย์เหนือข้า สูงเกินที่จะเข้าใจได้

พระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่ง
7 ข้าจะออกไปที่ใดให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้?
ข้าจะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ได้?
8 หากข้าขึ้นไปถึงสวรรค์ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
หากข้าจะลงไปนอนในแดนตาย พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นด้วย
9 หากข้าสวมใส่ปีกแห่งยามเข้า
และอาศัยอยู่สุดขอบทะเล.
10 แม้ ณ ที่นั่น พระหัตถ์ของพระองค์จะทรงนำทางให้ข้า
พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะจับข้าไว้
11 หากข้ากล่าวว่า “ความมืดบังข้าไว้แน่
หรือให้ความสว่างรอบตัวข้ากลายเป็นกลางคืน”
12 แม้ความมืด ก็ไม่มืดสำหรับพระองค์
กลางคืนก็สว่างกระจ่างราวกลางวัน
สำหรับพระองค์ ความมืดก็เป็นเหมือนความสว่าง

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทุกด้าน
13 เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างภายในร่างของข้า
ทรงถักทอตัวข้าไว้ในครรภ์มารดา
14 ข้าสรรเสริญพระองค์
เพราะข้าถูกสร้างขึ้นมาอย่างน่าพรั่นพรึงและน่าอัศจรรย์
15 โครงร่างของข้าไม่ได้ถูกซ่อนจากพระเนตรของพระองค์
ยามที่ข้าถูกสร้างขึ้นมาในที่ลับลี้
ถูกทอขึ้นมาอย่างประณีตในที่ลึกของแผ่นดิน
16 พระองค์ทรงมองเห็นข้าตั้งแต่ตัวยังไม่เป็นรูปร่าง
เวลาทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์
ก่อนที่เหตุการณ์แต่ละวันจะเกิดขึ้นมา
17 โอ พระเจ้าข้า พระดำริของพระองค์ที่มีต่อข้านั้น
มากมายเกินพรรณา ทรงคุณค่าสำหรับข้า
ขอทรงนำข้าไปยังหนทางนิรันดร์
18 ถ้าข้าจะนับพระดำริ ก็มีมากมายเกินกว่าเม็ดทราย
เมื่อข้าตื่นขึ้นมา ข้าก็ยังคิดคำนึงถึงพระองค์

พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ผู้ตรวจสอบจิตใจ
19 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสังหารคนชั่ว
โอ คนกระหายเลือดจงไปให้พ้นจากข้า
20 พวกเขากล่าวต่อต้านพระองค์ ด้วยเจตนาร้าย
ศัตรูของพระองค์ ใส่ร้ายพระนาม….
21 โอพระยาห์เวห์
ข้าไม่เกลียดชังคนที่เกลียดพระองค์หรอกหรือ?
22 ข้าเกลียดพวกเขาจริง ๆ ข้าถือว่าพวกเขาเป็นศัตรูของข้า
23 โอ พระเจ้า
ขอทรงค้นใจข้า และรู้ถึงจิตใจของข้า
ขอทรงทดสอบข้า และทรงหยั่งรู้ถึงความคิดของข้า
24ขอทรงตรวจดูว่า มีความเลวชั่วใด ๆ ในตัวข้าหรือไม่
และขอทรงนำข้าไปในทางนิรันดร์ ….

พระคำเชื่อมโยง


1* เยเรมีย์ 12:3; สดุดี 7:9; 17:3; 44:21
2* 2 พงศาวดาร19:27; เพลงคร่ำครวญ 3:63
โยบ 14:16; 31:4; มัทธิว 9:4; ยอห์น 2:24, 25
3*
4* ฮีบรู 4:13
5* โยบ19:8; 9:33
6* โรม 11:33 โยบ 42:3
7* เยเรมีย์ 23:24 8* อาโมส 9:2
โยบ 26:6 10* ดูข้อ 24; สดุดี 23:3
11* โยบ 22:14
12* โยบ 34:22; ดานิเอล 2:22
13* เฉลยธรรมบัญญัติ 32:6; โยบ 10:11 14 สดุดี 139:14 ;สดุดี 72:18
15* โยบ10:8-10; ปัญญาจารย์ 11:5; สดุดี 63:9
16* สดุดี 56:8
17* สดุดี 92:5
18* สดุดี 40:5 ; ปฐมกาล 22:17
19* อิสยาห์ 11:4; สดุดี 9:17;สดุดี 5:6; 6:8
20* อพยพ 20:7; สดุดี139:20
21* สดุดี 26:5;119:158; 59:1
22*
23* สดุดี 26:2 139:23
24* เยเรมีย์ 6:16; 18:15 สดุดี139:24

สดุดีบทนี้ ได้ย้ำให้เราได้รู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่สำคัญยิ่งคือ พระองค์ทรงรอบรู้ ทรงอยู่ทุกแห่ง ทรงฤทธิ์ และทรงทดสอบใจเรา
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนละ 6 ข้อ
สดุดี 139:1-6 พระเจ้าผู้ทรงรอบรู้
ข้อ 1-6 นี้ บอกเราว่า ไม่มีอะไรในโลกที่พระเจ้าไม่ทรงทราบ และทรงทราบเพื่อสวัสดิภาพของคนที่รักพระองค์ ในขณะที่หลายคนเชื่อศาสดาที่ตายไปแล้ว เขาจึงได้แต่ขอพร และขอโน่นนี่ แต่ไม่มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับศาสดาที่ตายไปแล้ว
พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ความอบอุ่นจึงมีในชีวิตของผู้ที่เชื่อ
ข้อ 1 พูดถึงการที่พระเจ้าทรงสืบค้นชีวิตของเรา และยังเป็นคำอธิษฐานในตอนจบในข้อ 24 ด้วย ทั้งนี้ เพื่อว่า พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราได้สลัดความชั่วออกไปจากใจของเรา
ข้อ 5 เป็นสิทธิพิเศษสุด เพราะพระเจ้าทรงล้อมหน้าหลังเอาไว้ และทรงปกป้องด้วยพระหัตถ์ ทั้งหมดนี้สูงเกินความเข้าใจ

สดุดี 139:7-12 พระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่ง
ข้อ 7-12 ชัดเจนมาก พระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่งไม่พอ พระองค์ทรงอยู่กับเราทุกแห่ง โดยที่เราไม่อาจพ้นไปจากพระพักตร์เลย คนที่รักบาป รักโลกจึงไม่ต้องการสภาพแบบนี้ เขาไม่ต้องการให้พระเจ้าเห็น เขาต้องการอยู่เอง เขาต้องการที่จะไม่มีพระองค์ แต่สำหรับคนที่รักพระเจ้า นี่เป็นความจริงที่ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

สดุดี 139:13-18 พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ทุกด้าน
ข้อ 13-18 บอกเราว่า พระองค์ทรงเห็น ทรงสร้างเรามาในที่ลึกของแผ่นดิน นั่นหมายถึงในครรภ์ของแม่ ดาวิดใช้คำว่า การถักทอของพระเจ้า ใช่แล้ว เรามีทั้งกล้ามเนื้อ เอ็น เส้นเลือด และอีกหลาย ๆ อย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรา พระเจ้าทรงเห็นทั้งหมด และสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งคือ ทุกสิ่งที่กำหนดในชีวิตของเรา ก็มีบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วด้วย
เราจึงเห็นว่า พระเจ้าทรงคิดถึงเราแต่ละคน คนเดียวก็มีความคิดของพระเจ้ามากราวเม็ดทราย แล้วคนทั้งโลกล่ะ .. เกินความเข้าใจจริง ๆ ..

สดุดี 139:19-24 พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ ผู้ตรวจสอบจิตใจ
ดาวิดกล่าวถึงศัตรูของพระเจ้า ที่ใส่ร้ายพระนามของพระองค์ ท่านมีแต่ความเกลียดชังให้พวกเขา ไม่ได้อยู่เฉย ทองไม่รู้ร้อน แต่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ

แล้วในที่สุด ดาวิดกลับมาขอพระเจ้าทรงทดสอบใจ ทรงตรวจสอบความคิดเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดที่ผิดต่อพระองค์หลงเหลืออยู่อีก เพราะว่า ท่านเองรู้สึกว่ายังมีบาปที่มองไม่เห็นที่ต้องการให้พระเจ้าทรงกำจัด และสุดท้ายคือ ท่านขอให้พระเจ้ากับท่านได้อยู่ด้วยกันในชีวิตนิรันดร์